Trafik

Begreppet trafik är brett och innefattar såväl bil- och kollektivtrafik som gångtrafik och cykeltrafik. Det övergripande målet för kommunens insatser på trafikområdet är att åstadkomma ett hållbart trafiksystem på småstadens villkor.

Fri höjd

Med hänsyn till placering av träd, balkonger, belysning, skyltning och dylikt så ska den fria höjden vara:
– Över gångbana, minst 2,5 meter
– Över cykelbana, minst 3,5 meter
– Över körbana, minst 4,6 meter

Vid projektering av gata ska lämpliga tillämpningar ur styrande dokument användas.

Övergångsställen ska utföras enligt typritning TH-01. Pdf, 63 kB.

Vid nyanläggning eller ombyggnation av övergångsställen ska vägmärke B3-1 respektive B3-2 utgöra lika stora andelar. Toppmonterad skylt ska användas.

Busshållplatser ska utföras enligt typritning TH-02. Pdf, 99 kB.

Ytvattenrännor av typen aco drain eller liknande får ej användas.

Vid nyanläggning gäller följande:

För att underlätta under hela byggnadsprocessen vid valet av gatuformerna gångfartsområde och gågata genom att skapa gemensamma referensramar vid utformning...