• Startsida
  • / Praktisk användning av Teknisk Handbok

Praktisk användning av Teknisk Handbok

Projektörer och entreprenörer som arbetar på uppdrag av Upplands Väsby kommun och/eller på uppdrag av andra intressenter som genom avtal äger rätt att utföra arbeten på och i kommunens allmänna mark ska i arbetshandlingar och utförande se till att tekniska krav och anvisningar i denna handbok följs.

Teknisk handbok omfattar krav och riktlinjer för planering, projektering och byggande av allmän platsmark såsom gaturum, torg och parker samt garantiskötsel. För att tydliggöra funktioner som inte ska planeras på allmän platsmark beskrivs i vissa fall kvartersmark. Handboken beskriver kvaliteter på funktioner med fokus på tekniska aspekter. Den beskriver utformning av gaturummets funktioner men inte specifik gestaltning av gaturummet. Handboken ger inte vägledning i gestaltning av parker och torg (allmän platsmark). Tekniska handboken omfattar allmän platsmark samt kvartersmark där kommunen ansvarar för drift.

Teknisk handbok ersätter inte gällande lagar, förordningar eller myndighetsföreskrifter utan kompletterar dessa. Oaktat vad som står i denna beskrivning ska myndighetskrav och krav på fackmässighet enligt ABK/AB/ABT (senaste utgåvan) alltid uppfyllas.

Användare ansvarar för att kontrollera att senaste utgåvan av teknisk handbok används.

Texterna i teknisk handbok ska alltid stämmas av mot texterna i AMA Anläggning 20 och AMA EL 19 (någon mer AMA?) och kontroll att angivna standarder fortfarande gäller ska alltid göras. Produkter med firmabundna beteckningar upptagna i teknisk handbok används i första hand. I samråd med Upplands Väsby kommun kan även andra fabrikat vara aktuella om speciella förutsättningar föreligger.

Krav i teknisk handbok är att betrakta som lägsta krav och att ytterligare krav kan förekomma i en objektspecifik beskrivning.

Kommunens miljöpolicy ska tillämpas för val av metoder och material. Försiktighetsprincipen ska vara vägledande.

Hänvisningar till hela teknisk handbok eller delar av teknisk handbok ska undvikas. Precisera med kapitel och avsnitt.

Samtliga krav i Teknisk handbok ska följas, men i undantagsfall kan avsteg behöva göras. Avsteg får endast ske efter skriftlig godkännande av ansvarig chef inom respektive teknikområde (kretsloppschef, gatuchef, geodatachef, VA-chef). Avstegen skall vara dokumenterade och beslutet daterat.

Synpunkter och förslag till ändringar kan lämnas av såväl interna som externa intressenter skriftligen till funktionsbrevlåda tekniskhandbok@upplandsvasby.se. Arbetsgruppen för teknisk handbok godkänner eller avslår förslaget efter avstämning med ansvarig inom respektive sakområde. Om ändringen godkänns läggs den in i Teknisk handbok vid kommande revidering. Vid akuta ändringar/tillägg kan ändringen tillfälligt publiceras i form av en teknisk instruktion som gäller fram till nytt revisionstillfälle.

Senast uppdaterad: 17 april 2024