• Startsida
  • / Detaljplanen för Optimus ute för granskning

Detaljplanen för Optimus ute för granskning

Nu är detaljplanen för området Optimus ute för granskning. I det gamla verksamhetsområdet mitt i Väsby planeras för både bostäder, förskola, service och verksamheter.

Visionsbild över vägen som kantas av träd. Till höger byggnader och en gård med plank av trä och glas mot trottoaren.

Visionsbild av Optimusvägen sedd från norr. Bild: Kod arkitekter AB

Området Optimus ligger i centrala Väsby, mellan järnvägen och Optimusvägen. Det är en del av Upplands Väsbys industrihistoria och några äldre industribyggnader och verksamheter finns kvar. Detaljplanen syftar till skapa en ny blandad stadsdel i området.

Bostäder och verksamheter blandas

Här ska finnas både bostäder, kontor och lokaler för förskola, samhällsservice, kultur och andra verksamheter. Genom att blanda bostäder och verksamheter skapas möjligheter för levande och trygga stadskvarter, där människor rör sig under hela dygnet. I området planeras också nya mötesplatser i form av torg och parker.

Planförslaget gör det möjligt att bygga omkring 900 nya bostäder och omkring 25 000 kvm lokaler för kontor och centrumfunktioner.

Ta del av förslaget

Förslaget till detaljplan ställs ut för granskning mellan 8 augusti och 27 september. Planhandlingarna som ingår i förslaget kan du ta del av i Messingen, Love Almqvists torg 1, i biblioteket på plan 2. Alla granskningshandlingar och mer information om Optimus finns också på kommunens webb.

Mer information och granskningshandlingar

Vad innebär granskning av en detaljplan?

En detaljplan bestämmer vilken användning av mark och vatten som är tillåten. Kommunen tar fram ett planförslag, och ska sedan samråda med vissa myndigheter, sakägare och boende som berörs av planen. Syftet med samrådet är att samla in kunskap och underlag till förbättringar av förslaget från de som berörs.

När samrådstiden är över arbetas synpunkter och förslag in i detaljplanen, och kommunen fattar sedan beslut om fortsatt arbete med planen. Granskningen är det sista tillfället att tycka till om detaljplanen innan den beslutas.

Senast uppdaterad: 13 september 2023