Optimus

Inom området Optimus (Vilunda 6:42 m fl) pågår planarbete för att möjliggöra nya bostäder, kontor, centrumverksamhet och en förskola.

Optimus
1 Uppdrag
2 Samråd
3 Granskning
4 Antagande
5 Laga kraft

I mars 2019 fick kontoret för samhällsbyggnad i uppdrag att ta fram en detaljplan för området Optimus.

Samråd pågick 21 december 2020 - 12 februari 2021.

Arbete pågår med hantering av inkomna synpunkter från granskning samt färdigställande av planhandlingar för antagande.

Arbete pågår med hantering av inkomna synpunkter från granskning samt färdigställande av planhandlingar för antagande.

Syfte

Detaljplanen syftar till att utveckla området och skapa en ny blandad stadsdel med bostäder, kontor, förskola samt lokaler för samhällsservice, kultur och andra verksamheter. Området föreslås även innehålla ytor för nya mötesplatser. I parken längs med Väsbyån kommer befintligt promenadstråk att finnas kvar och naturvärdena att utvecklas.

Byggnader och gårdar ska gestaltas för att erhålla en hög arkitektonisk kvalitet som ger området en egen karaktär med historisk anknytning till platsen. Bebyggelsen som helhet ska kännetecknas av en lågmäld stadsmässig karaktär. En sammanhållen stadssiluett eftersträvas med några få väl motiverade högre volymer och med viss variation inom två olika karaktärsområden.

Bebyggelsens färgskala och materialsättning ska vara väl sammanhållen. Bottenvåningarnas fasader ska präglas av en offentlig, öppen karaktär som bidrar till liv och trygghet i stadsrummet. Balkonger mot allmän plats ska vara väl integrerade i byggnadernas helhetsgestaltning och entréer ska vara omsorgsfullt utformade och markerade.

Syftet med detaljplanen är också att säkerställa ett bevarande av Optimusbyggnaden med målsättningen att beakta byggnadens ursprungliga karaktärsdrag med avseende på volym, proportioner, fasadartikulering och interiöra öppna konstruktioner med genomsläppligt ljus.

Optimus på Väsbykartan Länk till annan webbplats.

Tidplan

Kontoret för samhällsbyggnad fick den 27 februari 2019 ett uppdrag att ta fram ett detaljplaneförslag.

Planen var ute på samråd mellan den 21 december 2020 - 12 februari 2021.

Planutskottet beslutade den 14 juni 2023 att sända planförslaget på granskning. Granskningen startade den 8 augusti 2023. Granskningstiden har förlängts från den 13 september 2023 till och med den 27 september 2023.

Synpunkter på förslaget ska lämnas skriftligt senast 27 september 2023 till Kommunstyrelsen, Upplands Väsby kommun, 194 80 Upplands Väsby eller via e-post till dc.ks@upplandsvasby.se

Kontakt

För mer information är du välkommen att kontakta kommunens kontaktcenter Väsby Direkt.

Planområdet
Visionsbild av kvarteret.

Optimusvägen sedd från norr. Bild: Kod arkitekter AB

Vy över Optimusvägen sett söderifrån. Bild: Kod arkitekter AB

Optimusvägen sett söderifrån. Bild: Kod arkitekter AB

Senast uppdaterad: 4 juni 2024