Grimsta 5:125

Inom fastigheten Grimsta 5:125 pågår ett planarbete. Detaljplanen ska göra det möjligt att bygga ett nytt enbostadshus genom avstyckning av fastigheten.

Grimsta 5:125
1 Uppdrag
2 Samråd
3 Granskning
4 Antagande
5 Laga kraft

I juni 2021 fick kontoret för samhällsbyggnad planuppdrag för fastigheten Grimsta 5:125.

Detaljplanen är ute på samråd under perioden 21 februari 2024 – 3 april 2024.

Syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en avstyckning av fastigheten för att uppföra ett nytt enbostadshus med tillhörande garage samt uppföra ett garage på den befintliga fastigheten. Likaså syftar planen till att behålla den befintliga karaktären och skalan samt värna om befintliga natur- och kulturvärden.

Grimsta 5:125 på Väsbykartan Länk till annan webbplats.

Tidplan

Kontoret för samhällsbyggnad fick den 16 juni 2021 ett uppdrag att ta fram ett förslag till detaljplan för Grimsta 5:125.

Planutskottet beslutade den 7 februari 2024 att sända planförslaget på samråd. Detaljplanen är ute på samråd mellan den 21 februari 2024 – 3 april 2024.

Ett öppet hus kommer att hållas tisdagen den 5 mars 2024 kl. 17:00 till 19:00 i Messingen, Love Almqvists torg 1.

Synpunkter på förslaget ska lämnas skriftligt senast 2024-04-03 till Kommunstyrelsen, Upplands Väsby kommun, 194 80 Upplands Väsby. Det går också bra att lämna synpunkter via e-post: dc.ks@upplandsvasby.se.

Kontakt

För mer information om detaljplanen är du välkommen att kontakta kommunens kontaktcenter Väsby Direkt, telefon 08-590 070 00 eller e-post vasbydirekt@upplandsvasby.se.

Senast uppdaterad: 4 juni 2024