Östra Runby med Väsby stationsområde

Inom Östra Runby och Väsby stationsområdet pågår ett planarbete för att kunna bygga bostäder, service, handel och kontor. Planförslaget visar hur Runby kan byggas samman med centrala Väsby till en sammanhängande stadsdel samt hur stationsområdet kan utvecklas. Planområdet är en del av Väsby Entré.

Väsby Entré / Stationsområdet
1 Uppdrag
2 Program
3 Samråd
4 Granskning
5 Antagande
6 Laga kraft

Kommunstyrelsen beslutade den 30 november 2015 att ge Kontoret för samhällsbyggnad i uppdrag att ta fram en detaljplan för Stationsområdet.

Kommunstyrelsen godkände den 2 mars 2015 ett planprogram för Väsby Entré/Stationsområdet.

Byggnadsnämnden beslutade den 9 oktober 2018 att sända ut ett förslag till detaljplan för Östra Runby med Väsby stationsområde på samråd.

Detaljplanen var på samråd 25 oktober - 6 december 2018

Miljö- och planutskottet beslutade om granskning av detaljplan för Östra Runby med Väsby stationsområde den 1 december 2021. Granskningen pågick mellan 6 december 2021 och 24 januari 2022.


Syfte

Syftet med detaljplanen är:

  • att bygga samman Runby med centrala Väsby
  • att skapa en tät och funktionsblandad stadsdel samt
  • att utveckla stationsområdet till en knutpunkt för kommunikation med stor kapacitet.

Planen medger att det byggs mellan 1000 och 1400 bostäder och mellan 10 000 toch 60 000 kvadratmeter för kontor och centrumverksamheter.

I planområdet ingår Upplands Väsby järnvägsstation, spårområdet samt anslutande mark både väster och öster om det. Förslaget är förenligt med kommunens översiktsplan.

Detaljplanen ska göra det möjligt med en utbyggnad i enlighet med programmets mål som samtidigt bidrar till en hållbar utveckling.

Till grund för förslaget finns ett av kommunstyrelsen beslutat planprogram för Väsby Entré/Stationsområdet. Förutom ett planprogram har ett kvalitetsprogram och en genomförandestrategi för området godkänts av kommunstyrelsen under 2015.

Kontakt

För mer information om detaljplanen är du välkommen att kontakta kommunens kontaktcenter Väsby Direkt.

Senast uppdaterad: 31 augusti 2023