Bredden (InfraCity, bostäder och handel)

Detaljplanearbetet är för närvarande vilande.
Planområdet ligger i de södra delarna av Upplands Väsby, intill E4:an. Samråd gällande detaljplanen pågick mellan den 18 september till 30 oktober 2019. Innan planarbetet kan fortsätta måste fördjupade utredningar tas fram.

Bredden (InfraCity, bostäder och handel)
1 Uppdrag
2 Samråd
3 Granskning
4 Antagande
5 Laga kraft

Kommunstyrelsen gav den 5 oktober 2015 uppdraget att upprätta förslag till detaljplan

Samråd pågick 18 september - 30 oktober 2019.

Kartvy över planområdet

Du kan se planområdet på Väsbykartan. Planområdet är markerat med färg och namn på kartan.

Bredden på Väsbykartan Länk till annan webbplats.

Syfte

I området finns idag kontor och handel. Syftet med detaljplanen är att komplettera det med cirka 2 000 – 2 500 bostäder, två förskolor, två vårdboenden, ett nytt hotell samt ytterligare verksamhetslokaler. Tillskottet av bostäder ska bidra till ett mer varierat område där fler människor rör sig. Utvecklingen av området skapar nya och bättre möjligheter till rening och fördröjning av dagvatten och skyfallsvatten.

Kontakt

För mer information är du välkommen att kontakta kommunens kontaktcenter Väsby Direkt, telefon 08-590 070 00 eller e-post vasbydirekt@upplandsvasby.se.

Följande utredningar innehåller känslig information. För att ta del av dem behöver du skriva på och godkänna ett sekretessavtal.

  • Dagvattenutredning
  • Ledningssamordning
  • PM teknisk försörjning VA
  • Skyfallsutredning
  • Skyfallsutredning - PM 50-årsregn

Skanna en signerad kopia av sekretessavtalet och skicka till: oskar.bergkvist@upplandsvasby.se

Senast uppdaterad: 5 juli 2024