Fyrklövern norr om Mälarvägen

Detaljplanen är på granskning.
Inom området Fyrklövern norr om Mälarvägen, i centrala delarna av Väsby, pågår ett planarbete för att möjliggöra nya bostäder på ett område om två kvarter.

Fyrklövern norr om Mälarvägen
1 Uppdrag
2 Samråd
3 Granskning
4 Antagande
5 Laga kraft

Den 25 mars 2020 fick kontoret för samhällsbyggnad i uppdrag att ta fram en ny detaljplan och att genomföra en markanvisningstävling för Fyrklövern 2

Den 27 januari 2021 tog miljö- och planutskottet beslut om att skicka ut planen på samråd. Samrådet pågick 3 februari - 17 mars 2021

Den 24 augusti 2022 tog miljö- och planutskottet beslut om att skicka ut planen på granskning.
Granskningen pågick mellan 5 september – 3 oktober 2022.

Kartvy över planområdet

Du kan se planområdet på Väsbykartan. Planområdet är markerat med färg och namn på kartan.

Fyrklövern norr om Mälarvägen på Väsbykartan Länk till annan webbplats.

Detaljplanens syfte

Planens syfte är att möjliggöra målet i kommunens översiktsplan om en levande stadskärna i centrala Väsby. Det görs genom förtätning med bostäder och centrumändamål. Detaljplanen möjliggör cirka 270 bostäder på ett område om två kvarter.

  • Flerbostadshusen ska byggas i klassisk stil och blir mellan tre till fem våningar. Därutöver finns möjlighet till inredd vind.
  • I kvarteret närmast Husarvägen planeras ett parkeringshus med cirka 300 platser. Det ska också finnas ett utrymme för mobila tjänster.
  • Parkeringshuset planeras främst för bostadsrättsföreningarna norr om planområdet då parkeringsplatserna som finns idag kommer att försvinna i och med planens genomförande.
  • Parkering till de nya bostäderna kommer att finnas i garage under kvarterens gårdar.

Markanvisningstävling

I en tidigare medborgardialog har Väsbyborna önskat mer byggnader i så kallad klassisk stil i kommunen. Därför har kommunen genomfört en markanvisningstävling för de tre bostadskvarter som ska byggas.

För mer information om tävlingen och de vinnande förslagen se länk nedan:

Läs om tävlingen på Upplands Väsbys hemsida

Tidplan

Planen var ute på samråd mellan den 3 februari – 17 mars 2021 och granskning pågick under hösten 2022. Behovet av kompletterande utredningar har lett till en förskjutning av tidplanen.

  • Antagen detaljplan Q1 2023

Kontakt

För mer information om detaljplanen är du välkommen att kontakta kommunens kontaktcenter Väsby Direkt.

Senast uppdaterad: 5 juli 2024