Väsby Centrum

Inom Väsby Centrum pågår ett planarbete för att möjliggöra bostäder, förskola, torg och handel på fastigheten Vilunda 6:60.

Väsby centrum
1 Uppdrag
2 Samråd
3 Granskning
4 Antagande
5 Laga kraft

Kontoret för samhällsbyggnad fick den 25 oktober 2023 i uppdrag av
kommunstyrelsens planutskott att ta fram en ny detaljplan för Väsby Centrum.

Kartvy över planområdet

Du kan se planområdet på Väsbykartan. Planområdet är markerat med färg och namn på kartan.

Väsby Centrum på Väsbykartan Länk till annan webbplats.

Syfte

Syftet med detaljplanearbetet är att pröva möjligheterna att utveckla Väsby centrum med förskola och cirka 600 bostäder med service samt handel på bottenplan.

Den största delen av planområdet består idag av hårdgjord yta (asfalterad eller stenlagd yta). Det gör att området passar bra för ny bebyggelse. Genom utvecklingen av Väsby centrum skapas en miljö med blandade funktioner, där Väsbys invånare har nära till bostäder, service och handel. En utveckling som även går i linje med kommunens översiktsplan.

Tidplan

Den 25 oktober 2023 fick kontoret för samhällsbyggnad i uppdrag av kommunstyrelsens planutskott att ta fram en ny detaljplan för Väsby Centrum.

Den preliminära tidplanen är:

  • samråd tredje kvartalet 2025
  • granskning andra kvartalet 2026
  • antagande tredje kvartalet 2026.
Senast uppdaterad: 5 juli 2024