Stadsmässighetsdefinitionen

Stadsmässighetsdefinitionen beskriver kommunens syn på stadsbyggande, begreppet stad, och varför byggande av stad är angeläget.
Definitionen är ett verktyg och en förlängning av översiktsplanens inriktning att Upplands Väsby ska sträva efter en egen identitet och få karaktär av en modern småstad. En småstad med en tät stadskärna, trygga gaturum i en mänsklig skala. Staden ges liv genom en blandning av bostäder och arbetsplatser samt ett rikt utbud av kommersiell och kulturell service.

Senast uppdaterad: 13 september 2023