Nedra Runby 3:1 och Törnby 2:1

Inom fastigheterna Nedra Runby 3:1 och Törnby 2:1 i Njursta arbetsområde söder om Mälarvägen pågår ett planarbete för ett nytt bostadsområde.

Nedra Runby 3:1 och Törnby 2:1
1 Uppdrag
2 Samråd
3 Granskning
4 Antagande
5 Laga kraft

I december 2021 fick kontoret för samhällsbyggnad i uppdrag att ta fram ett förslag till detaljplan för Nedra Runby 3:1 och Törnby 2:1

Syfte

Detaljplanearbetet ska pröva om det är möjligt att utveckla området till en blandad stadsdel med cirka 1200 bostäder, närservice, förskola och eventuellt äldreboende och grundskola. Det omvandlas då från ett avgränsat arbetsplatsområde till levande stadsmiljö. Området kommer att binda samman dagens bebyggelse inom Prästgårdsmarken och Väsby station.

För att styra utveckling och planering i en hållbar riktning tas ett hållbarhetsprogram fram.

Den utveckling för fastigheterna Nedra Runby 3:1 och Törnby 2:1 som ska prövas bedöms vara förenlig med kommunens översiktsplan samt med kommunala mål och strategier.

Nedra Runby 3:1 och Törnby 2:1 på Väsbykartan Länk till annan webbplats.

Tidplan

Arbete med framtagande av en bebyggelsestrukturen för området pågår.

Detaljplanen beräknas enligt preliminär tidplan att gå ut på samråd under 2025.

Planområdet består av fastigheterna Nedra Runby 3:1 och Törnby 2:1. Planområdet är uppdelat i två delar och skiljs åt av detaljplanen Östra Runby med Väsby stationsområde.

Vit streckad linje visar planområdets avgränsning. Den blå färgen visar hur detaljplanen för Östra Runby med Väsby stationsområde skär genom planområdet.

Kontakt

För mer information är du välkommen att kontakta kommunens kontaktcenter Väsby Direkt, telefon 08-590 070 00 eller e-post vasbydirekt@upplandsvasby.se .

Senast uppdaterad: 4 juni 2024