Upphävande av del av detaljplan för Södra Messingen

Intill Väsby stationsområde pågår ett planarbete för att upphäva del av detaljplan för södra Messingen, på fastigheten Vilunda 19:1 med flera. Orsaken till upphävandet är att undvika byggnation på delar av fastigheten, eftersom detta är olämpligt på grund av översvämnings- och skyfallsproblematik.

Upphävande av del av detaljplan för Södra Messingen
1 Uppdrag
2 Samråd
3 Granskning
4 Antagande
5 Laga kraft

Kontoret för samhällsbyggnad fick den 2 maj 2024 i uppdrag av kommunstyrelsens planutskott att upphäva del av detaljplan för södra Messingen.

Samråd pågick mellan den 27 mars 2023 – 30 april 2023.

Syfte

Syftet med att upphäva delar av detaljplanen för Södra Messingen (nummer 1353) är att undvika byggnation på fastigheten då det eventuellt kan vara olämpligt att bebygga delar av fastigheten på grund av översvämnings- och skyfallsproblematiken i området. Eftersom den här problematiken inte var känd då detaljplanen togs fram för 15 år sedan behöver vi nu upphäva delar av planen för att kunna genomföra de åtgärder som krävs för att hantera situationen. Med nuvarande detaljplan är det inte möjligt att genomföra dessa åtgärder på ett samhällsekonomiskt och effektivt sätt.

Projektet är en del av kommunens klimatanpassningsarbete för att förbereda kommunen på de konsekvenser som klimatförändringar kan medföra och den risk konsekvenserna kan ha på boende och verksamma i kommunen.

Tidplan

Den 2 maj 2024 fick kontoret för samhällsbyggnad i uppdrag av kommunstyrelsens planutskott att upphäva del av detaljplan för södra Messingen.

Den preliminära tidplanen är:

  • Samråd fjärde kvartalet 2024
  • Antagande andra kvartalet 2025

Vad är ett upphävande av detaljplan?

Om en detaljplan inte längre är aktuell eller om den förhindrar en önskvärd utveckling kan kommunen besluta om att upphäva en detaljplan. Att upphäva en detaljplan betyder att den gällande detaljplanen upphör att gälla och den markanvändning som detaljplanen möjliggör för inte längre gäller. Efter att en detaljplan upphävts är det inte längre möjligt att bygga det som detaljplanen tidigare möjliggjorde. Området blir istället planlöst fram tills att en ny detaljplan tas fram.

Dokument

Sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsens Pdf, 153 kB.
planutskott Pdf, 153 kB.

Senast uppdaterad: 12 juni 2024