• Startsida
  • / Trygg uppväxt, delaktighet i samhället och trivsamma utemiljöer

Trygg uppväxt, delaktighet i samhället
och trivsamma utemiljöer

Upplands Väsby kommuns flerårsplan med budget 2025-2027 är beslutad. I den beskrivs vad kommunen ska fokusera på de kommande tre åren.

Två pojkar spelar basket på Pias Court i Bollstanäs. Fotograf är Jesper Lundberg.

Pias Court i Bollstanäs. Foto: Jesper Lundberg.

Social hållbarhet är prioriterat i Upplands Väsby där en trygg uppväxt, trivsamma utemiljöer och ökad delaktighet sammanfattar satsningarna för kommande tre år.

Vi fortsätter arbetet för ett mer socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart Väsby. Skolan, omsorgen och det förebyggande arbetet med barn och unga är viktiga områden vi satsar extra på kommande år, säger Mathias Bohman (S), kommunstyrelsens ordförande.

Trygg uppväxt i Väsby

För att barn och unga ska kunna växa upp tryggt i Väsby, ska det förebyggande arbetet för dem förbättras.

Skolan är en förutsättning för en trygg uppväxt där tiden mellan skola, fritid och hem ska fyllas. Barn och ungas möjligheter till en meningsfull fritid ska utvecklas där till exempel kvaliteten och tillgången till fritidsgårdar ska stärkas. Dessutom ska stödet till föräldrar och familjer utvecklas. Utemiljöer som skolgårdar och lekplatser ska renoveras, där Breddenskolan och Runby skola är först ut.

Rent, tryggt och snyggt

Det offentliga rummet påverkar Väsbybornas upplevelse av trivsel och trygghet. Gemensamma platser utomhus i kommunen ska vara rena, ljusa och trevliga att vistas i. Det är en del av kommunens fokus på ökad social hållbarhet. Kommunen satsar på förbättrad städning och reparationer av sådant som är trasigt. Genom samverkan med fastighetsägare och andra aktörer ska även klottersaneringen bli bättre.

Delaktighet i samhället

Väsbybornas förutsättningar till delaktighet i samhället ska stärkas. Att ha dialog med medborgarna och skapa möjligheter för unga och gamla att mötas är viktigt så att alla som bor här, oavsett bakgrund och ålder, kan vara aktiva och ta ansvar i samhället.

Om fler Väsbybor arbetar och har egen försörjning minskar utanförskapet i samhället. Därför är ett blomstrande lokalt näringsliv viktigt. Samverkan mellan kommunen, företag och föreningar bidrar till ett inkluderande samhälle.

Flerårsplan med budget 2025-2027 beslutades i kommunfullmäktige den 13 juni 2024.

Flerårsplan med budget 2025-2027 för Upplands Väsby kommun Pdf, 3 MB.

Kommunens flerårsplan

Varje år fastställer kommunfullmäktige en flerårsplan med budget för de tre kommande åren. I den anges de ekonomiska resurserna för varje nämnd. Utifrån detta gör nämnderna under hösten sina verksamhetsplaner. Där redovisas nämndmål, nyckeltal och handlingsplaner för att uppnå de övergripande målen.

Mer om flerårsplan och årsredovisning

Senast uppdaterad: 15 juni 2024