Adoption

Adoption innebär att du tar ett föräldraansvar för ett barn och du betraktas som barnets förälder. Ett adopterat barn har samma rättigheter som ett biologiskt barn.

Att adoptera innebär att du bli förälder till ett barn som redan finns. Ett adopterat barn har samma rättigheter som ett biologiskt barn, exempelvis vid arv. Som adoptivförälder har du samma skyldigheter som till ett biologiskt barn. En adoption kan aldrig hävas.

Adoption är en möjlighet för barn som inte kan växa upp med sina biologiska föräldrar att få nya föräldrar. Att adoptera är också ett sätt för par eller ensamstående att bilda eller utöka sin familj.

Enligt svensk lag får sambor, gifta par och ensamstående adoptera. Du måste vara minst 18 år men det finns ingen övre åldersgräns för att få adoptera. Den vanligaste formen av adoption i Sverige är internationell adoption, det vill säga att man adopterar ett barn från ett annat land.

När barn adopteras inom Sverige kallas det nationell adoption. Den vanligaste formen är närståendeadoption, det vill säga att den som adopterar har en nära relation till barnet.

Adoptioner inom Sverige

Om du vill adoptera ett barn inom Sverige krävs ett beslut från tingsrätten.

De flesta nationella adoptioner handlar om närståendeadoption, det kan till exempel handla om adoption av en partners barn eller ett barn man är släkt med. Men nationell adoption kan också handla om ett barn som tas om hand av familjehemsföräldrar.

Både barn och vuxna kan adopteras. Den som fyllt 18 år får bara adopteras om det finns en särskild anledning till adoptionen.

Så här ansöker du om nationell adoption

För att adoptera ett barn som du redan har en befintlig relation till kan du vända dig till familjerätten för ett informationssamtal. Om du sedan vill gå vidare skickar du en ansökan om adoption till tingsrätten. Tingsrätten vänder sig till oss med ett förordande om en utredning.

Familjerätten utreder sedan om adoptionen är till barnets bästa. Vi träffar barnet i hemmet samt samtalar med barnets föräldrar och den som ska adoptera. Vi begär även utdrag från olika myndigheter.

Familjerätten lämnar ett förslag på beslut. Tingsrätten fattar sedan ett beslut om adoption.

Mer information om nationella adoptioner på Sveriges Domstolars webbplats Länk till annan webbplats.

Internationella adoptioner 

Internationell adoption innebär att ett utländskt barn adopteras till föräldrar i Sverige. En förutsättning för internationell adoption är att den som vill adoptera vänder sig till sin hemkommun med en ansökan om ett medgivande för att ta emot ett utländskt barn för adoption. Vallentuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner har en gemensam nämnd för familjerättsliga frågor och som bland annat har till uppgift att utreda medgivande för adoptioner.

För dig som vill adoptera

Är du boende i Vallentuna, Sollentuna eller Upplands Väsby kommun och vill adoptera ett omyndigt barn så vänder du dig till familjerätten.

 1. Informationssamtal
  Du/ni träffar en av våra familjerättssekreterare för att gå igenom hur det hela kommer att gå till. Familjerättssekreteraren kan svara på frågor och berättar bland annat om Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöds (MFoF) krav för att ni ska få adoptera såsom ålder, föräldrautbildning och hälsa. Vi informerar om hur utredningen går till och vilka handlingar som ska lämnas in med ansökan. Vi berättar även om vilka organisationer som förmedlar internationella adoptioner.

 2. Föräldrautbildning
  För att få medgivande för adoption måste ni först ha genomgått en föräldrautbildning. Utbildningen är obligatorisk enligt lag. Kontakta familjerätten för att få uppgift om vart ni kan vända er för utbildning. Utbildningen är avgiftsbelagd.
  Information om FIA - obligatorisk föräldrautbildning inför internationell adoption hos Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöds (MFoF)s webbplats Länk till annan webbplats.

 3. Medgivandeutredning
  Medgivandeutredningen är det underlag som behövs för att familjerättsnämnden ska kunna fatta beslut om adoptionen. Utredningen är kostnadsfri. Vi samlar in uppgifter som gör att nämnden kan göra en bedömning av era förutsättningar för att ta emot ett adoptivbarn. Detta gör vi för att bedöma er insikt i den adopterades behov och vad adoptionen innebär. Utredningen är också ett underlag för de utländska myndigheterna när de ska välja familj till barnet. Ett medgivande gäller i tre år. Därefter behövs ett nytt beslut om du eller ni ännu inte fått barn och fortfarande vill adoptera.
  Mer information om internationella adoptioner på MFoFs webbplats Länk till annan webbplats.

Enskild adoption

I undantagsfall kan man adoptera utan en adoptionsorganisation. För detta krävs särskilda skäl. Då ska MFoF (Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd) pröva om adoptionen har gått rätt till, innan barnet lämnar ursprungslandet.

Innan MFoF gör en sådan prövning ska socialnämnden ha gett de sökande medgivande. Samma grundförutsättningar gäller som vid en medgivandeprocess. Du behöver däremot inte gå genom någon av adoptionsorganisationerna och du måste sköta hela processen på egen hand.

Mer information om enskild adoption på MFoFs webbplats Länk till annan webbplats.

Frågor och svar

Idag finns ingen övre åldersgräns för när du har rätt att adoptera. Men ålder är en faktor som vägs in i bedömningen. Du måste vara minst 18 år gammal.

Det adopterade barnet behöver sin nya förälder under hela sin uppväxt. Därför är adoptantens fysiska och psykiska hälsa viktigt. Varje adoptant bedöms individuellt, det går alltså inte att den ena personen kompletterar den andre. Varje person ska anses lämplig var för sig.

De vanligaste är allvarliga sjukdomar och hälsoproblem som kan försvåra att ta sig an barnet och dess behov. 

Adoptionsorganisationerna tar ut en avgift för sitt arbete. Kostnaderna skiljer sig från vilket land man väljer att adoptera från. Läs mer på adoptionsorganisationernas webbplatser.

När barn förmedlas via en organisation ger staten ett stöd. Försäkringskassan betalar ut den efter barnet har kommit. Vid enskild adoption kan du inte få ersättning.
Information om adoptionsbidrag på försäkringskassans webbplats Länk till annan webbplats.

Socialtjänsten har enligt lag skyldighet att ge stöd till adopterade och deras familj. Vänd dig även till Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF) då de också har information och erbjuder vissa insatser.

Fråga Familjerätten

Kontakta oss om du behöver hjälp eller vägledning. Kontaktuppgifterna gäller oavsett om du bor i Sollentuna, Vallentuna eller Upplands Väsby kommun.

Postadress

194 80 Upplands Väsby

Senast uppdaterad: 5 mars 2024