Vårdnad, boende och umgänge

Här hittar du som är separerad eller har tankar på att separera information om hur vårdnaden kan se ut och var barnen ska bo. Du kan även få stöd i frågor som handlar om vårdnad, boende och umgänge när föräldrar har svårt att komma överens.

Familjerättsbyrån arbetar för barnets bästa. Vi följer svensk lag och evidensbaserad forskning.
Information om barns rättigheter och Barnkonventionen på 1177 Vårdguiden. Länk till annan webbplats.

Vårdnad

Att vara vårdnadshavare för ett barn innebär att ha ansvar för barnet och att se till att hen har det bra. Du bestämmer till exempel var barnet ska bo och vilken skola hen ska gå i. Vårdnadshavaren kan läsa barnets journaler, få information om barnet från skola/förskola och ordna med pass till barnet. Samma person är oftast både förälder och vårdnadshavare.

Vårdnaden kan vara gemensam eller ensam. Det vanligaste är att båda föräldrar är vårdnadshavare. I vissa fall kan föräldrar ha svårt att komma överens om beslut om barnet. Därför kan en förälder ibland behöva vara ensam vårdnadshavare. Att ha ensam vårdnad innebär att det är den föräldern som får fatta de juridiska besluten om barnet. Om en förälder har ensam vårdnad har hen informationsplikt. Det betyder att hen måste ge den andra föräldern information om barnet.

Oavsett vårdnaden har barnet rätt att träffa och ha kontakt med båda sina föräldrar om det bedöms vara till barnets bästa.

Information om att vara vårdnadshavare och förälder på 1177 Vårdguiden. Länk till annan webbplats.

Boende

Föräldrar som är separerade behöver komma överens om hur barnet ska bo. Barn kan bo på olika sätt. En del barn bor hos båda sina föräldrar, exempelvis varannan vecka. Andra bor mer hos en förälder och mindre hos den andra. Oavsett hur barnet bor är det viktigt att barnet får träffa och ha kontakt med båda sina föräldrar.

När föräldrar ska komma överens om hur barnet ska bo behöver de tänka på vad som blir bra för barnet utifrån barnets behov och hur gammalt barnet är. Det är barnet som ska vara i fokus och inte att det ska vara rättvist mellan föräldrarna.

Oavsett ålder ska barnet få möjlighet att vara delaktig. Även väldigt unga barn kan visa och berätta vad de menar. När barnet blir äldre ska allt större hänsyn tas till vad hen tycker och vill.

Umgänge

Om barnet bor hos en förälder har barnet rätt att träffa den föräldern som hen inte bor med om det bedöms vara till barnets bästa. Det kallas för umgänge.

Det kan vara att barnet träffar den förälder som hen inte bor med några timmar på dagen. Det kan också vara att barnet sover över flera nätter i sträck hos den andra föräldern. Umgänge kan även ske genom telefon eller videosamtal.

Det bästa för barnet är att hen i förväg vet när och var hen ska ha umgänge med föräldern. Barnet kan ibland behöva stöd i umgänget med en förälder av en annan vuxen, exempelvis en släkting.

Barn och separationer

När man separerar kan det ibland vara svårt att komma överens och kommunicera om de gemensamma barnen. Att separera är en stor förändring i både föräldrarnas och barnens liv. Ibland kan barn ta på sig skulden för att föräldrarna bråkar och inte kommer överens. Ibland kan barnen också hamna i en lojalitetskonflikt och vill försöka vara ”rättvis” mellan föräldrarna. När föräldrar har svårt att prata med varandra kan barn också bli budbärare mellan föräldrarna. De flesta barn kommer dock över sina föräldrars separation utan större problem om föräldrarna kan samarbeta med varandra.

Information om råd och stöd för dig som är förälder och har tankar på eller har separerat

Information om hur du kan stötta ditt barn vid en skilsmässa hos Rädda Barnen Länk till annan webbplats.
Information om hur ni kan lösa vardagspusslet efter separationen hos Rädda Barnen Länk till annan webbplats.

Ekonomi

Föräldrars försörjningsskyldighet

Alla föräldrar är skyldiga att efter sin förmåga bidra till sina barns försörjning. Detta gäller oavsett om man bor med barnet eller inte. En förälder som inte bor tillsam­mans med sitt barn bidrar med sin del genom att betala underhålls­bidrag. Underhållsbidrag beräknas på samma sätt vid gemen­sam vårdnad som när en förälder är ensam vårdnads­havare.

Information om barnens ekonomi på Försäkringskassan Länk till annan webbplats.

Om ni inte är överens

För att ni ska kunna samarbeta om barnet och hitta bra lösningar som ni båda kan acceptera, kan ni komma till Familjerättsbyrån på samarbetssamtal. En eller två familjerättssekreterare leder samtalet och ni måste båda vara villiga att delta. Samtalen är kostnadsfria.
Mer information om samarbetssamtal

Det kan hända att föräldrar inte lyckas lösa vårdnads-, boende- och umgängesfrågorna på egen hand, eller med hjälp av samarbetssamtal hos familjerätten. Då kan en förälder vända sig till tingsrätten för att få saken prövad av domstol.

För att domstolen ska ta upp ett ärende i frågor som gäller vårdnad, boende eller umgänge krävs ett genomfört informationssamtal hos Familjerättsbyrån.

Vad gör Familjerättsbyrån?

När en förälder vänt sig till tingsrätten så avgör tingsrätten vilka uppgifter som behövs för att kunna fatta beslut om barnet. Tingsrätten ger Familjerättsbyrån i uppdrag att skaffa mer information om barnet genom att begära in en upplysning eller utredning. Tingsrättens mål är i första hand att försöka hjälpa föräldrar att komma överens och lösa tvisten. Ofta är det bästa för barnet att föräldrarna själva kommer överens. Tingsrätten kan därför besluta att föräldrarna ska gå på samarbetssamtal på Familjerättsbyrån.

Domstolen kan fatta ett tillfälligt beslut i mål om vårdnad, boende och umgänge. Inför det beslut kan domstolen begära upplysningar av Familjerättsbyrån. Vi pratar med föräldrarna och med barnet om vi bedömer det lämpligt samt tar registerutdrag på familjen.

Utredningen börjar med ett gemensamt samtal med föräldrarna på Familjerättsbyrån. Vi berättar då hur utredningen går till. Därefter har vi enskilda samtal med föräldrarna samt gör ett hembesök. Om barnet är tillräckligt moget och vi bedömer att det är lämpligt, pratar vi även med barnet. Vi tar kontakt med barnets förskola och skola. Vi pratar även med nya partners. Vi tar registerutdrag från socialtjänst, polis och i vissa fall kronofogden.

Utredningsprocessen ska vara tydlig så att den ger trygghet för de berörda och att familjen känner sig delaktig. Vi har ett tydligt barnperspektiv. En utredning ska bland annat belysa föräldrarnas förmåga att se och förstå barnets behov och känslor. Barn har rätt att uttrycka sina åsikter men ingen skyldighet att välja mellan föräldrarna. Föräldrarna får ta del av utredningen innan vi skickar den till tingsrätten. Föräldrarna kan lämna synpunkter. Det som föräldern själv berättar för utredaren har även den andra föräldern rätt att ta del av. Utredningen ska inte öka konflikten mellan föräldrarna utan verka för att minska den. Föräldrarna kan när som helst pausa eller avsluta processen i domstol. De kan då få hjälp av Familjerättsbyrån att komma till en överenskommelse.

Fråga Familjerättsbyrån

Kontakta oss om du behöver hjälp eller vägledning. Kontaktuppgifterna gäller oavsett om du bor i Sigtuna, Sollentuna eller Upplands Väsby kommun.

Postadress

194 80 Upplands Väsby

Senast uppdaterad: 10 augusti 2022