Företrädesrätt till återanställning

För att ha företrädesrätt till återanställning inom Upplands Väsby kommun krävs att du har varit anställd här i sammanlagt mer än tolv månader under de senaste tre åren. Om du har haft en särskild visstidsanställning har du rätt att ansöka om företräde efter nio månader.

För att företrädesrätten ska aktualiseras krävs även att du som medarbetare anmäler anspråk om densamma inom en månad efter din sista anställningsdag. Företrädesrätten gäller först från det att anmälan om anspråk inkommit till arbetsgivaren.

Läs igenom informationen på den här sidan innan du skickar in ditt anspråk om företrädesrätt. Anmälan om företrädesrätt görs sedan via ett webbformulär, klicka på länken för anmälan längre ner på den här sidan.

Företrädesrätt till återanställning gäller till arbeten inom det kontor där du senaste hade din anställning, för vilka kvalifikationskraven i huvudsak motsvarar de krav som ställdes vid din senaste anställning hos Upplands Väsby kommun. Det innebär i praktiken att du huvudsakligen har företrädesrätt till liknande tjänster, så som barnskötartjänster om du tidigare var anställd som barnskötare.

 • Du förlorar din företrädesrätt om du tackar nej till ett skäligt erbjudande om återanställning.
 • Om det finns flera medarbetare med företrädesrätt till en vakant tjänst, är det den medarbetare med längre anställningstid hos arbetsgivaren som går före den som har kortare anställningstid.
 • Provanställning, tidsbegränsad anställning på grund av hel ålderspension samt tidsbegränsad anställning med stöd av Skollagen, ger inte företrädesrätt till återanställning.

Företrädesrätt till återanställning gäller inte till:

 • arbete som måste disponeras för omplacering
 • arbete som tas i anspråk på grund av förflyttning
 • arbete som tas i anspråk på grund av utökad sysselsättningsgrad
 • vikariat som vid vikariatets början bedöms vara kortare än 14 kalenderdagar.

Utöver kvalifikationsdagarna gäller följande för att du ska ha möjlighet att lämna anspråk om företrädesrätt till återanställning:

 • Anspråk på företrädesrätten kan göras från den dag du tog emot beskedet om uppsägning på grund av arbetsbrist till och med att en månad förflutit sedan sista anställningsdag.
 • Om du gör anspråk på din företrädesrätt gäller den från dagen efter din sista anställningsdag och nio månader framåt.

 • Anspråk på företrädesrätten kan göras från det att varsel från arbetsgivaren lämnats om att tidsbegränsad anställning kommer att upphöra till dess att en månad förflutit sedan sista anställningsdag.
 • Om du gör anspråk på din företrädesrätt enligt föregående punkt gäller den från dagen efter din sista anställningsdag och nio månader framåt.

För dig som har haft en behovsanställning och arbetat enskilda arbetspass samt fått en timlön gäller olika regler för olika anställningsformer:

 • Har du haft pass med anställningsformen särskild visstidsanställning och arbetat mer än 270 dagar i kommunen inom en treårsperiod gäller företrädesrätten till ny särskild visstidsanställning. För behovsanställda gäller att tre eller fler arbetspass under en och samma kalendermånad ger kvalificeringsdagar även mellan arbetspassen.
 • Har du haft arbetspass med anställningsformen vikariat eller blandat både särskild visstidsanställning och vikariat och dessa tillsammans uppgår i mer än 360 dagar inom en treårsperiod gäller företrädesrätten till samtliga anställningsformer.
 • För att göra anspråk på företrädesrätten behöver du anmäla det till arbetsgivaren. Företrädesrätten till återanställning gäller från den dag då arbetsgivaren tar emot begäran och nio månader framåt.

Om du har frågor angående företrädesrätt till återanställning kan du kontakta HR-generalist Emma Carlsson emma.carlsson@upplandsvasby.se eller Emelie Wall emelie.wall@upplandsvasby.se

Senast uppdaterad: 30 maj 2024