Tillstånd, regler och tillsyn

Ska du starta en ny verksamhet? Ska du ändra en verksamhet som redan finns? Då behöver du ta del av information och råd om vad som gäller för just din verksamhet. Du kan behöva tillstånd eller göra en anmälan till kommunen eller andra myndigheter.

Du får endast transportera farligt avfall yrkesmässigt om du har ett särskilt tillstånd från länsstyrelsen. Tillstånd och anmälan gäller i fem år.

Om du har tänkt använda växtskyddsmedel eller produkter som innehåller biocider måste du följa de regler som finns.

Du behöver ansöka om ett tillstånd om du ska hantera en brandfarlig vara. För att ansöka fyller du i en blankett som du skickar in till Brandkåren Attunda.

Alla byggnader förutom mindre komplementbyggnader ska när de byggs eller ändras ha en brandskyddsdokumentation.

Buller definieras som icke önskvärt ljud. Buller är ett utbrett miljö- och hälsoproblem. En god ljudmiljö är viktig för hälsan och livskvaliteten.

Här kan du läsa om de olika stegen och vad du som bygglovssökande bör tänka på för att underlätta handläggningen.

Om du planerar att installera en cistern ska du informera bygg- och miljökontoret om installationen senast 4 veckor i förväg.

Om du vill ha jordbruksdjur, orm eller pälsdjursuppfödning inom områden som har en detaljplan, måste du ha tillstånd.

Om du vill starta eller utöka en fristående skola, förskola eller fritidshem ska du söka om tillstånd. Det är samma krav på fristående och kommunala skolor.

Ett förorenat område är en plats som är så förorenad att den kan medföra skada eller risk för människors hälsa eller för miljön. Som fastighetsägare eller ve...

Hälsoskydd är det arbete som utförs för att undvika att människor får besvär eller blir sjuka i sin närmiljö.

Många företag i Sverige hanterar stora mängder kemikalier. Vissa produkter består av kemiska ämnen som kan vara skadliga för människors hälsa eller miljön.

Om du har kyltorn i din verksamhet ska du anmäla detta till bygg- och miljökontoret, enligt ny lagstiftning som började gälla 1 februari 2024.

Köldmedier är ämnen som ingår i alla typer av kylaggregat. Det finns exempelvis i luftkonditionering, värmepumpar samt i kyl- och frysanläggningar.

Om du driver en ideell förening kan du ansöka om tillstånd för att sälja lotter. Du får ett beslut inom åtta arbetsdagar.

Miljöfarlig verksamhet innefattar i stort sett all verksamhet som kan medföra olägenhet för människors hälsa eller för miljön.

Vid försäljning av nikotinläkemedel ska du göra en anmälan till Läkemedelsverket.

Du som utför arbeten som exempelvis blästring eller sanering av PCB måste ha rätt kunskap för att skydda vår miljö.

Om du ska öppna en verksamhet som ska erbjuda alkoholförsäljning behöver du ansöka om stadigvarande serveringstillstånd.

Skadedjur kan skapa olägenheter för människan. Det är fastighetsägaren som ansvarar för att bekämpa dessa.

Om du vill starta eller utöka en fristående skola, förskola eller fritidshem ska du söka om tillstånd. Det är samma krav på fristående och kommunala skolor.

Innan du startar en livsmedelsverksamhet ska du registrera den hos miljökontoret. Det gäller även om du vill förändra eller upphöra med din verksamhet.

Vid försäljning av folköl och tobak ska du göra en anmälan till kommunen. Anmälan gör du senast när försäljningen påbörjas.

Inomhusluften innehåller hundratals olika partiklar. Det kan till exempel vara kemiska ämnen från inrednings- och byggnadsmaterial, pollen, damm eller mögel.