Cisterner

Om du planerar att installera en cistern ska du informera bygg- och miljökontoret om installationen senast 4 veckor i förväg. Denna informationsplikt gäller för installation av cisterner som innehåller brandfarliga vätskor som till exempel bensin, diesel eller spillolja och som har en volym på 1 kubikmeter eller mer.

Information till dig som äger en cistern

Du som äger en cistern är skyldig att känna till vad som gäller i fråga om hantering och lagring av brandfarliga vätskor. Attunda Brandkår är ansvarig tillsynsmyndighet för besiktning av de cisterner och rörledningar som omfattas av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) föreskrifter MSBFS 2018:3. Bygg- och miljökontoret ansvarar för att de allmänna hänsynsreglerna uppfylls enligt miljöbalken gällande hantering och lokalisering samt de krav som gäller inom vattenskyddsområden för cisterner. För handläggning av installation av cistern tar bygg- och miljökontoret ut en avgift. Om bygg- och miljökontoret inte informeras om en installation av en cistern kan dess ägare bli skyldig att betala en miljösanktionsavgift.

Cisterner ska kontrolleras efter tillverkning, vid installation och vid förändringar, exempelvis efter en reparation.Vilka cisterner som ska besiktas och vilket kontrollintervall som gäller regleras av MSBFS 2018:3. För cisterner som inte omfattas av MSB:s föreskrifter kan krav på kontroll ställas av bygg- och miljöavdelningen stöd enligt dom allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken.

Cisterner och vattenskyddsområde

Inom vattenskyddsområdet gäller särskilda krav på cisterner och lösa behållare enligt Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2021:10, om inte de lokala vattenskyddsföreskrifterna ställer hårdare krav. Befintliga cisterner med anslutna rör- och slangledningar har till och med den 1 januari 2028 på sig att uppfylla de krav som ställs i NFS 2021:10. Cisterner och rörledningar som inte uppfyller kraven efter den 1 januari 2028 får inte användas. Undantag från dessa krav gäller för cisterner med anslutna rör- och slangledningar samt lösa behållare i pannrum eller motsvarande i bostadshus och som är under regelbunden uppsikt, om inte bygg- och miljökontoret beslutar annat.

Information om vattenskyddsområde

Information om cisterner på Naturvårdsverkets webbsida Länk till annan webbplats.

En besiktningsfirma ska utföra besiktningen

Besiktningen av cisternen ska utföras av en för ändamålet ackrediterad besiktningsfirma. Besiktningsfirmor som är ackrediterade hittar du på Swedacs webbplats. Besiktningsprotokollet ska på begäran kunna visas upp för tillsynsmyndigheten.

Hitta ackrediterade besiktningsfirmor på Swedacs webbplats Länk till annan webbplats.

Varför besiktning?

  • Cisterner blir med tiden utsatta för en mängd angrepp.
  • Stålcisterner kan rosta.
  • Plastcisterner kan ta skada av tillsatsämnen i olja eller bensin eller spricka som ett resultat av sättningar i marken.
  • Många cisterner är gamla och börjar rosta inifrån. Detta kan endast upptäckas vid en besiktning.
  • Mindre läckage kan vara svåra att upptäcka och om ett större läckage skulle ske kan skadorna vara svåra att åtgärda eller medföra stora saneringskostnader. Utsläpp från läckande cisterner av olja, bensin eller andra brandfarliga vätskor kan skada grundvatten och vattentäkter för lång tid framöver.

När en cistern tas ur bruk ska bygg- och miljökontoret informeras. De krav som ställs när en cistern tas ur bruk är att den ska tömmas och rengöras samt, om det är möjligt, plockas bort. Påfyllningsanslutningen ska tas bort så att påfyllning inte kan ske av misstag i framtiden. Tömning och rengöring av cisterner utförs av ackrediterade besiktningsfirmor.

Så arbetar vi

Din information om att cisternen tagits ur bruk bekräftas via e-post. Cisternen kommer då att tas bort ur bygg- och miljökontorets register. Vi kan komma att kontakta den som har tömt och rengjort cisternen.

Cisterner som inte tagits ur bruk ska besiktigas regelbundet av certifierat företag.

Senast uppdaterad: 19 juni 2023