Starta livsmedelsverksamhet

Innan du startar en livsmedelsverksamhet ska du registrera den hos bygg- och miljökontoret. Det gäller även om du vill förändra eller upphöra med din verksamhet. Du behöver också känna till ditt ansvar för den egna kontrollen.

Till livsmedelsverksamheter räknas bland annat restauranger, kaféer, food trucks, butiker, skolor, internetbutiker och importörer.

Vid frågor, kontakta kommunens kontaktcenter Väsby Direkt.

Kontakta Väsby Direkt

Krav på livsmedelslokaler

Lagen ställer en hel del krav på livsmedelslokaler. Det är du som livsmedelsföretagare som ansvarar för att lokalen är lämplig. Följande krav finns:

 • Ytorna ska vara släta, täta och lätta att hålla rena.
 • Lokalen ska vara skadedjurssäker.
 • Det ska finnas tillgång till varmt och kallt rinnande vatten av dricksvattenkvalitet.
 • Det ska finnas lämplig utrustning för exempelvis nedkylning och varmhållning.
 • Det ska finnas en särskild plats för handtvätt med rinnande varmt och kallt vatten samt flytande tvål och pappershanddukar.

Information om hygienregler på Livsmedelsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Avgifter för livsmedelsföretag

Enligt lag ska kommunen ta ut en avgift för registrering av anläggning och en avgift för kontroll. Det finns tre typer av avgifter.

 • En avgift för registrering av ny livsmedelsverksamhet och verksamhet med ny ägare.
 • En avgift för livsmedelskontroll.
 • En avgift för uppföljning.

Livsmedelföretagare måste betala en sanktionsavgift om de startar eller tar över en livsmedelsverksamhet utan att göra en anmälan om registrering till sin kontrollmyndighet. Kontrollmyndigheten i Upplands Väsby kommun är bygg- och miljönämnden.

Vem beslutar om sanktionsavgifter?

Det är kontrollmyndigheten som ska pröva och besluta om sanktionsavgifter när brister upptäcks hos ett livsmedelsföretag.

När man beslutar om sanktionsavgifter ska det inte tas hänsyn till varför överträdelse skedde (uppsåt, oaktsamhet eller genom olyckshändelse). Det räcker med att kontrollmyndigheten uppmärksammat en brist.

Beslut om sanktionsavgift

Det finns vissa fall där kontrollmyndigheter är skyldiga att ta ut sanktionsavgifter. En kontrollmyndighet ska ta beslut om sanktionsavgift i följande fall:

 • När någon påbörjar en livsmedelsverksamhet som har krav på registrering utan att någon anmälan om registrering har gjorts.
 • Om en överträdelse/brist inte åtgärdas, trots tidigare sanktionsavgift.

Att den som är skydlig att betala en avgift rättar till bristen under tiden ett ärende om sanktionsavgift pågår, innebär inte att möjligheten att ta ut en sanktionsavgift försvinner. Så snart förutsättningarna har konstaterats ska en sanktionsavgift tas ut även om rättelse sker innan beslut meddelas.

Beslut om avgiftens storlek

Om en livsmedelsföretagare påbörjar en verksamhet som kräver registrering utan att först anmäla den till kontrollmyndigheten ska sanktionsavgiften bestämmas till en procent av årsomsättningen. Avgiften får som lägst bestämmas till 5 000 kronor och högst 75 000 kronor, oavsett årsomsättningen.

Om staten, kommuner eller ett landsting inte anmäler sin livsmedelsverksamhet innan denna påbörjas ska sanktionsavgift utgå med ett fast belopp om 40 000 kr.

Om en livsmedelsföretagare tagit över en verksamhet utan att kontrollmyndigheten har meddelats ska sanktionsavgiften bestämmas till en halv procent av årsomsättningen. Avgiften får dock som lägst bestämmas till 2 500 kronor och som högst till 40 000 kronor oavsett årsomsättningen.

För att starta ett livsmedelsföretag ska du göra en anmälan om registrering. Du ska också skicka in en verksamhetsbeskrivning. Det gör du för att den årliga kontrollavgiften och riskklassen för din anläggning ska kunna fastställas. Det är smidigt om du skickar in dessa vid samma tillfälle.

Lämna din anmälan om riskklassificering av din livsmedelsanläggning i samband med din anmälan om registrering.

E-tjänst för att registrera livsmedelsanläggning Länk till annan webbplats.

Anmälan görs i e-tjänsten. Du behöver e-legitimation för att logga in och göra anmälan. I anmälan ska du göra följande:

 1. Kryssa för vilken typ av verksamhet du har, till exempel försäljning eller servering av livsmedel till privata personer, försäljning av livsmedel till andra företag, transport av livsmedel, huvudkontor.
 2. Kryssa för aktiviteter i din verksamhet till exempel servering av livsmedel, försäljning av livsmedel, inköp av livsmedel, märkning mm.
 3. Du ska fylla också i så kallad omfattning, till exempel antal årsarbetskrafter som finns i verksamheten eller antal producerade livsmedel i ton/år eller antal styrda enheter (för huvudkontor) med mera.
 4. Du ska fylla i om du har godkänt certifiering av livsmedel och skicka en kopia av certifikat.

När du fyllt i hela anmälan skickas den via e-tjänsten och kommer till bygg- och miljökontoret, som skriver ett beslut om kontrollfrekvens.

När får jag starta min verksamhet?

Du får starta verksamheten när du fått en bekräftelse på att registreringen har gått igenom. Två veckor efter att du skickat in en komplett anmälan har du rätt att starta verksamheten utan att ha fått en bekräftelse. Det är upp till dig att ha kännedom om och följa de regler som gäller för livsmedelshantering i din verksamhet.

Ändring av livsmedelsanläggning

Om du bygger om din anläggning eller gör ändringar i verksamheten ska du anmäla det till bygg- och miljökontoret. Verksamheten får inte börja användas förrän den blivit godkänd eller registrerad.

I dessa fall ska du kontakta bygg- och miljökontoret:

 • om du ändrar inriktning på din livsmedelsverksamhet.
 • om din livsmedelsverksamhet upphör, utökas eller säljs.
 • om du har en anläggning som behandlar mer än 10 kg köldmedium.
 • för att få sälja tobak. Detta görs genom en ansökan.
 • för att få sälja folköl. Detta görs genom en anmälan.
 • för att sälja tobaksfria nikotinprodukter. Detta görs genom en anmälan.

Regelbudna kontroller av livsmedelsföretag

Inom kommunen sker det kontroller av livsmedelsföretag. Detta för att se till att det finns fungerande system för egenkontroll och att lokalen uppfyller gällande krav. I en livsmedelsaffär kontrolleras till exempel att kyl och frys håller rätt temperatur. Verksamheten ska också ha koll på märkning och spårbarhet.

Vad innebär egenkontroll?

Det är du som företagare som ansvarar för att verksamheten ska ha väl fungerande rutiner. Detta kallas för egenkontroll. Du ska bland annat kunna redovisa goda rutiner rörande:

 • hygien
 • utbildning
 • rengöring av utrustning
 • kontroll av temperaturer.

Detta görs för att din verksamhet ska kunna hantera mat säkert.

Hur ska egenkontrollen se ut?

Hur egenkontrollen ska se ut beror på hur omfattande verksamheten är och vilka risker som finns. Om du har en komplicerad och riskfylld verksamhet bör du ha en mer omfattande egenkontroll.

Faroanalys enligt HACCP

För att upptäcka vilka steg i verksamheten som är kritiska när det gäller livsmedelhygien ska du göra en faroanalys. Din egenkontroll ska baseras på principerna i HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point). Om en butik har manuell hantering ska även en faroanalys utföras. Med manuell hantering menas till exempel chark och bageri. Faroanlysen upprättas enligt HACCP-principerna.

Vilka behöver inte ha en egenkontroll med HACCP?

Du behöver inte göra någon HACCP-plan om ditt företag:

 • bara hanterar förpackade livsmedel
 • kan visa i en faroanalys att grundförutsättningarna är uppfyllda.

Nya regler om hygien - för säkerhets skull Pdf, 242 kB.

EU-kommissionens vägledning för tillämpning av HACCP Pdf, 169 kB.

För att få tillverka livsmedel ska du registrera det hos bygg- och miljökontoret. För att få tillverka animaliska livsmedel som ska vidare till annan livsmedelsanläggning krävs ett godkännande. Detta krävs innan det att verksamheten startar. Ansök därför om godkännande i god tid. Stora animaliska anläggningar som exempelvis slakterier och stora köttproduktionsanläggningar, behöver få ett godkännande från Livsmedelsverket.

Om du vill bygga en ny livsmedelslokal eller bygga om en offentlig krävs det ofta ett bygglov eller en bygganmälan. Det är även viktigt att du ansvarar för att lokalen är brandskyddad och inspekterad. För att se till att detta blir gjort kan du kontakta Attunda brandförsvar.

Brandkåren Attundas webbplats Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 20 maj 2024