Avfall

Avfall är varje ämne eller föremål som vi vill göra oss av med, eller är skyldiga att göra oss av med. Detta gäller oavsett om avfallet har något värde eller inte. Avfallet kan vara både ett problem och en tillgång.

För att minska miljöbelastningen och hushålla med naturresurser är det viktigt att så stor del av avfallet som möjligt kan återanvändas eller återvinnas. Detta uppnår vi bäst genom att sortera avfallet så nära källan som möjligt. Då kan rena fraktioner hanteras var för sig på bästa sätt.

Läs mer om avfall på Naturvårdsverkets hemsida Länk till annan webbplats.

Du som driver företag, verksamhet eller äger flerbostadshus ska hantera, lagra och transportera avfall på ett säkert sätt. Här finns kortfattad information kring vilka regler som gäller.

Sortering

Det är viktigt att arbeta för att minska avfallsmängderna genom att till exempel se över inköpen, öka återanvändningen och undersöka om eventuellt spillmaterial kan komma till nytta. Det avfall som ändå uppstår ska sorteras och så mycket som möjligt ska lämnas till återvinning. Farligt avfall måste tas om hand så det inte hamnar på avvägar och olika sorters farligt avfall får inte blandas med varandra eller spädas ut.


För bygg- och rivningsavfall gäller ytterligare regler, se avsnittet Bygg- och rivningsavfall längre ner på denna sida.

Förvaring av avfall på plats där det uppstår

Avfall som inte är miljöfarligt får förvaras på platsen där det uppstår i väntan på borttransport, under förutsättning att det inte skräpar ner. Du behöver inte göra en anmälan eller söka tillstånd för detta.

Förvara farligt avfall

Farligt avfall ska förvaras så att det inte är åtkomligt för barn och obehöriga, gärna i ett låst utrymme. Giftklassat avfall måste alltid hållas inlåst.


Farligt avfall ska även förvaras så att det inte kan läcka till dag- eller spillvattenbrunnar eller förorena marken. Eventuellt spill eller utsläpp ska du kunna samla upp och ta hand om. Därför måste du förvara farligt avfall invallat på en hård, tät och beständig yta samt ha tillgång till lämplig utrustning och absorptionsmedel, som kan ta hand om och suga upp utsläppet.

Förvara avfall på annan plats än där det uppstår

Om du vill förvara eller lagra avfallet någon annanstans än där det uppstår kallas det ibland mellanlagring. I lagstiftningen används dock begreppet ”Lagring som en del av att samla in avfall”. För förvaring och/eller lagring av avfall på annan plats än där det uppstått gäller nedanstående regler.


Lagring av farligt avfall som en del i insamling av avfall

När det gäller farligt avfall måste du i de flesta fall göra antingen en anmälan till bygg- och miljökontoret eller söka tillstånd från Länsstyrelsen, beroende på vilket slags farligt avfall och vilka mängder det handlar om. Ett undantag är till exempel insamling av batterier i en butik.

Reglerna för lagring av farligt avfall som en del i insamling av avfall i 29 kapitlet Avfall 50-51 §§ i miljöprövningsförordningen på Riksdagens webbplats Länk till annan webbplats.

Lagring av icke-farligt avfall som en del i insamling av avfall

  • Om du vill lagra mer än 10 ton avfall som inte är farligt, ska du göra en anmälan till bygg- och miljökontoret.
  • Om du vill lagra mer än 10 000 ton avfall som inte är farligt, måste du ha tillstånd från Länsstyrelsen.

Reglerna för lagring av annat avfall än farligt avfall som en del i insamling av avfall i 29 kapitlet Avfall 48-49 §§ i miljöprövningsförordningen på Riksdagens webbplats Länk till annan webbplats.

Transportera avfall

För yrkesmässig transport av avfall krävs alltid ett tillstånd. Ansökan om tillstånd lämnas in till Länsstyrelsen. Du ska även göra en anmälan till Länsstyrelsen om du yrkesmässigt samlar in avfall eller om du är handlare eller mäklare av avfall.

Ditt ansvar att se till att tillstånd finns

Du som lämnar ditt avfall till en transportör är själv skyldig att kontrollera att den som transporterar ditt avfall har ett giltigt transporttillstånd.

Transportdokument

När farligt avfall transporteras inom Sverige ska det följa med ett transportdokument. Detta gäller både om du själv transporterar farligt avfall eller om du lämnar till en transportör. Om transportdokument saknas vid transport får du betala en miljösanktionsavgift.

Information om vad som gäller för transport av avfall på Länsstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats.

Information om avfallstransporter inom Sverige på Naturvårdswerkets webbplats Länk till annan webbplats.

Spårbarhet farligt avfall

Den 1 augusti 2020 började en ny avfallsförordning (2020:614) att gälla. I den nya avfallsförordningen har regler om spårbarhet av farligt avfall förtydligats och utökats. Du som har en yrkesmässig verksamhet där farligt avfall uppkommer ska:

1. Föra anteckningar över farligt avfall

Du ska föra anteckningar över farligt avfall innan transport genomförs. Anteckningar ska göras oavsett om du själv transporterar eller om du lämnar avfallet till transportör. Anteckningarna ska sparas i 3 år.

2. Lämna anteckningarna i avfallsregistret

Registrera dina anteckningar elektroniskt i Naturvårdsverkets avfallsregister. Rapportering ska ske senast två arbetsdagar efter att du själv har transporterat eller lämnat ditt farliga avfall för transport. Skyldigheten att rapportera till avfallsregistret gäller från och med den 1 november 2020. Fråga din transportör om de erbjuder en tjänst för avfallsregistrering.

Avfallsregistret på Naturvårdswerkets webbplats Länk till annan webbplats.

På byggarbetsplatser och vid rivningsarbeten uppkommer många slags avfall. Avfallet ska sorteras ut i olika avfallsgrupper för att kunna återvinnas, återanvändas eller användas till energiutvinning. Som sista utväg får avfall deponeras.

Sortering

Du ska sortera ut brännbart avfall och farligt avfall och förvara dem skilt från varandra. Den som producerar bygg- och rivningsavfall ska dessutom sortera ut åtminstone följande fraktioner och förvara dem skilt från varandra och annat avfall:

  • trä
  • mineral som består av betong, tegel, keramik eller sten
  • metall
  • glas
  • plast
  • gips.

Du som samlar in bygg- och rivningsavfall som har sorterats ut ska även se till att samla in de sorterade avfallsslagen separat. Syftet med kraven på utsortering är att öka återanvändning och materialåtervinning.

Undantag från krav på utsortering

Undantag för utökade sorteringskrav för bygg- och rivningsavfall gäller endast om:

  • Separering inte är möjligt på grund av avfallets konstruktion eller sammansättning.
  • Avfallet är förorenat.

Om du anser att avfallet omfattas av undantag för utsortering bör du dokumentera denna bedömning. Dokumentationen ska kunna visas vid ett tillsynsbesök.

Du kan ansöka om dispens till bygg-och miljökontoret om du bedömer att det inte är möjligt att sortera bygg- och rivningsavfall enligt de nya bestämmelserna i Avfallsförordningen (2020:614).

För att få dispens krävs det att separat insamling inte är genomförbar eller att separat insamling inte ger fördelar som överväger nackdelarna.

Du kan också ansöka om dispens för utsortering av matavfall och separering av förpackningsavfall.

 

Dispens från utsortering av matavfall Pdf, 382 kB.

Dispens från separering av förpackningsavfall Pdf, 228 kB.

Senast uppdaterad: 29 februari 2024