Ventilationskontroll

Inomhusluften innehåller hundratals olika partiklar. Det kan till exempel vara kemiska ämnen från inrednings- och byggnadsmaterial, pollen, damm eller mögel.

Dålig ventilation kan bidra till hälsoproblem som allergi eller andra överkänslighetsreaktioner. Det kan också medföra att radonhalten blir högre. Risken för att du ska få fukt- och mögelskador ökar också om ventilationen fungerar dåligt.

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) är en kontroll av en byggnads ventilationssystem för att undersöka om inomhusklimatet är tillräckligt bra.

Information om obligatorisk ventilationskontroll på Boverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Hitta certifierade personer på Boverkets webbplats Länk till annan webbplats.

• Byggnadens ägare. Oavsett vem som nyttjar byggnaden är det ägaren som ska leva upp till lagstiftningen.

• Besiktningsman. Endast den som har behörighet och rätt behörighetsnivå får utföra funktionskontrollen.

• OVK-protokoll. Vid varje besiktning ska funktionskontrollanten föra protokoll och redovisa resultat av kontrollen. Ett exemplar av protokollet ska funktionskontrollanten lämna till byggnadens ägare och ett exemplar ska han/hon sända till kommunens bygg- och miljönämnd.

• Intyg. Ett särskilt intyg ska utfärdas av funktionskontrollanten om genomförd kontroll, där datum för kontrollen framgår. Byggnadens ägare ska anslå intyget på väl synlig plats i byggnaden, till exempel i trapphus eller entréer.

• Byggnadsnämnd. Kommunens bygg- och miljönämnd är tillsynsmyndighet och övervakar att regler om OVK efterlevs och att besiktningsmän utför sitt arbete på korrekt sätt. Om byggnadens ägare inte följer reglerna om OVK eller underlåter att avhjälpa påtalade brister, kan kommunen med stöd av plan- och bygglagen (PBL) förelägga ägaren att vidta åtgärder.

Besiktningsintervall för byggnader

Byggnader och typ av ventilationssystem

Besiktningsintervall (återkommande besiktning)

Förskolor, skolor, vårdlokaler och andra liknande byggnader. Oavsett typ av ventilationssystem.

3 år

Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med FT, FTX-ventilation

3 år

Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med F, FX, S-ventilation.

6 år

En- och tvåbostadshus.

Endast kontroll vid nybyggnad eller nyinstallation


S-ventilation =  Självdragsventilation
F-ventilation = Fläktventilation där frånluftsflödena är fläktstyrda
FT-ventilation = Fläktventilation där både frånluft- och tillluftsflödena är fläktstyrda
FX-ventilation = F-ventilation med värmeåtervinning
FTX-ventilation = FT-ventilation med värmeåtervinning 

Senast uppdaterad: 19 juni 2023