Brandskyddsdokumentation

Alla byggnader förutom mindre komplementbyggnader ska när de byggs eller ändras ha en brandskyddsdokumentation. En dokumentation innebär att man samlar information om brandskyddet på en plats.

Du som ägare har en skyldighet att i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand. Du ska i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand. Detta regleras i 2 kap. 2 § LSO. För att uppfylla detta krav bör ett systematiskt brandskyddsarbete bedrivas. I det arbetet ingår att brandskyddet dokumenteras.

Vad innebär en dokumentation?

En dokumentation innebär att man samlar information om sitt brandskydd på en plats, exempelvis i en pärm eller i ett digitalt dokument. Dokumentationens innehåll, omfattning och efterlevnad kommer att kontrolleras vid tillsyn.

När ska man upprätta dokumentationen?

Brandskyddsdokumentationen upprättas alltid vid nybyggnation och vid sådana ändringar av verksamheten eller byggnaden som påverkar brandskyddet. Undantaget är komplementbyggnader under 15 kvadratmeter.

Vad ska dokumentationen innehålla?

Vad dokumentationen ska innehålla framgår av Boverkets byggregler.

Information om brandskyddsdokumentation på Boverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 12 oktober 2023