Kemikaliehantering

Många företag och verksamheter i Sverige hanterar stora mängder kemikalier. Vissa produkter består av kemiska ämnen som kan vara skadliga för människors hälsa eller miljön.

Som företagare ansvarar du för att dina kemikalier hanteras på ett så säkert sätt som möjligt och att eventuella utsläpp inte orsakar skada på människors hälsa eller miljön. Personal som hanterar kemikalier och farligt avfall måste ha den kunskap som behövs. Det är därför viktigt att de har tillgång till tydliga instruktioner.

En stor del av kemikaliehanteringen regleras idag gemensamt inom Europeiska Unionen (EU), bland annat genom förordningarna inom Reach och CLP (klassificering, märkning och förpackning).

Information och vägledning om lagar och regler hos KEMI Länk till annan webbplats.

En viktig del av företagets egenkontroll och kemikaliearbete är att upprätta en kemikalieförteckning. Om företaget omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt är kemikalieförteckningen ett lagkrav. Även mindre verksamheter kan behöva göra en kemikalieförteckning för att visa att de uppfyller hänsynsreglerna i miljöbalken.

Genom att fylla i en kemikalieförteckning får du överblick och kunskap om hur farliga de kemikalier som du använder i din verksamhet är och hur de kan påverka människors hälsa eller miljön. Kemikalieförteckningen är också en viktig grund för företagets arbete med att ersätta miljö- och hälsofarliga kemikalier med andra mindre farliga.

Vägledning om vad som ska ingå i en kemikalieförteckning på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Kemikalier ska alltid förvaras så att det inte finns risk för läckage till mark, vatten och avlopp. Du ska därför inte lagra dina kemikalier i närheten av dag- eller spillvattenbrunnar, diken, vattendrag eller liknande. Om det finns risk för påkörning ska du ordna med någon form av skydd som förhindrar påkörning.

Inomhus ska du se till att flytande kemikalier och farligt avfall inte förvaras i anslutning till öppna golvbrunnar och de ska alltid förvaras invallade. Detta är för att inga kemikalier ska kunna nå avloppsnätet ifall ett kärl går sönder eller välter. En godkänd invallning bör rymma det största kärlets volym plus tio procent av den maximala volym kemikalier som kan finnas i invallningen samtidigt. Som ett alternativ kan kemikalier förvaras i ett rum utan golvavlopp. Rummet ska även ha en så pass hög tröskel så att det kan fungera som invallning.

För att minska risken för förväxlingsolyckor ska behållare med kemikalier alltid vara märkta.

Information om förvaring av kemikalier hos KEMI Länk till annan webbplats.

Som företagare ska du ha kunskap om vilken roll företaget har enligt Reach och vilka skyldigheter det innebär. Du måste kontrollera att de kemiska ämnen som används i företaget inte omfattas av någon form av begränsning. Tänk på att alltid sträva efter att välja den kemiska produkt som är minst farlig ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt.

KEMI ger råd och tips till företagare för koll på kemikalierna Länk till annan webbplats.

Miljökvalitetsmålet Giftfri miljö innebär att det ska finnas förutsättningar att skydda människors hälsa och miljön från farliga kemikalier. Det innebär bland annat att verksamheter som använder kemiska produkter också aktivt ska arbeta med substitution av farliga ämnen.

Produktvalsprincipen, även kallat substitutionsprincipen finns även reglerat i miljöbalken (2 kap. 4 §) och innebär att verksamheter hela tiden ska sträva efter att välja mindre farliga kemiska produkter.

På Kemikalieinspektionens webbplats kan du läsa mer om inventering och substitution. Här kan du också hitta ett exempel på kemikalieförteckning.

Läs mer om inventering och substitution på kemikalieinspektionens webbplats Länk till annan webbplats.

Om olyckan, trots skyddsåtgärder varit framme och orsakat ett kemikalieutsläpp är det viktigt att begränsa spridningen av ett utsläpp så fort som möjligt. Lämpliga redskap och absorptionsmedel ska finnas lätt tillgängligt och personalen ska veta var det finns och hur det ska användas.

Följande åtgärder kan vidtas vid kemikalieutsläpp:

  • Valla in utsläppet med olika typer av "avgränsare". Sådana finns i både täta och sugande material. Du kan också tillverka egna genom att till exempel fylla säckar med sand. För att förhindra att ett utsläpp når dag- eller spillvattenbrunnar kan du täcka brunnarna med täta polymerdukar eller liknande som ger ett tillfälligt skydd.
  • För att samla upp ett utsläpp kan du använda absorptionsmedel i lös vikt eller i form av mattor. Om inget särskilt medel finns tillgängligt kan du använda sågspån, sand eller jord. Förbrukat absorptionsmedel ska i regel hanteras som farligt avfall.

Om det sker spill eller läckage så att marken eller byggnaden riskerar att bli förorenad på ett sätt som kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön ska du genast underrätta miljöenheten genom att kontakta Väsby Direkt.

Senast uppdaterad: 12 september 2023