Kyltorn

Om du har kyltorn i din verksamhet ska du anmäla detta till bygg- och miljökontoret, enligt ny lagstiftning som började gälla 1 februari 2024.

Vad är ett kyltorn?

Ett kyltorn är en anläggning som används för att avlägsna överskottsvärme från en kylprocess. Nedkylningen sker genom att vatten tillförs i luftflödet på ett sätt som gör att det bildas aerosoler. Kyltorn används bland annat till luftkonditionering och vid olika industriella processer. Exempel på anläggningar är öppna kyltorn, slutna kyltorn, torrkylare med vattenspridningsmunstycken samt en del skrubbar.

Risk för legionella

Det finns fall där utbrott av bakterien legionella har kunnat knytas till kyltorn. Bakterien kan orsaka legionärssjuka som är en form av lunginflammation. Kylvattnet håller ofta en temperatur som gynnar tillväxt av legionellabakterier. Eftersom det bildas aerosoler i processen finns risk att bakterier sprids långa sträckor via de små vattendroppar som uppstår.

Kyltorn blir anmälningspliktiga

Regeringen har beslutat att införa anmälningsplikt för kyltorn för att förebygga risken för spridning av legionella. De nya bestämmelserna infördes den 1 februari 2024. Om du har ett kyltorn i din verksamhet ska du anmäla detta till bygg- och miljökontoret.

Kyltorn uppfört eller i drift före den 1 februari 2024

Dessa ska anmälas senast den 31 december 2024.

Kyltorn uppfört eller i drift efter den 1 februari 2024

Dessa ska anmälas senast den 31 juli 2024. Om anmälan gäller ett nytt kyltorn får du inte uppföra eller använda det förrän tidigast sex veckor efter anmälan.

Anmälningsplikten tillämpas inte på kyltorn som används i en miljöfarlig verksamhet som är anmälnings- eller tillståndspliktig enligt miljöprövningsförordningen (2013:251).

Mer information om kyltorn på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Lämna in anmälan

Du ska lämna in blanketten för anmälan av kyltorn till Bygg- och miljökontoret.

Miljösanktionsavgift

Från och med den 1 augusti 2024 måste du betala en miljösanktionsavgift på 5 000 kronor om du uppför eller använder ett nytt kyltorn utan att ha anmält det.

Från den 31 december 2024 måste du betala en miljösanktionsavgift på 5 000 kronor om du använder ett befintligt kyltorn utan att ha anmält det.

Du behöver ha en skriftlig egenkontroll

Verksamheter som har kyltorn måste ha säkra rutiner för kontroll och skötsel. Eftersom verksamhet med kyltorn är anmälningspliktig ska det finnas ett egenkontrollprogram. Enligt förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll ska egenkontrollen innehålla:

  • Rutiner (5 §): rutiner för kontroll och skötsel av anläggningen, samt dokumentation av utförd kontroll och skötsel. Rutiner för åtgärder vid avvikelser i anläggningen. Det ska även finnas säkerhetsföreskrifter för personal som arbetar med anläggningen, det är viktigt att säkerställa att personalen har den kunskap som krävs för att utföra arbetet.
  • Undersökningar och anmälan om driftstörning (6 §): fastighetsägare eller verksamhetsutövare är skyldiga att snarast informera tillsynsmyndigheten (bygg- och miljökontoret) om någon driftstörning eller annat inträffar som innebär risk för spridning av legionella. Ett sätt för verksamheten att följa upp arbetet med sin egenkontroll kan vara att utföra regelbunden provtagning av legionella i anläggningen.
  • Ansvarsfördelning (4 §): det ska tydligt framgå hur ansvaret för de uppgifter som finns inom egenkontrollen är fördelat inom verksamheten.
  • Kemikalieförteckning (7 §): verksamheten ska upprätta en förteckning över de kemiska produkter samt biotekniska organismer som hanteras inom verksamheten och som kan innebära risker från hälso- eller miljösynpunkt.
Senast uppdaterad: 21 mars 2024