Starta fristående verksamhet

Om du vill starta eller utöka en fristående förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem måste du ansöka om tillstånd hos Upplands Väsby kommun. Om du vill starta en fristående grund- eller gymnasieskola ansöker du om tillstånd hos Skolinspektionen.

Fristående förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem

Det är Upplands Väsby kommun som beslutar om tillstånd om du vill starta eller utöka en fristående förskola, pedagogisk omsorg eller ett fritidshem.

Kommunen tar ut en avgift

Kommunen tar ut en avgift för ansökningar om godkännande av fristående förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. När utbildningskontoret har mottagit ansökan skickas en faktura till sökande. Handläggning av ansökan påbörjas inte förrän avgiften är betald.

 • Nyetablering av en fristående förskole- eller fritidsenhet: 25 000 kronor.
 • Godkännande av en ny huvudman för en befintlig förskolenhet: 25 000 kronor.
 • Förändring av befintligt tillstånd för förskola eller fritidshem: 12 000 kronor.

Handläggning av ansökan

Utbildningskontoret startar handläggningen av ansökan när:

 • avgiften för ansökan är betald.
 • ansökan är komplett enligt Upplands Väsby kommuns regler för godkännande av fristående utförare att starta och driva förskola eller barnomsorg

Handläggaren ger ofta sökanden tillfälle att komplettera ansökan under handläggningstiden.

 • För en nyetablering ska en komplett ansökan vara inlämnad till utbildningskontoret sex månader före verksamhetens start. För utökning eller annan förändring av verksamheten gäller att ansökan ska vara inlämnad tre månader före verksamhetens start. Om sökanden får ett godkännande måste verksamheten starta inom ett år, annars blir godkännandet ogiltigt.
 • Efter godkännande från utbildningskontoret behöver huvudmannen för verksamheten också se till att följande beslut, anmälningar och registreringar finns på plats:
 • Beslut om bygglov och slutbesked för förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem utfärdas av bygglovsenheten på bygg- och miljökontoret i Upplands Väsby kommun.
  Läs mer här. Länk till annan webbplats.
 • Uppvisande av registrering av livsmedelsanläggning hos miljöavdelningen på bygg- och miljökontoret i Upplands Väsby kommun (senast två veckor före verksamhetsstart).
  Läs mer här.
 • Uppvisande av anmälan av drift av förskola eller fritidshem enligt miljöbalken hos miljöavdelningen på bygg- och miljökontoret i Upplands Väsby kommun (senast sex veckor före verksamhetsstart).
  Läs mer här Länk till annan webbplats.
 • Uppvisande av godkännande från auktoriserad brandskyddskonsult gällande lokalerna. Detta gäller inte för ansökan om pedagogisk omsorg.

Beslut

Beslut om godkännande fattas av utbildningsnämnden. Besluten kan överklagas till Förvaltningsrätten.

Bidrag från kommunen

Fristående förskolor, pedagogisk omsorg eller fritidshem finansierar sin verksamhet med bidrag från kommunen. Du hittar ersättningsnivåerna här Länk till annan webbplats.. Utöver barnomsorgsavgiften (maxtaxan) får de inte ta ut några andra avgifter för sin verksamhet.

Fristående grundskola eller gymnasieskola

Om du vill starta eller utöka en grund- eller gymnasieskola, ansöker du om tillstånd hos Skolinspektionen. Skolinspektionen skickar sedan ut din ansökan på remiss till kommunen som får yttra sig i frågan.

Sök tillstånd på Skolinspektionens webbplats Länk till annan webbplats.

Bidrag från kommunen

Fristående skolor finansierar sin verksamhet med bidrag från elevernas hemkommuner. Du hittar ersättningsnivåerna här Länk till annan webbplats.. Varken fristående eller kommunala skolor får ta ut några avgifter från sina elever.

Utbildningsnämnden står för tillsyn och kvalitetsgranskning av barnomsorgen

Tillsyn inom skolväsendet syftar till att se till att huvudmannen för utbildningen följer de lagar, regler, läroplaner och riktlinjer som styr verksamheterna.

Utbildningsnämnden utövar tillsyn över alla fristående barnomsorg i kommunen och genomför dessutom kvalitetsgranskningar av de kommunala förskolorna.

Kvalitetsgranskningarna liknar tillsynerna till syfte och innehåll. Det är Skolinspektionen som utför tillsyn av kommunala förskolor, alla grundskolor, gymnasieskolor samt vuxenutbildning.

Senast uppdaterad: 1 oktober 2021