Personuppgiftsbehandling

Vi värnar om din personliga integritet och kommunen gör sitt yttersta för att skydda dina personuppgifter. Upplands Väsby kommun kommer att behandla de personuppgifter som du lämnar till oss och som vi mottar från andra parter i enlighet med dataskyddslagstiftningen.

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet, exempelvis:

 • namn
 • personnummer
 • telefonnummer
 • fotografier
 • fastighetsbeteckning
 • telefonnummer
 • IP-adress
 • ljudupptagningar
 • cookies
 • en kod
 • mejladress
 • fritextnotering.

Vad innebär behandling av personuppgifter?

Med behandling menas all typ av hantering som kan vidtas med personuppgifter. Exempel på behandling av personuppgifter är:

 • insamling
 • registrering
 • lagring
 • bearbetning
 • spridning.

Vem är personuppgiftsansvarig?

Inom Upplands Väsby kommun är det respektive nämnd som är personuppgiftsansvarig. Det innebär att de bestämmer ändamålen med, och medlen för, behandlingen av personuppgifter. De ansvarar också för att personuppgifterna behandlas lagligt, säkert och korrekt.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Upplands Väsby kommun behöver behandla personuppgifter för att kunna fullgöra sina skyldigheter och åtaganden. Exempelvis behöver kommunen behandla personuppgifter vid ansökningar om:

 • bygglov
 • bistånd
 • tillstånd enligt miljöbalken.

Kommunen behöver också behandla personuppgifter vid övriga ärenden och fakturor.

På platser där det finns kameraövervakning genomförs detta utifrån intresseavvägning. Kameraövervakningen finns för att öka trivseln, tryggheten och för att förebygga brott. De platser som är kameraövervakade är tydligt uppmärkta. Filmerna innehåller endast bildupptagning och sparas upp till fyra veckor.

Rättslig grund för behandling av personuppgifter

Personuppgiftsbehandlingarna som sker inom Upplands Väsby kommun stödjer sig på gällande dataskyddslagstiftning. Det innebär bland annat att en laglig grund ska finnas för varje behandling. Den rättsliga grunden kan vara någon av följande:

 • Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar kommunen.
 • Behandlingen är nödvändig för att uppfylla en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i kommunens myndighetsutövning.
 • Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal.
 • Behandlingen är nödvändig för att skydda intressen som är av grundläggande betydelse för dig eller för en annan fysisk person.
 • Du har lämnat ditt samtycke till att dina personuppgifter behandlas för ett eller flera specifika ändamål.

Hur länge lagrar vi dina uppgifter?

Vår hantering av information omfattas av offentlighetsprincipen och det svenska regelverket kring allmän handling. Dina personuppgifter kommer att hanteras under den tid som det behövs för att utföra rättsliga förpliktelser, myndighets- eller avtalsåtaganden gentemot dig. Därefter tas uppgifterna bort eller sparas enligt fastställda gallringsrutiner. I vissa fall bevaras uppgifterna för all framtid enligt bestämmelser i tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen och arkivlagen.

Ursprung och mottagare

Upplands Väsby kommun behandlar personuppgifter från enskilda som kontaktar kommunen i olika ärenden. Personuppgifterna kan också komma från offentliga register, andra myndigheter eller föreningar.

Uppgifterna som du lämnar till kommunen kommer att behandlas av anställda inom Upplands Väsby kommun. Kommunen kan också komma att lämna ut personuppgifter till tredje part om denne utför tjänster inom ramen för kommunens verksamhet. Personuppgifter kan också lämnas ut i offentliga handlingar med stöd av offentlighetsprincipen.

Vilka är dina rättigheter?

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, samt för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Observera dock att vissa personuppgifter är nödvändiga för att kunna fullgöra kommunens myndighetsutövning och kan därför inte begränsas eller raderas för detta syfte.

Om du är i behov av registerutdrag som styrker att du inte förekommer inom socialtjänsten kan du begära detta genom e-tjänsten Begäran om registerutdrag från socialtjänst. Ett sådant registerutdrag kan behövas om du önskar ansöka om att bli familjehem, jourhem, kontaktperson, kontaktfamilj, särskild förordnad vårdnadshavare eller för att lämna intyg till migrationsverket.

Har du frågor?

Om du har frågor kring kommunens behandling av dina personuppgifter eller om du vill begära ut information, återkalla samtycke, få rättelse eller begränsning av direktmarknadsföring är du alltid välkommen att kontakta oss:

Kontaktuppgifter Dataskyddsombud

Telefon: 08-590 970 00

E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se

Kontaktuppgifter Personuppgiftsansvarig

Telefon: 08-590 970 00

E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY)

Om du anser att vi hanterar dina personuppgifter felaktigt har du möjligheten att lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

E-post: imy@imy.se

Senast uppdaterad: 18 mars 2024