Skolansökan och skolbyte inför höstterminen 2023

Skolvalsperioden öppnar 23 januari och stänger 10 februari.

Viktig information inför skolansökan

Du som är vårdnadshavare till ett barn som är född år 2017 eller 2011 ska göra en skolansökan. Skolansökan gäller alltså de barn som ska börja förskoleklass eller årskurs sex till höstterminen 2023.

Du kan som vårdnadshavare välja mellan totalt 13 skolor, 5 kommunala grundskolor och 8 fristående grundskolor.

Skolansökningsperiod

Skolansökan pågår från måndag 23 januari till och med fredagen den 10 februari 2023. Du kan göra din ansökan när som helst under den perioden.

Kom ihåg att uppdatera dina kontaktuppgifter i e-tjänsten.

Båda vårdnadshavarna måste ansöka om skolplacering

För att din skolansökan ska vara giltig, är det ett krav att båda vårdnadshavarna bekräftar valet av skolplacering i e-tjänsten med hjälp av e-legitimation.

Saknas e-legitimation?

Saknas e-legitimation kan du få tillgång till engångskoder via Väsby Direkt.

Antagningsprinciper fristående skola

Fristående skolor har egna kö- och antagningsprinciper. Kontakta respektive skola för att få information om vad som gäller just där och för att ställa ditt barn i kö till skolan. När det är dags för skolansökan gör du en ansökan i kommunens e-tjänst.

Sista ansökningsdag

Skolansökan öppnar måndag 23:e januari och stänger fredag klockan 23.59 den 10 februari.

Byte av skola i samband med skolvalet

Om du vill byta till en skolplacering på en annan kommunal skola efter att ha tagit emot placeringsbeslutet, måste du göra en ansökan om byte i kommunens e-tjänst för skolbyte här. Länk till annan webbplats.

Den relativa närhetshetsprincipen används på samma sätt som för skolvalet när det är kö till skolorna. För att ansökan om skolbyte ska kunna registeraras behöver båda vårdnadshavarna signera med Bank ID. Saknas tillgång till Bank-ID skickas ansökan till: Skolansokan.ubk@upplandsvasby.se

Byta till fristående skola?

Är du intresserad av att byta till en fristående skola tar du direkt kontakt med den skolan. Det är viktigt att komma ihåg att rektorerna på friskolor inte är skyldiga att använda samma urvalsgrunder som kommunen gör.

Uppsägning av förskola/pedagogisk omsorg

Om ditt barn fyller sex år under 2023 och går på förskola kommer placeringen automatiskt att avslutas den 31 juli 2023.
Du säger själv upp platsen om ditt barn ska sluta tidigare. Uppsägningstiden är en månad. Observera att det inte är möjligt att tillträda en ny barnomsorgsplacering förrän tre månader har passerat, räknat från sista dagen på uppsägningsperioden.

Gå till upplandsvasby.se/barnomsorg

  1. Logga in med e-legitimation
  2. Klicka på barnets namn bland flikarna till vänster.
  3. Klicka på länken "Anmäla önskad barnomsorgsplacering/fritids".
  4. Fritidshemsplacering kan sökas med önskad start tidigast
    1 augusti.

Ansök om fritidshemsplats efter beslut om skolplacering

Barn till vårdnadshavare som arbetar eller studerar kan få plats i fritidshem för barn i åldrarna 6-12 år. Ansökan om fritidshemsplats gör du först när du har fått antagningsbeskedet från den skola barnet har blivit antagen till.

Fritidshemsverksamheten är avgiftsbelagd och maxtaxan är baserad på familjens inkomst.

Du söker plats via e-tjänsten.
Ansökan i e-tjänsten med Bank ID Länk till annan webbplats.
Ansökan i e-tjänsten med användarnamn+ lösenord Länk till annan webbplats.

Fritidshemsverksamheten är avgiftsbelagd och maxtaxan är baserad på familjens inkomst.

Information och ansökan om skolskjuts

Elever i årskurs förskoleklass till årskurs 9 kan ha rätt till skolskjuts. Grunder för bedömning är avstånd till närmsta kommunal skola, trafikfarlig väg, funktionsvariationer hos eleven eller annan särskild omständighet.

Information och ansökan om skolskjuts

Överklagande av skolplacering

Kommunens beslut om skolplacering enligt 9 kap. 15 § eller 10 kap. 30 § skollagen får överklagas till Förvaltningsrätten med laglighetsprövning enligt 10 kap 8 § kommunallagen. Vid
eventuellt överklagande vänder du dig direkt till Förvaltningsrätten med din skrivelse. Överklagandet måste ha inkommit till Förvaltningsrätten senast tre veckor efter det att meddelande om placering har skickats ut.

Förvaltningsrätten Länk till annan webbplats.

Byte till skola i årskurs 6

Om ditt barn går i en skola som har årskurs 6-9 och vill gå kvar behöver du inte göra en skolansökan. Om ditt barn vill byta skola behöver du göra en skolansökan. Skriv förstahandsvalet som nummer ett i skolansökan. Skriv den nuvarande skolan som nummer två om ni samtidigt vill vara säkra på att ha en plats kvar där om inte förstahandsalternativet uppfylls.

Om ditt barn går i en skola med verksamhet upp till årskurs 5 ska du göra en skolansökan

Om ingen skolansökan skett

Om du inte har gjort en skolansökan under aktuell period, kommer ditt barn att placeras på närmsta kommunala skola som har ledig plats och enligt den relativa närhetsprincipen. Mer information om detta kan du läsa under fliken "antagningsprinciper kommunal skola".

Först när du som vårdnadshavare fått besked om plats och vill byta, kan du gå in in e-tjänsten "Val av skola, utanför ordinarie skolvalsperiod". Länk till annan webbplats.

Är du intresserad av en fristående skola, ska du ta kontakt med dem. Tänk på att fristående skolor har separata kö och antagningsprinciper.

Antagningsprinciper kommunal skola

Kommunen jobbar efter principen att alla elever ska få en plats i den skola vårdnadshavare har som förstahandsval.

Om fler elever har sökt till en kommunal skola än det finns platser måste det göras ett urval. Platserna fördelas då utifrån ett antal urvalsgrunder:

  1. Rangordning enligt den relativa närhetsprincipen.
  2. Syskonförtur.
  3. Barn som tas emot i förskoleklass höstterminen det kalenderår de fyller fem år.
  4. Barn boende i annan kommun.

Hur används den relativa närhetsprincipen mellan kommunala skolor?

Relativ närhet används för att det ska vara möjligt för alla barn att få plats på en skola nära hemmet. För att få fram den relativa närheten mäts skillnaden i avstånd på säkra gång-, cykel eller bilvägar till den önskade sökta skolan, jämfört med en alternativ skola i närheten. Avståndet till den alternativa, närliggande kommunala skolan minskas med avståndet till den sökta skolan. Det barn som får det högsta värdet får platsen.

I exemplet nedan benämns den sökta skolan som skola X. Avståndet till den sökta skolan jämförs med avståndet till en alternativ skola. Den alternativa skolan utgörs av elevens närmaste skola eller elevens näst närmaste skola.

Exempel

Britta och Filip har båda sökt skola X. Det finns en ledig plats på skolan. Britta får den lediga platsen på skola X, fastän Filip bor närmare skola X. Varför?

Uträkning

Britta har 1200 m till den alternativa skolan och 400 m till skola X: 1200-400= 800m

Filip har 500 m till den alternativa skolan och 300 m till skola X: 500-300 =200m

Britta får det högsta relativa värdet och får därför platsen på skola X.

Två personer med olika avstånd till två olika skolor. Under illustrationen av personerna finns avståndet angivet.

Skola i annan kommun

Du har rätt att söka plats för ditt barn i en skola utanför Upplands Väsby kommun. Förutsättningen är att skolan accepterar den ersättning Upplands Väsby erbjuder.
Kontakta den skola du är intresserad av för att få deras ansökningshandlingar.

Om ditt barn fyller sex år, eller ska börja årskurs sex till hösten och idag går på F-5 skola, eller vill byta till en ny skola inför höstterminen årskurs sex, görs skolansökan som vanligt i februari enligt de datum som angivits. Då anger du "annan skola utanför kommunen".

Om du byter till en skola i en annan kommun efter att skolansökningsperioden är över måste skolan i den andra kommunen registrera skolplaceringen hos Upplands Väsby kommun.

Flytta till Upplands Väsby

För att kunna göra en skolansökan åt ditt barn under ordinarie skolansökningsperiod måste barnet vara folkbokfört före den 10:e februari 2023 i Upplands Väsby kommun . Kopia på hyres- eller köpekontrakt gäller inte.

Om barnet inte har hunnit bli folkbokfört före den 10:e februari och du som vårdnadshavare är intresserad av en kommunal skola, ska du använda e-tjänsten när du gör en ansökan till kommunal grundskola här. Länk till annan webbplats.

Det är olagligt att ”skenskriva” sig på en annan adress med syfte att förändra sina förutsättningar att hamna på en skola man egentligen inte har rätt till enligt den relativa närhetsprincipen.

Är du intresserad av en fristående skola ska du ta direktkontakt med skolan för mer information.

Skolansökan berör endast folkbokförda barn i Upplands Väsby kommun, födda 2017 respektive 2011. Är ditt barn född annat årtal och ni är nyinflyttade eller redan har en skolplacering och vill byta till en kommunal skola, ska du använda e-tjänsten

Val av skola utanför ordinarie skolvalsperiod. Länk till annan webbplats.

Utskrivning kommunal skola

Om du vill byta skola eller om du ska flytta från kommunen, behöver du skriva ut ditt barn i samband med det. Det gör du genom att använda e-tjänsten här Länk till annan webbplats. .
Observera att detta endast gäller dig som har ditt barn i en kommunal skola.

Har du frågor om skolansökan?

Välkommen att kontakta Väsby Direkt. Vi kan hjälpa dig på flera språk.

Senast uppdaterad: 25 november 2022