Gator

Alla gator och vägar har någon som ansvarar för skötsel och underhåll. Den som har det ansvaret kallas för väghållare. Det kan vara en myndighet, en samfällighet eller en privatperson.

De vägar i kommunen som underhålls av Trafikverket är följande:

  • Vallentunavägen
  • Mälarvägen, väster om Runsavägen
  • Sandavägen, öster om Gudbyvägen
  • Runsavägen
  • Almungevägen, norr om Eggebyvägen.

Vägvisning till inrättningar och serviceanläggningar

Tydlig vägvisning i form av skyltar längs vägen gör det lättare för besökare att hitta rätt. Nya riktlinjer för vägvisning togs fram av kommunstyrelsen i oktober 2020.

I denna e-tjänst kan du ansöka om att du vill ha ett vägmärke för vägvisning till en inrättning, serviceanläggning eller liknande uppsatt vid en kommunal väg.

Handläggningstiden för nya vägvisningsskyltar är 3 veckor.

Vägvisning till allmänna eller kommersiella inrättningar, serviceanläggningar, företag, turistmål och motsvarande på det kommunala vägnätet kan efter ansökan beviljas om:

1. Företaget eller inrättningen är öppen året runt eller under en hel säsong med för branschen normala öppettider under dagen. Vägvisning utförs inte vid öppethållande enstaka veckodagar.

Samt om punkt 2 och/eller 3 uppfylls:

2. Företaget eller inrättningen ligger inom ett område som inte har annan vägvisning eller saknar besöks- eller gatuadress.

 

3. Företaget eller inrättningen är av stort allmänt intresse och/eller riskerar skapa mycket söktrafik som kan ge trafiksäkerhets- eller miljöproblem.

Syns företaget från huvud- och/eller uppsamlingsgator beviljas inte vägvisning. Om så är fallet att företaget endast syns från ett håll men inte ett annat, så beviljas vägvisning från det hållet där det inte syns.

Utmed genomfarts- och infartsleder görs vägvisning endast till områden eller stora målpunkter. Ansökan är platsspecifik och knuten till företaget som fått ansökan beviljad. Vid ägarbyte får inte den nya ägaren sätta upp ny skylt med annat namn utan ny tillstyrkt ansökan.

Vägvisning får inte användas i syfte att endast marknadsföra.

Kostnader

Kommunen beställer och utför arbete och debiterar sedan den sökande för tillverkning, uppsättning, underhåll och nedtagning av vägvisningen etc. Sökande svarar även för kostnaderna för eventuella framtida behov av förnyelse av skylten på grund av slitage eller skada.

Beställning, uppsättning och förnyelser av vägvisningsskyltar hanteras av kommunen för att garantera enhetlig utformning och korrekt uppsättning i enlighet med vägmärkesförordningen.

Vibrationer från trafik

Om du som fastighetsägare tycker att ditt hus skakar på grund av trafikvibrationer kan du anlita ett leverantör som utför vibrationsmätningar. Om vibrationerna är mer än 1,0 mm/sekund så bekostar kommunen mätningen och utreder även orsaken till vibrationerna. 

Fastighetsägare som upplever att byggnaden skakar på grund av trafikvibrationer anlitar en leverantör som utför erforderlig vibrationsmätning. Om vibrationerna är mer än 1,0 mm/sekund (gränsvärdet för måttlig störning) så bekostar kommunen mätningen och utreder även orsaken till vibrationerna. Om vibrationerna är lika med eller understiger 1,0 mm/sekund görs ingen utredning och fastighetsägaren bekostar mätningen.

Mätning enligt standard

För mätning hänvisas till den svenska standarden SS 460 48 61, ”Mätning och riktlinjer för bedömning av komfort i byggnader”. I standarden anges två skikt vad gäller riktvärden:

  1. Måttlig störning, 0,4-1,0 mm/sekund rms (vägd hastighet)
  2. Sannolik störning mer än 1,0 mm/sekund rms (vägd hastighet).

När riktvärdena i standarden togs fram gjordes bedömningen att mycket få människor upplever vibrationer under skiktet ”måttlig störning” som störande. Vibrationer i skiktet ”måttlig störning” ger i vissa fall anledning till klagomål. I skiktet ”sannolik störning” är vibrationerna kännbara och upplevs av många som störande.

Åtgärder

Om utredningen visar att den åtgärd som krävs är av mindre omfattning så genomförs den under pågående budgetår under förutsättningen att det ryms inom budgeten för aktuellt år.

En åtgärd som kräver en större vägombyggnad planeras in tillsammans med övriga investeringar.

Beläggning och asfalteringar

Varje år skadas människor i onödan för att sikten skyms. Kom ihåg att klippa dina häckar, träd och buskar, det är ditt ansvar.

Belysning vid gator och gång- och cykelbanor ökar säkerheten för dig som trafikant. Det bidrar också till trevligare miljö.

Alla byggnader ska ha en adress. I Väsby är det namnberedningen som föreslår namn till gator och allmänna platser. Sedan tar kommunfullmäktige ett beslut.