Rutin för klagomålshantering

Att få både positiv och konstruktiv kritik ser vi som ett värdefullt redskap till att förbättra vår verksamhet.

Syfte med klagomålshanteringen

Klagomålshanteringen har som syfte att:

  • stärka föräldrar och vårdnadshavares inflytande
  • utöka dialogen med föräldrar och vårdnadshavare
  • underlätta att enkelt och snabbt rätta till brister som uppstår i verksamheten
  • öka trovärdigheten och legitimiteten för verksamheten genom att visa på att vi tar synpunkter på allvar.

Vem framför jag mina klagomål till?

Klagomål framför du först och främst till berörd rektor, så att verksamheten får möjlighet att agera. Det är först därefter, om du fortfarande är missnöjd, som ett klagomål ska lämnas in till förvaltningen.

Klagomålet lämnas in skriftligen

Klagomål ska lämnas in skriftligt genom en blankett.

Hur lång tid tar det innan jag får svar?

Inom fem arbetsdagar ska du få svar. Ibland kan ett klagomål vara komplicerat eller av annat skäl kräva längre tid för oss att undersöka. Behöver vi mer än fem arbetsdagar meddelar vi dig orsaken till fördröjningen.

Vad händer med klagomålet?

Alla klagomål följs upp genom en systematisk hantering och dokumentation. Redovisning sker till utbildningsnämnden minst en gång per år om vilka klagomål som inkommit samt vilka åtgärder som vidtagits.

Kan jag vara anonym?

Nej, vi behandlar inte klagomål som är anonyma.

Senast uppdaterad: 6 februari 2024