Snöröjning och sandning

När det kommit fem centimeter snö påbörjas snöröjningen i kommunen. Vi prioriterar bussgator och huvudgator samt gång- och cykelvägar till skolor.

Upplands Väsby kommun har en upphandlad entreprenör som plogar våra vägar under vintertid. Entreprenören har som uppdrag att börja snöröja när det har kommit snö oavsett tid på dygnet och förbereder för snöröjning så fort det finns indikationer på snöfall.

Snöröjning

Snöröjningen påbörjas vid cirka 5 centimeter snö. Gator med genomfarts- och kollektivtrafik, centrala gator, gång-och cykelvägar till skolor och kommunikationer är prioriterade.

För en effektivare och säkrare snöröjning pågår arbeten främst under nattetid och tidigt på morgonen.

Huvudgator och gång- och cykelvägar plogas och sandas samtidigt.

Halkbekämpning

Halkbekämpning sker i samband med snöröjning eller vid behov. För att minska halkrisken använder sig kommunen i allt större utsträckning av sandblandat bergkrossmaterial med en 3 % inblandning av salt för att sanden inte ska frysa. Av miljöskäl används rent salt endast där kollektivtrafik åker, samt vid besvärlig halka

Snöröjning och halkbekämpning görs i följande turordning:

Turordning för snöröjning och halkbekämpning

Vägtyp

Snöröjning

Halkbekämpning

Bussgator och huvudgator

4 timmar

4 timmar

Gång- och cykelvägar

4 timmar

4 timmar

Övriga gator

11 timmar

11 timmar

Detta kan påverka snöröjningen och halkbekämpningen

Vi har som ambition att den huvudsakliga röjningen på genomfarts- och kollektivvägar ska vara utförd inom 4 timmar efter avslutat snöfall och på lokala körbanor ska det vara klart inom 11 timmar. På grund av orsaker som väder och vind kan arbetet ibland dra ut på tiden.

Beroende på hur mycket snö som fallit tar snöröjningen allt mellan 4-11 timmar. Snöar det hela tiden kan det ta längre tid. Kompletterande snöröjning sker 2-3 dagar efter och vid ihållande snöfall kan det dröja flera dygn innan all kompletterande snöröjning och halkbekämpning är klar.

Fastighetsägarens ansvar

Fastighetsägare ansvarar för snöröjning och halkbekämpning på egen infart.

Så kan du hjälpa till

  • Beskär dina buskar och träd. Grenar som hänger ut på lägre höjd över gatan än 4,6 meter eller över gångbanan på lägre höjd än 3 meter över gångbanan, utgör hinder för våra fordon. Var vänlig och kapa bort dessa.
  • Följ parkeringsreglerna för att plogning ska kunna genomföras
  • Som fastighetsägare ansvarar du själv för att snöröja din infart och ta bort plogvallar som uppkommit i samband med plogningen
  • När gatan/parkeringen ska snöröjas är vi tacksamma om det är fritt från bilar.
  • Det är inte tillåtet att skotta ut snö från egen tomt på gatan.
  • Placera soptunnor i bakkanten på gångbanan vid tömning, cirka 1,5 meter från kantsten eller där denna saknas intill gatans asfaltskant.
  • Om din sophämtning är försenad ska du låta din soptunna stå kvar ute tills den blivit tömd. Se till att sopkärlets lock går att öppna och att locket är fritt från snö.
  • Skotta och sanda ända fram till sopkärlen så att chauffören kommer åt ditt kärl.

Frågor och synpunkter på vinterväghållning

Framför gärna dina frågor och synpunkter på kommunens vinterväghållning till kontoret för samhällsbyggnad. Det gör du genom att kontakta kommunens kontaktcenter Väsby Direkt.

Senast uppdaterad: 13 december 2023