Tillstånd och regler

Meningen är att människor ska kunna röra sig fritt på offentliga platser utan att drabbas av hinder eller störningar.

Tillstånd & markupplåtelser

För att få använda allmän plats ska du ansöka om det hos Polismyndigheten. Ansökningsblankett finns att hämta på polisstationen eller på polisens webbplats. För användning av offentlig plats och område som kommunen jämställt med sådan plats har kommunen rätt att ta ut avgift enligt de grunder som har beslutats av kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige beslutatde den 11 december 2023 om nya taxor för markupplåtelser. De nya taxorna börjar gälla från och med 1 januari 2024.

Taxor för markupplåtelser 2024 Pdf, 295 kB.

Blanketter på polisens webbplats Länk till annan webbplats.

För torghandel och uteservering krävs att tillstånd även inhämtas från kommunen.

För placering av container, byggnadsställningar eller byggsäckar (så kallad byggetablering) behövs tillstånd. Ägaren eller nyttjanderättshavaren till en container, som ska ställas upp på offentlig plats, är skyldig att tydligt märka containern med ägarens eller nyttjanderättshavarens namn, adress och telefonnummer.

Blanketter på polisens webbplats Länk till annan webbplats.

Markiser, flaggor och skyltar får inte sättas upp så att de skjuter ut över en gångbana eller annan offentlig plats, på lägre höjd än 2,30 meter eller över en körbana på lägre höjd än 4,50 meter.

Skyltar, skyltvaror och reklamskylt

För att sätta upp skyltar och skyltvaror utanför butik gäller följande:

  • Upplåtelse av reklamskylt ges för en yta av högst 1,0 meter x 1,0 meter per skyltplats.
  • Reklamskylten ska placeras i direkt anslutning till butikens husvägg.
  • Reklamskylten ska tas bort efter affärstidens slut.
  • Fasta markiser och skyltar kräver bygglov.
  • Upplåtelse av skyltvaror ges för en bredd om högst 1,0 meter samt för en längd om högst 3,0 meter.
  • Skyltvaror ska placeras i direkt anslutning till affärens husvägg. På kortsidorna ska det finnas räcken i kontrasterande färger, till exempel grönt och vitt.
  • Skyltvaror och räcken ska tas bort efter affärstidens slut.
  • Upplåtelseytan längs Centralvägen begränsas till en längd om högst 1,0 meter och en bredd om högst 0,5 meter.

Blanketter på polisens webbplats Länk till annan webbplats.
Information om bygga nytt, ändra eller riva

Affischer, annonser eller liknande anslag kräver tillstånd av Polismyndigheten för att få sättas upp på husväggar, staket, stolpar eller liknande som vetter mot offentlig plats. Tillstånd av Polismyndigheten behövs inte för att sätta upp anslag på tavlor, pelare eller andra liknande anordningar som är avsedda för det ändamålet. Inte heller krävs tillstånd för näringsidkare att sätta upp annonser och andra tillkännagivanden som avser näringsidkarens rörelse på byggnad där rörelsen finns.

Blanketter på polisens webbplats Länk till annan webbplats.

Fyrverkerier och andra pyrotekniska varor tillåts bara på nyårsafton och nyårsdag klockan 23.00-01.00 samt på påskafton och valborgsmässoafton. Tillstånd från Polismyndigheten krävs för andra tider. Föreskriften gäller endast offentlig plats och därmed jämställd plats.

På vissa platser är det alltid förbjudet

Det är alltid förbjudet att använda fyrverkerier och andra pyrotekniska varor närmare än 200 meter från Löwenströmska sjukhuset, särskilda boendeformer, äldreboenden, LSS-boenden, Upplands Väsby Veterinärmottagning, Vilundavägen 30 och Väsby Centrums innetorg.

Blanketter på polisens webbplats Länk till annan webbplats.

Arbete som orsakar störande buller för personer på offentlig plats som till exempel stenkrossning, pålning och nitning får inte ske utan Polismyndighetens tillstånd.

Blanketter på polisens webbplats Länk till annan webbplats.

Information, reklam, propaganda eller andra budskap som riktar sig till personer på offentlig plats, får inte ske genom högtalare eller liknande utan tillstånd av Polismyndigheten. Detta krav på tillstånd från Polismyndigheten gäller inte på följande platser som enligt 3 § jämställs med offentlig plats: idrottsplatsen vid Berga, Bollstanäs idrottsplats och Vilundaparken.

Blanketter på polisens webbplats Länk till annan webbplats.

Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller liknande, om insamlingen inte utgör ett led i en tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig tillställning. När insamlingen ska ske i samband med framförande av gatumusik krävs inte tillstånd. Inte heller krävs tillstånd när skolklass samlar in pengar till hjälporganisation, skolresor och liknande ändamål.

Blanketter på polisens webbplats Länk till annan webbplats.

På följande platser får inte ambulerande försäljning ske utan Polismyndighetens tillstånd: Längs Centralvägen, samtliga inhägnade idrottsplatser, samtliga allmänna badplatser och området vid Bussterminalen. Med ambulerande försäljning avses sådan försäljning som tar offentlig plats i anspråk endast tillfälligt och i obetydlig omfattning och som därför inte kräver tillstånd enligt 3 kap 1 § ordningslagen.

Blanketter på polisens webbplats Länk till annan webbplats.

Tillstånd av Polismyndigheten krävs för sprängning och skjutning med eldvapen inom samtliga områden med samlad bebyggelse. Det krävs tillstånd av Polismyndigheten för sprängning och skjutning med eldvapen inom detaljplanelagt område. Luftvapen, fjädervapen och paintballvapen får inte användas inom något område med samlad bebyggelse.

Blanketter på polisens webbplats Länk till annan webbplats.

Regler kring användande av allmän plats

Lokala ordningsföreskrifter och ordningslagen ska hjälpa till att upprätthålla den allmänna ordningen på offentlig plats. De ska även bidra till att förhindra att människors hälsa eller egendom kommer till skada.

Det är polisen som övervakar att föreskrifterna efterlevs. Den som av oaktsamhet eller med avsikt bryter mot föreskrifterna kan dömas till böter.

Hundar och kopplingstvång

Kopplingstvång gäller på offentliga platser och platser som jämställs med offentlig plats. Tikar ska vara kopplade inom hela kommunen under löptid. Kopplingstvång gäller inte på inhägnade hundrastgårdar.

Använd halsband på hundar som inte är kopplade

En hund som inte är kopplad ska ha halsband på sig med ägarens namn, adress och telefonnummer. Hundar får inte vistas på begravningsplatser och allmänna badplatser.

Föroreningar ska plockas upp

Förorening efter hund ska plockas upp inom samtliga bostadsområden i tätorten, torg, gång- och cykelbanor, motions- och skidspår, parker, idrottsplatser, Väsby centrum och vid buss- och järnvägsstationen. Gäller inte synskadads ledarhund, funktionshindrads service- och signalhund eller polishund i tjänst.

Lösa katter ska ha halsband

Katter som springer fritt ska ha halsband på sig med ägarens namn, adress och telefonnummer.

Ridning får inte ske i kommunens motionsspår, eller preparerade skidspår. Cykling, löpning och gång får inte ske i preparerade skidspår.

Spritdrycker, vin och starköl får inte drickas inom följande områden: Väsby Centrum med omgivande område, Djäkneparken, Vilundaparken, Kulturhuset Vega Centralvägen 9, Elis park, Väsby Nya Gymnasium med omgivande område, Runby torg, innetorget på Kanalvägen 7, Bollstanäs idrottsplats. Förbudet gäller inte när sådana drycker serveras på ställen med utskänkningstillstånd (serveringstillstånd).

Platser med förbud av alkoholförtäring på Väsbykartan Länk till annan webbplats.

Information om serveringstillstånd

Vid lastning, forsling, lossning och annan hantering av varor ska den som ansvarar för åtgärden göra vad som behövs för att undvika att allmänheten utsätts för tillfälliga olägenheter genom damm, spill eller dålig lukt. Avlastning och uppläggning av gods får inte ske så att brandposter, brandsläckningsutrustningar och utrymningsvägar blockeras eller att räddningstjänstens arbete hindras. Trafiken får inte heller onödigtvis hindras eller störas.

Camping får inte ske på andra platser än sådana som särskilt inrättas för campingändamål. Denna paragraf innebär inte någon inskränkning i den rätt allemansrätten ger allmänheten att tälta någon enstaka natt på annans mark.

Senast uppdaterad: 26 mars 2024