Sjöar och vattendrag

Inte mindre än sex sjöar ligger helt eller delvis inom Upplands Väsby kommungränser, en vik av Mälaren i väst, större delen av Oxundasjön, en del av Norrviken, nästan hela Fjäturen, halva Fysingen och hela Edssjön. Väsbyån binder samman Edssjön och Oxundasjön.

Upplands Väsby kommun tog under 2013 fram en digital vattenplan där kommunens grundvatten, vattendrag, sjöar och våtmarker kartläggs och presenteras. Genom vattenplanen ges en helhetsbild över statusen hos kommunens vattenresurser och vilka åtgärder som planeras för att vårda, skydda och förbättra kvaliteten på de värdefulla resurserna. Vattenplanen finns tillgänglig på kommunens nätbaserade karttjänst Väsbykartan.

Genom att klicka på objekten i kartan får ni tillgång till objektblad där det valda objektet beskrivs. I objektbladet finns också information om vilka skydd objektet omfattas av och vilka åtgärder som föreslås för objektet.

Halterna av PCB är förhöjda i Oxundasjön och Väsbyån. Sedan 2013 har Upplands Väsby kommun gjort undersökningar för att utreda var det kommer från och hur omfattande läckaget är. Källan till utsläppet har lokaliserats till området kring Messingen och arbete pågår med att få en samlad bild av omfattningen.

Information om PCB i Oxundasjön och Väsbyån

Bottenbehandling av sjön Norrviken

Under våren och sommaren 2020 genomför Sollentuna och Upplands Väsby tillsammans med Länsstyrelsen ett arbete för att främja Norrvikens vattenkvalitet.

Förbättring av Norrvikens vattenkvalité på Upplands Väsby kommuns hemsida

Kommunens vatten hämtas från Mälaren. I händelse av driftavbrott kommer dock vatten att tas från reservvattentäkten Stockholmsåsen.