PCB i Väsby

Halterna av PCB är förhöjda i Oxundasjön, Väsbyån och Rosersbergsviken samt vidare ut i Mälaren. Källan till utsläppet har lokaliserats till kvarteret Messingen. Kommunen arbetar med att få en samlad bild av situationen. I arbetet ingår att kartlägga de industrier som tidigare låg i området för att kanske kunna hitta en ansvarig.

En stor mängd PCB har hittats

PCB-föroreningen upptäcktes i samband med en regional studie om miljöstörande ämnen i fisk. Efter detta gjordes omfattande undersökningar för att hitta källan. Källan till PCB-föroreningen lokaliserades till kvarteret Messingen.

Beräkningar visar att det finns cirka fem ton PCB i Oxundasjöns bottensediment, varav den största mängden finns förhållandevis djupt ner i sedimenten. Detta då de huvudsakliga utsläppen, som skedde för flera årtionden sedan, nu har hunnit täckas med nyare sediment. Föroreningen finns framförallt i sjöns södra delar vid Väsbyåns utlopp. Mängden PCB som finns i Oxundasjöns sediment är unik i sitt slag då den är den hittills största förekomsten av PCB som påträffats i en svensk vattenförekomst.

Området som påverkas av PCB-föroreningen.

Området som påverkas av PCB-föroreningen.

Saneringar i Messingenområdet

Marken inom kvarter 3 i Messingenområdet har sanerats av Peab i samband med pågående byggnationer under 2016. Under sommaren 2019 sanerades Messingsgatan, 2021 sanerades kvarter 4 och 2022 kvarter 7 med avseende på PCB. Saneringar av övriga områden inom Messingen kommer genomföras i samband med exploatering av samt vid iordningställande av Messingsparken.

Åtgärder som kommunen har satt in

Kommunen har satt in en rad olika åtgärder sedan föroreningen upptäcktes:

 • Källområdet har sökts och lokaliserats.
 • Konsulter har anlitats för att göra undersökningar i fisk, sediment och vatten i Väsbyån, Oxundasjön och vidare nedströms i Rosersbergsviken samt Skarven, Mälaren.
 • Undersökningar har även gjorts i marken inom kvarteret Messingen samt på andra platser i kommunen där man misstänkt att PCB har hanterats.
 • En ansvarsutredning har genomförts av kommunen i samarbete med konsulter och en advokatbyrå. Ansvarsutredningen syftar till att se om det går att finna ansvarig(a) verksamhetsutövare till utsläppen. Ansvarsutredningen utpekar fyra ansvariga varav Gränges AB och Autoliv AB (Bolagen) är två av dessa. Bolagen anser att ansvarsutredningen inte är fullständig och ansvarsfrågan är ännu inte fastställd. Bolagen har påtagit sig ansvaret för att genomföra inledande undersökningsfaser i huvudstudie, fas 1 och 2.
 • Sedan 2020 pågår en huvudstudie efter föreläggande från miljöenheten.

Kommunen tar vattenprover regelbundet

Kommunen fortsätter att ta prover på vattnet i Väsbyån (uppströms och nedströms tätorten), Oxundasjön, Marängsån, Rosersbergsviken och vid Kairobadet. Detta görs i syfte att behålla överblicken över halten PCB och att framtida åtgärder och marksanering får avsedd effekt. Från 2023 genomförs provtagningen två gånger per år. Provtagningarna visar på sjunkande halter i tillflödet från Väsbyån till Oxundasjön. Däremot syns ingen sjunkande trend för utloppet mellan Oxundasjön och Rosersbergsviken, vilket innebär att spridning från de PCB-förorenade sedimenten i sjön fortgår. Längre ut i Mälaren är halterna avtagande och vid Kairobadet är halterna nere på bakgrundsnivåer.

Kommunen provtar fisk

Under projektets gång har provtagning av PCB i fisk genomförts flera gånger. Eftersom halterna i fisk överskrider de gränsvärden som finns för PCB i fisk, avråder kommunen, i samråd med Livsmedelsverket, från konsumtion av fisk i Väsbyån, Oxundasjön och Rosersbergsviken. Från 2023 återupptar kommunen en årlig provtagning av PCB i fisk.

Är PCB farligt?

PCB är klassat som cancerogent för människor och djur samt bl.a. visats kunna påverka människors immunförsvar och hormonsystem samt orsaka hudförändringar. Då PCB lagras i kroppen är det framför allt långvarig exponering av PCB som är hälsoskadligt. Under 1960-talet gjordes de första upptäckterna som tydde på att PCB även hade skadlig inverkan i miljön, t.ex. fick säl och havsörn i Östersjöområdet svårt att föröka sig. Öppen användning av PCB förbjöds i Sverige 1972, sluten användning förbjöds 1978 och 1995 förbjöds det helt.

Vanliga frågor och svar om PCB i Oxundasjön

Information om PCB

PCB står för polyklorerade bifenyler. PCB finns inte naturligt utan det började tillverkas i industriell skala under slutet av 1920-talet. Det tillverkades för att kunna användas inom industrin. PCB är långlivat, värmetåligt och elektriskt isolerande. Det användes därför i elektriskt material som transformatorstationer och kondensatorer. PCB användes även i plast, båtfärg och fogmassor med mera. Nyanvändning av PCB förbjöds i Sverige under 1970-talet. Det dröjde dock ända till 1995 innan ett totalförbud kom.

Upplands Väsby kommun deltog 2013 i ett regionalt miljöövervakningsprojekt genom Oxunda Vattensamverkan, då abborre i Oxundasjön undersöktes för att spåra miljögifter. Resultatet från 2013 visade på höga halter av PCB (polyklorerade bifenyler) i fisken i Oxundasjön. Senare undersökningar har visat förhöjda halter i fisk och bottensediment även i Väsbyån och Rosersbergsviken samt i marken inom kvarteret Messingen. PCB i Väsbyån, Oxundasjön och Rosersbergsviken har en sammansättning (stor andel lågklorerade PCBer) som skiljer sig från den sammansättning som dominerar i övriga närliggande vattendrag.

 

Sedan de förhöjda halterna av PCB upptäcktes har Upplands Väsby kommun arbetat med att hitta källan, och visa hur stora områden som påverkats samt omfattningen av spridningen till Mälaren. Arbetet görs tillsammans med Sigtuna kommun och med stöd av Länsstyrelsen i Stockholm.

Messingen är källan till utsläppet

Källan till utsläppet är lokaliserad till norra delen av kvarteret Messingen och de industrier som fanns där under en stor del av 1900-talet.

 

Den PCB som finns i marken vid Messingen har i princip samma fördelning (stor andel lågklorerade PCBer) som den man hittar i fisk, vatten och sediment i Väsbyån, Oxundasjön och Rosersbergsviken.

Undersökning i Oxundasjön

Undersökningen av PCB i vattnet i Oxundasjön visar att högre halter finns i utflödet från sjön, jämfört med inflödet. Det betyder att det idag sker en uttransport av PCB från sjöns sediment till vattnet, och vidare till Rosersbergsviken.

 

Eftersom halterna i fisk överskrider de gränsvärden som finns för PCB i fisk, avråder kommunen, i samråd med Livsmedelsverket, från konsumtion av fisk i Väsbyån, Oxundasjön och Rosersbergsviken.

Kommunens utredningar visar att PCB sannolikt hanterades i stora mängder inom industrin i Messingenområdet. Det utredningarna och vittnesmålen pekar på är att PCB använts i den dagliga driften, till exempel i olika oljor. Utsläppen har sannolikt skett kontinuerligt under en längre tid genom golvbrunnar från industrin och via avloppsledningar runnit ut till Väsbyån och vidare till Oxundasjön.

 

Sonarkartering, dykning och sedimentprovtagning i Oxundasjön har visat att ingen dumpning har skett i sjön.

 

Inom kvarteret Messingen och omgivande områden har det sedan början av 1900-talet pågått industriell verksamhet, där ett antal små och större aktörer över tid i olika grad kan ha bidragit till den föroreningssituation som vi ser idag.

Generellt mäts miljöföroreningar om misstanke finns och det fanns ingen misstanke om PCB-föroreningen i Upplands Väsby.

Sedan upptäckten har en rad undersökningar gjorts och dessa har bland annat visat:

 • Mycket höga halter PCB har hittats i alla prover av bottensediment och fisk från Oxundasjön.
 • Ett påslag av PCB i Väsbyån sker i höjd med de centrala delarna av Upplands Väsby.
 • I Verkaån, det andra större inflödet till Oxundasjön, ses inte några förhöjda halter av PCB.
 • Halten PCB i fisk från Väsbyån, Oxundasjön och Rosersbergsviken är så pass hög att vi avråder från att äta fisken.
 • Källområdet för föroreningen är norra delen av kvarteret Messingen i de centrala delarna av Upplands Väsby.
 • Den mängd PCB som hittades i kvarteret Messingen har uppskattats vara i samma storleksordning som det som ligger på Oxundasjöns botten. Dessutom är sammansättningarna snarlika.
 • PCB-halten i fisk och sediment i Mälaren avtar ju längre från Oxundasjön man kommer.
 • Undersökningen av PCB i vattnet i Oxundasjön visar att högre halter finns i utflödet från sjön jämfört med inflödet. Vilket betyder att det idag sker en uttransport av PCB från sjöns sediment till vattnet och vidare till Rosersbergsviken.

Oxundasjön och Rosersbergsviken är de av Länsstyrelsen högst prioriterade förorenade områden i Stockholms län. Länsstyrelsen ser situationen som mycket allvarlig och kommer vara delaktiga i arbetet med att utreda läget. Länsstyrelsen för även en dialog med Naturvårdsverket. I samband med huvudstudien görs en riskbedömning av hur och i vilken utsträckning föroreningarna kan påverka människor och djur i området. Därefter värderas föroreningarnas risker mot kostnader för olika saneringsåtgärder.

 

Om riskerna inte bedöms väga upp kostnaderna för sanering, som normalt är mycket stora, kan man även låta naturen återhämta sig själv. Denna återhämtningstid har med hjälp av beräkningar bedömts vara längre än 25 år för Oxundasjön. I ett sådant scenario är det viktigt att kontinuerligt övervaka hur PCB-halterna i sediment och fisk utvecklas över tiden.

 

Första fasen av huvudstudien levereras till kommunens tillsynsmyndighet den 30 september 2023.

Det finns inga skäl till oro vid sanering. Baserat på tidigare luftprovtagningar kan man se att luftföro­reningen endast innebär en marginell höjning av det dagliga tillskottet man får via födan. Man ska alltid sträva efter att hålla exponeringen av dessa ämnen så låg som möjligt för både männ­iska och miljö. Därför vidtas flera säkerhetsåtgärder, till exempel genom att området spärras av, spridning minimeras genom att förorenade massor täcks över vid tillfällig lagring samt att de som arbetar med schaktningen har erforderlig skyddsutrustning för att minimera risken för onödigt intag och kontaminering av markproverna. De områdena med högst halter, det vill säga källområdet, förväntas redan vara sanerade.

Då PCB framför allt binds till partiklar är halterna höga i mark och sediment. Halterna i luft och vatten är däremot låga. Det är därför ofarligt att vistas vid Messingen eller Oxundasjön. Det är inte heller farligt för dig eller din hund att råka få en kallsup från sjön eller närliggande vatten. Däremot är halterna i fisk över de gränsvärden som finns för PCB i fisk. Därför avråder både Sigtuna och Upplands Väsby kommun från konsumtion av fisk från Väsbyån, Oxundasjön och Rosersbergsviken. För att sprida informationen finns skyltar uppsatta kring de påverkade vattnen.

Det stämmer väl överens med kommunens miljöarbete genom att vi undersöker och aktivt jobbar med ett åtgärdsarbete för att minska mängderna miljöföroreningar och näringsämnen i våra vatten. Kommunen lägger ned stora resurser på att genom olika åtgärder uppnå miljökvalitetsnormerna för vatten (god vattenkvalitet).

Rapporter inom PCB-projektet

Flertalet rapporter har tagits fram inom PCB-projektet sedan 2013.

Tidigare nyheter gällande PCB-projektet

Här finns tidigare nyheter gällande PCB-projektet samlat.

Nu vet vi när utsläppen av PCB skedde, att utsläppen kommer från kvarteret Messingen och hur luften påverkats. Det visar två rapporter som kommunen tagit fram och som nyligen blivit klara.

Rapport om sedimentdatering

IVL Svenska Miljöinstitutet har genomfört en så kallad sedimentdatering som visar att de största utsläppen av PCB skedde från slutet av 1940-talet till cirka 1980. Dateringen är baserad på att verksamheten startade 1903. IVL har i detta underlag även genom statistisk analys av prover från mark, sediment, vatten och fisk från området, tydligt visat att PCB-mönstret (kongenmönstret) är detsamma i kvarteret Messingen som i Väsbyån, Oxundasjön och vidare ut i Rosersbergsviken. Tillsammans med det faktum att PCB-föroreningen sprids till Väsbyån nedströms Messingen och att Ramböll sammanställt underlag som visar att det inte finns någon annan källa i närheten av kvarteret Messingen kan kommunen nu säga att det är kvarteret Messingen och dess tidigare industriverksamhet som är källan till föroreningen.

Rapport om sedimentdatering Länk till annan webbplats.

Rapport om luftprovtagning

IVL har även genomfört luftprovtagningar av PCB vid två tillfällen inom kvarteret Messingen under 2017. Detta för att se eventuell spridning från den förorenade marken till luften och kunna avgöra om det förekommer några hälsorisker för de som bor i området. Resultaten har sammanfattats i en kort rapport och visar att halterna PCB i luften är förhöjda i området, jämfört med halter i exempelvis centrala Stockholm. Däremot är halterna långt under de gränsvärden som finns. Det tillskott som halterna i luften ger till det dagliga intaget av PCB är marginellt i jämförelse med det som man får i sig via födan, till exempel fet fisk och mejeriprodukter.

Rapport om luftprovtagning Länk till annan webbplats.

Kommunen utför en ansvarsutredning

Informationen om dateringen och analysen av PCB-mönstret är viktiga delar till ansvarsutredningen som kommunen håller på att sammanställa. Ansvarsutredningen görs i två steg. Det första steget är att avgöra om det går att identifiera någon ansvarig verksamhetsutövare. Andra steget är att avgöra hur stor andel av saneringen en ansvarig verksamhetsutövare ska vara med och bekosta, en så kallad skälighetsbedömning.

Kommunens advokater kopplar nu samman dateringen med bolagshistoriken för att se om det går att identifiera någon ansvarig verksamhet. Målsättningen är att godkänna första steget av ansvarsutredningen i miljönämnden efter sommaren.

Halterna av PCB är förhöjda i Oxundasjön och Väsbyån. Sedan 2013 har Upplands Väsby kommun gjort undersökningar för att utreda var det kommer från och hur omfattande läckaget är. Källan till utsläppet har lokaliserats till området kring Messingen och arbete pågår med att få en samlad bild av omfattningen. Kommunen kartlägger också de industrier som tidigare låg i området för att eventuellt kunna hitta en ansvarig.

Under våren 2017 har en ny beräkning av den totala mängden PCB i sedimenten på Oxundasjöns botten gjorts. Beräkningen visar att det finns cirka fem ton PCB i sedimenten, jämfört med den tidigare uppskattningen på tre ton. Föroreningen finns framförallt i sjöns södra delar vid Väsbyåns utlopp. Den nya beräkningen förändrar inte den påverkan som PCB har på sjön. IVL Svenska miljöinstitutet har genomfört en fiskhälsostudie på uppdrag av Naturvårdsverket som visar att fisken har anpassat sig till de förhöjda halterna av PCB och klarat sig relativt bra. Kommunen avråder dock från konsumtion av fisk från Väsbyån, Oxundasjön och Rosersbergsviken.

I kvarter Messingen, dit källan för utsläppet lokaliserats, har Peab hittills sanerat fem ton PCB. Saneringen genomfördes under hösten 2016 och jordmassorna transporterades bort för destruktion. Under 2017 har två luftprovtagningar genomförts i området. Resultatet från den första visar på förhöjda halter PCB, dock långt under de gränsvärden som finns. Resultatet från den andra provtagningen kommer under hösten. I slutet av 2016 togs prover av dricks- och dagvatten i Messingen. I dricksvattnet finns inga mätbara halter av PCB, däremot hittades förhöjda halter i dagvattnet. Analyserna visade även på förhöjda halter av klorerade lösningsmedel i en spolpost som stått oanvänd i flera år. Efter spolning fanns inga mätbara halter kvar och det finns inga risker med att använda dricksvattnet. Att klorerade lösningsmedel påträffades i spolposten tyder på att de finns i marken i Messingenområdet, vilket kommunen nu ska titta närmare på. Klorerade lösningsmedel användes tidigare som avfettningsmedel vid metallbehandling.

 

Källan till utsläppet är de industrier som fanns inom kvarter Messingen under 1900-talet. Kommunen gör just nu en historisk inventering med fokus på Väsbyverken och dess verksamhet. Kommunen har också gjort flertalet undersökningar för att få en bild av föroreningssituationen i mark och vatten och arbetar nu med att färdigställa underlaget till den ansvarsutredning som ska göras under hösten. Ansvarsutredningen genomförs för att kunna avgöra om det går att hitta någon ansvarig verksamhetsutövare. Den senaste dateringen visar att de största utsläppen skedde under 1960-1980 talet. Dateringen baseras på att den industriella verksamheten i Messingen tog fart ordentligt på 1930-talet, och behöver bekräftas.

 

Sedan de förhöjda halterna av PCB upptäcktes 2013 har Upplands Väsby kommun arbetat för att hitta källan och ringa in den påverkan som skett i Väsbyån, Oxundasjön samt spridningen ut till Mälaren. Arbetet görs tillsammans med Sigtuna kommun och med stöd av länsstyrelsen i Stockholm.

Miljögiftsprojekt - Provfiske och sedimentprovtagning i bland annat Oxundasjön, Mälaren och Stockholms skärgård

Syftet med projektet är att analysera hur höga halterna av olika miljögifter är i fisk som fångas i Stockholmsregionen och om föroreningarna på bottnarna ökar eller minskar.

Historiskt har det läckt ut miljögifter från industrier och tätorter till omgivande vattenområden via avlopp och dagvatten. ”Det vi vill ta reda på är vilka ämnen vi hittar och hur höga halterna är i Oxundasjön. Resultatet så här långt visar bland annat på höga halter av PFOS och PCB.

 

Nu tar vi ytterligare prover för att kvalitetsgranska resultatet och sedan bestämma hur vi kan gå vidare i resten av Oxundaåns vattensystem.” säger Anna Åhr Evertson, miljöplanerare vid kontoret för samhällsbyggnad, Upplands Väsby kommun. ”Abborre är en relativt stationär fisk, och kan därför antas representera områdena där de fångas på ett bra sätt. Parallellt med detta har sedimentprovtagning genomförts vid ett drygt trettiotal platser i Mälaren samt även i Oxundasjön och Säbysjön.

 

De ämnen som har undersökts i sediment och fisk är bland annat metaller, polyaromatiska kolväten (PAH), polyklorerade bifenyler (PCB), Hexaklorbensen (HCB). I fiskundersökningar ingår även analys av perfluoroktansulfonat (PFOS).Förekomsten av läkemedelsrester kommer att studeras i abborre som infångats vid utflödena av Henriksdals och Käppala reningsverk.

 

Undersökningarna i sediment och fisk i Mälaren samt Oxundasjön och Säbysjön finansieras av Stockholms läns landsting, Länsstyrelsen i Stockholms län och Oxunda vattensamverkan. Sedimentundersökningen ingår i Länsstyrelsens och Stockholms stads miljöförvaltnings övervakningsprogram för miljögifter, medan fiskundersökningen utförs av IVL Svenska Miljöinstitutet.

PCB och dioxinliknande ämnen i fisk från Oxundasjön, Oxundaån och Rosersbergsviken

Fisk fångad i Rosersbergsviken innehåller alltför höga halter miljögifter. Miljö- och hälsoskyddskontoret i Upplands Väsby kommun rekommenderar därför att barn, kvinnor i barnafödande ålder, gravida och ammande inte bör äta fisk fångad i viken. Fisk från Oxundasjön och Oxundaån bör inte någon äta.

 

IVL Svenska Miljöinstitutet har undersökt halterna av PCB i fisken från Oxundasjön, Oxundaån och Rosersbergsviken.Resultaten att halterna av de undersökta ämnena är oönskat höga.

 

Under våren gick kommunerna Upplands Väsby och Sigtuna ut med en avrådan från att äta fisk från Oxundasjön. Orsaken till rekommendationen var att IVL Svenska Miljöinstitutet gjort undersökningar som visade på mycket höga halter av PCB (polyklorerade bifenyler) i abborre och gädda från Oxundasjön. I tidigare studier har bland annat också PFOS (perfluoroktansulfonat) påvisats.

IVL har efter den första undersökningen också undersökt halterna av dioxiner i fisk från Oxundasjön. Undersökningen visade att halterna av denna typ av föroreningar också var förhöjda men mindre uttalat än för PCB.

 

− Sedan i våras när vi gick med ut med vår tidigare rekommendation har vi nu fått ett än tydligare underlag och vår rekommendation är därför fortsatt att ingen bör äta fisk från Oxundasjön eller Oxundaån, säger Lotta Glantz, chef på miljö- och hälsoskyddskontoret. Eftersom fisk från Oxundasjön också kan vandra upp i Väsbyån bör försiktighet även iakktas med fisk från Väsbyån, säger Lotta.

 

Då Oxundaån ansluter Oxundasjön till Rosersbergsviken (en del av Mälaren) har IVL också undersökt halterna av PCB i fisk från Rosersbergsviken. Undersökningen visar att halterna av PCB är lägre i Rosersbergsviken än i Oxundasjön, men ändå relativt höga.

 

− Upplands Väsby kommun har också tagit del av den dialog som Sigtuna kommun har haft med Livsmedelsverket. Livsmedelverkets bedömning är att det är rimligt att anta att även halterna av dioxinliknande ämnen är höga i Rosersbergsviken. Vår rekommendation är därför att barn, kvinnor i barnafödande ålder, gravida och ammande kvinnor inte bör äta fisk från Roserbergsviken, säger Lotta Glantz.

 

För övriga grupper, det vill säga vuxna män samt kvinnor som passerat barnafödande ålder, är rekommendationen att äta fisk från Roserbergsviken högst en gång per månad.

Sammanfattning av rekommendationerna:

Fisk från Oxundasjön, Oxundaån & Väsbyån
Vår rekommendation är att ingen bör äta fisk från Oxundasjön och Oxundaån. Detta gäller även för Väsbyån.

Fisk från Rosersbergsviken

Vår rekommendation är att barn, både flickor och pojkar, kvinnor i barnafödande ålder, gravida och ammande i barnafödande ålder inte bör äta fisk från Rosersbergsviken. För övriga grupper d.v.s. vuxna män samt kvinnor i ej barnafödande ålder är rekommendationen att äta fisk från Rosersbergsviken högst en gång per månad.

Kommunen avråder från att äta fisk från Oxundasjön

Vid en undersökning av potentiellt miljöstörande ämnen i Oxundaåsystemet, som delas mellan Sigtuna och Upplands Väsby kommuner, har det visat sig att undersökta abborrar och gäddor från Oxundasjön har mycket höga halter av PCB i kroppen. Studien bekräftar också de höga halter av PFOS i de nya proverna som tidigare hittades i ett regionalt projekt under hösten 2013. Upplands Väsby kommun avråder därför från att äta fisk från Oxundasjön tills vidare.

 

Upplands Väsby och Sigtuna har tillsammans låtit IVL; Svenska Miljöinstitutet, undersöka potentiellt miljöstörande ämnen i Oxundaåsystemet. Undersökningen har fokuserat på PCB (polyklorerade bifenyler) samt PFOS. Undersökningen, som nu har presenterats, visar på mycket höga halter av PCB i fisk, abborre och gädda från Oxundsajön.

 

Upplands Väsby kommun arbetar efter försiktighetsprincipen och vill därför i avvaktan på ytterligare utredningar bestämt avråda från att konsumera fisk fångad i Oxundasjön. Något som också konfirmeras av Livsmedelsverket, som har samma uppfattning.

 

-- Vi tar inga risker med människors hälsa. Därför avråder vi från konsumtion av fisk från Oxundasjön i avvaktan på ytterligare svar på beställda undersökningar, säger Anna Evertson, Miljöplanerare i Upplands Väsby kommun.

Upplands Väsby och Sigtuna kommuner kommer nu att vidare studera förekomsten av PCB i fisk, dels vidare spridning i sjösystemet, dels möjliga källor.

 

Undersökningarna kommer att inrikta sig på insamling av sedimentprov från södra Fysingen, Oxundasjön vid utflödena av Verkaån respektive Väsbyån, Rosersbergsviken och ut mot Skarven samt insamla fisk från Rosersbergsviken.

 

Utredningarna ska ligga till grund för bedömning av vilka åtgärder som kan vidtas.

Senast uppdaterad: 16 maj 2024