Fälla träd

Upplands Väsby kommun vill skydda träd och annan vegetation eftersom de bidrar med många ekosystemtjänster som vi människor är beroende av.

Träd och annan vegetation ger oss ekosystemtjänster som att skydda från starka vindar, ger svalka under varma sommardagar och mildare klimat vintertid. Träd dämpar trafikbuller, renar luften från partiklar, tar upp koldioxid och släpper ut syre. Träd kan även hindra läckage av näringsämnen till vattendrag och sjöar och därigenom hjälpa till att minska övergödningen. Träden är också livsmiljö för växter, svampar, insekter, fåglar och andra djur och bidrar till en stor biologisk mångfald.

Information om ekosystemtjänster

Sjuka, skadade eller nedfallna träd

Om du ser sjuka, skadade eller nedfallna träd på kommunens mark kan du anmäla det till kommunens kontaktcenter Väsby Direkt.

Beskärning av träd

Om du önskar att beskära en rot eller gren från ett träd som växer på kommunens fastighet och tränger in över din fastighet, vänligen kontakta kommunens kontaktcenter Väsby Direkt.

Olovlig fällning

Om du anar att en olovlig fällning eller beskärning skett på kommunens mark, kontakta kommunens kontaktcenter Väsby Direkt.

Du kan ibland behöva marklov för att fälla träd eller plantera skog i ett område med detaljplan. Ibland behöver du också marklov inom områden med områdesbestämmelser.

Läs mer om marklov på kommunens hemsida.

 Ett träd är ett särskilt skyddsvärt träd om det är minst ett av följande:

  • Jätteträd: Levande eller döda träd som är grövre än en meter i diameter på det smalaste stället under brösthöjd.
  • Mycket gamla träd: Levande eller död gran, tall, ek och bok som är äldre än 200 år.
  • Övriga trädslag som är äldre än 140 år.
  • Grova hålträd: Levande eller döda träd som är grövre än 40 cm i diameter i brösthöjd med utvecklad hålighet i huvudstammen.

Mer information om särskilt skyddsvärda träd och när en anmälan enligt 12 kap 6 § miljöbalken bör göras finns på Länsstyrelsens hemsida. Länk till annan webbplats.

Enligt 4 § artskyddsförordningen bland annat är det förbjudet att avsiktligt förstöra fåglars bon samt att avsiktligt störa vilda fåglar, särskilt under deras häcknings- och uppfödningsperiod, om det bl.a. påverkar artens bevarandestatus. Detta innebär att det kan krävas dispens från artskyddsförordningen för att avverka träd med fågelbo. Även vid borttagande av fågelbo kan det krävas dispens från artskyddsförordningen.

Mer information om artskyddsförordningen och dispens för fridlysta arter finns på Länsstyrelsens hemsida. Länk till annan webbplats.

Alléer både i stadsmiljö och i jordbrukslandskapet omfattas av generellt biotopskydd enligt miljöbalken. En åtgärd som beskärning eller fällning av alléträd eller markarbeten i anslutning till alléträd behöver därför dispens.

Mer information om dispens och det generella biotopskyddet finns på Länsstyrelsens hemsida. Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 5 september 2023