Sköterska och läkare

När barnet börjar förskoleklass tar elevhälsans medicinska insats över efter barnhälsovården (BVC). Barn och vårdnadshavare bjuds in till återkommande hälsobesök för att följa barn och ungas hälsa och utveckling.

Skolsköterskans och skolläkarens arbete är förebyggande och hälsofrämjande. Arbetet sker i samarbete med elever, vårdnadshavare och övrig personal på skolan. Vi främjar och förebygger hälsosamma levnadsvanor och tillför kunskap om medicin och omvårdnad som ett stöd i skolans pedagogiska arbete.

I hälsobesöken ingår att bedöma elevens allmänna hälsotillstånd, tillväxt, utveckling och inlärning. Målet är att tidigt upptäcka elever i behov av stöd eller olika insatser. Vi bevakar även elevernas vaccinationer utifrån det nationella vaccinationsprogrammet och erbjuder komplettering vid behov.

För skolsköterskor och skolläkare gäller samma sekretess som för annan hälso- och sjukvårdspersonal.

Skolsköterskan har ansvar för att boka och samordna besök av skolläkare.

Kontaktuppgifter finns på respektive skolas webbsida.

Grundskolor i Upplands Väsby Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 26 maj 2023