Särskilt stöd

Förskolan och skolan har ett speciellt ansvar för barn och elever i behov av särskilt stöd.

Det är rektor som bedömer barnets och elevens behov av stöd. Stödet utformas utifrån den enskildes behov.

Det finns flera varianter av särskilt stöd. I förskolan upprättas en handlingsplan när rektor bedömt att barnet behöver extra stöd. I skolan upprättas ett åt...

Personal med specialpedagogisk kompetens arbetar för att utveckla det pedagogiska arbetet och skapa goda lärmiljöer för alla elever. De kartlägger och analys...

I Upplands Väsby finns tre resursskolor. Kommunen erbjuder även särskilda undervisningsgrupper för elever inom autismspektrat .