Medborgardialog "Livet mellan husen"

Medborgarhuset på Centralvägen i Upplands Väsby invigdes 1962 och många olika verksamheter har bedrivits i huset genom åren. 2022 förvärvades fastigheten av Väsbyhem som i dialog med kommunen planerar för nytt flerbostadshus med verksamhetslokaler i botten.

Vy över stationsområdet och Messingen

Om projektet

I december 2022 tog Väsbyhem över gamla Medborgarhuset på Centralvägen. Nu påbörjas detaljplanearbetet som ska vara klart under 2024. Väsbyhem planerar att bygga bostäder och lokaler på platsen. Även Björkvallatorget och Elis park intill ska utvecklas.

Gamla Medborgarhuset byggdes 1962 och här har det bland annat funnits bio, dans, teaterföreställningar, kiosk, restaurang och café. Många Väsbybor har minnen kopplade till platsen som är en viktig del av Väsbys historia. Väsbyhem har därför fokus på återbruk av material och inventarier så att viktiga kulturminnen kan bevaras.

Tidplan
Detaljplanen förväntas vara klar för samråd i början av 2024. Samråd innebär att det kommer att finnas möjlighet att tycka till och lämna synpunkter på förslaget till detaljplan. Det vill säga vad marken ska användas till och hur bebyggelsen ska se ut.

När detaljplanen är beslutad börjar arbetet med att bygga bostäder och lokaler på platsen.

Senast uppdaterad: 4 juni 2024