Kan tyvärr inte skriva ut startsidan.

Startsidan

Teknisk handbok 2023

Välkommen till Upplands Väsby kommuns tekniska handbok. Teknisk handbok är framtagen av den tekniska enheten på kontoret för samhällsbyggnad och är ett levande dokument som uppdateras löpande och revideras årligen. Teknisk handbok innehåller administrativa och tekniska anvisningar för dig som arbetar med planering, projektering och utförande i Upplands Väsby kommun.

Teknisk handbok är ett verktyg för att säkerställa kvaliteten på den allmänna platsmarken i Upplands Väsby kommun och ger vägledning i planerings-, projekterings- och utförandeskedet. Målsättningen med den tekniska handboken är att den ska medföra ett smidigare projekteringsarbete och i slutändan ge de kommunala anläggningarna en enhetlig och långsiktigt hållbar teknisk standard. Teknisk handbok är ett tillägg till de branschgemensamma tekniska anvisningarna såsom AMA med flera.

Teknisk handbok omfattar krav och riktlinjer för planering, projektering och byggande av allmän platsmark såsom gaturum, torg och parker samt garantiskötsel. För att tydliggöra funktioner som inte ska planeras på allmän platsmark beskrivs i vissa fall kvartersmark. Handboken beskriver kvaliteter på funktioner med fokus på tekniska aspekter. Den beskriver utformning av gaturummets funktioner men inte specifik gestaltning av gaturummet. Handboken ger inte vägledning i gestaltning av parker och torg (allmän platsmark). Tekniska handboken omfattar allmän platsmark samt kvartersmark där kommunen ansvarar för drift.

Teknisk handbok ersätter inte gällande lagar, förordningar eller myndighetsföreskrifter utan kompletterar dessa. Oaktat vad som står i denna beskrivning ska myndighetskrav och krav på fackmässighet enligt ABK09 / AB04 / ABT06 alltid uppfyllas.

Användare ansvarar för att kontrollera att senaste utgåvan av teknisk handbok används.

Texterna i teknisk handbok ska alltid stämmas av mot texterna i AMA Anläggning 17 och AMA EL 16 och kontroll att angivna standarder fortfarande gäller ska alltid göras. Produkter med firmabundna beteckningar upptagna i teknisk handbok används i första hand. I samråd med Upplands Väsby kommun kan även andra fabrikat vara aktuella om speciella förutsättningar föreligger.

Krav i teknisk handbok är att betrakta som lägsta krav och att ytterligare krav kan förekomma i en objektspecifik beskrivning.

Kommunens miljöpolicy ska tillämpas för val av metoder och material. Försiktighetsprincipen ska vara vägledande.

Hänvisningar till hela teknisk handbok eller delar av teknisk handbok ska undvikas. Precisera med avsnitt och rubrik.

Samtliga krav i Teknisk handbok ska följas, men i undantagsfall kan avsteg behöva göras. Avsteg får endast ske efter skriftlig godkännande av ansvarig chef inom respektive teknikområde (kretsloppschef, gatuchef, kart/GIS-chef, VA-chef). Avstegen skall vara dokumenterade och beslutet daterat.

Revidering av Teknisk Handbok

Äldre versioner av Teknisk Handbok

Synpunkter och förslag

Synpunkter och förslag till ändringar kan lämnas av såväl interna som externa intressenter skriftligen till funktionsbrevlåda tekniskhandbok@upplandsvasby.se. Arbetsgruppen för teknisk handbok godkänner eller avslår förslaget efter avstämning med ansvarig inom respektive sakområde. Om ändringen godkänns läggs den in i Teknisk handbok vid kommande revidering. Vid akuta ändringar/tillägg kan ändringen tillfälligt publiceras i form av en teknisk instruktion som gäller fram till nytt revisionstillfälle.

Allmänna styrdokument

AMA Anläggning 17 Länk till annan webbplats.Referensverk vid upprättning av tekniska beskrivningar.

AMA El 16 Länk till annan webbplats.Referensverk vid upprättning av tekniska beskrivningar av el- och teletekniska arbeten.

VGU Länk till annan webbplats.Regler för vägars och gators utformning.

Bitumenbundna lager TDOK 2013:0529 Pdf, 902 kB.Trafikverkets krav på bitumenbundna lager.

TRVK Väg TDOK 2011:264 Pdf, 1 MB.Trafikverkets tekniska krav vid dimensionering och konstruktiv utformning av
vägöverbyggnad och avvattningssystem.

TRVR Väg TDOK 2011:267 Pdf, 2 MB. - Trafikverkets tekniska råd vägkonstruktion.

Krav Tunnelbyggande v1.0 TDOK 2016:0231 Pdf, 3 MB.Trafikverkets tekniska dokument för tunnelbyggande.

Krav Brobyggande v3.0 TDOK 2016:0204 Pdf, 3 MB.Trafikverkets tekniska dokument för brobyggande.

TRAST Länk till annan webbplats.Trafik för en attraktiv stad. Handbok för utformning av stadens trafiksystem för att uppnå uppsatta mål.

RiBuss Länk till annan webbplats.Trafikförvaltningens riktlinjer för utformning av infrastruktur med hänsyn till busstrafik.

RiTill Länk till annan webbplats.Trafikförvaltningens riktlinjer gällande tillgänglighet för barn, äldre och personer med funktionsnedsättning.

RiPark Länk till annan webbplats.Trafikförvaltningens riktlinjer gällande infartsparkering.

BBR Länk till annan webbplats. - Boverkets föreskrifter och allmänna råd

BFS 2013:9 HIN 3 Länk till annan webbplats. - Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:13) om avhjälpande av enkelt avhjälpta hinder till och i lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser.

BFS 2011:5 ALM 2 Länk till annan webbplats. - Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga på allmänna platser och inom områden för andra anläggningar än byggnader.

Trafikförordningen (1998:1276) Länk till annan webbplats.

Transportsstyrelsens författningssamling Länk till annan webbplats. - VVFS och TSFS

Vägmärkesförordningen (2007:90) Länk till annan webbplats.

Upplands Väsbys vägnät för breda transporter Pdf, 11 MB.