Bidrag, stöd och stipendier

Upplands Väsby kommun stöttar ideella föreningar genom bidrag, stöd och stipendier. På den här sidan hittar du information om de vilka ekonomiska stöd som finns och hur din förening gör för att ansöka.

Kom ihåg att uppdatera föreningens uppgifter

Alla föreningar som ansöker om bidrag och stöd från Upplands Väsby kommun ska vara registrerade i föreningsregistret (FRI). Din förening ansvarar för att den information och de kontaktuppgifter som finns med i registret är uppdaterade.

ApN – Aktivitetskort på nätet (för idrottsföreningar)

Aktivitetskort på nätet, ApN, är en tjänst för din idrottsförenings närvarorapportering och bidragsansökan.

Bidrag, stöd och stipendier att söka

Här finns information om de olika bidrag, stöd och stipendier som finns att söka i Upplands Väsby kommun.

Bidrag för idrotts-, kultur- och fritidsföreningar

Läs de regler och riktlinjer som gäller för respektive bidrag innan du skickar in din ansökan.

Upplands Väsby kommun vill att vuxna kvällsvandrar i kommunen för att främja trivsel och trygghet i utemiljön. Fler vuxna ute skapar en trygghet för Väsbyborna samt minskar risken för skadegörelse.

Om bidraget

Kultur- och fritidskontoret delar ut bidrag till de bidragsberättigade föreningar inom kultur- och fritidsområdet som deltar vid kvällsvandring på fredags- och lördagskvällar enligt vissa riktlinjer. Rutinerna för kvällsvandring är viktiga för att kunna samordna kommunens förebyggande arbete på bästa sätt.

Om kvällsvandringarna

 • Vandringarna sker under april-oktober. Inga schemalagda föreningsvandringar sker under perioden november-mars.
 • Bidraget för att vandra fredagar och lördagar under maj-augusti är 1 500 kr per kväll och 1000 kr per kväll i april, september och oktober.
 • Två föreningar kan vandra samma kvällar under maj-augusti när det är som störst behov av fler vuxna utomhus. I april, september och oktober är det fortsatt en förening per kväll.

Anmäl föreningens intresse att kvällsvandra

Intresseanmälan om kvällsvandring gör du via enkäten nedan. Intresseanmälan är för perioden april-oktober. Sista anmälningsdag är 29 februari. När du skickat intresseanmälan kommer ni ta del av riktlinjer för att ta del av bidraget.


Om bidraget

Startbidrag utgår till nystartade föreningar med 500 kronor per månad under första verksamhetsåret. Ansökan kan lämnas in när föreningen har 14 medlemmar, har varit verksam i tre månader och är registrerad i kommunens föreningsregister. Ansökan kan göras när ovanstående kriterier, inklusive grundläggande krav för bidrag till idrottsföreningar är uppfyllda.

Kultur- och fritidsnämndens bidragsregler Pdf, 169 kB.

Vilka föreningar kan ansöka om bidraget?

Idrotts-, kultur- och fritidsföreningar som är registrerade i Upplands Väsby kommun.

Hur och när ska jag ansöka?

Ansökan om startbidrag kan göras löpande under hela året. ​Du ansöker via en elektronisk blankett i kommunens föreningsregister (FRI). 

Om bidraget

Aktivitetsbidrag är ett bidrag som baseras på antalet träningstillfällen som en idrottsförening redovisar. Ansökan om aktivitetsbidrag kan sökas vid två tillfällen per år och baseras på nedanstående perioder:

 1. Perioden 1 januari–30 juni med ansökan senast 25 augusti.
 2. Perioden 1 juli–31 december med ansökan senast 25 februari.

Kultur- och fritidsnämndens bidragsregler Pdf, 169 kB.

Vilka föreningar kan ansöka om bidraget?

Idrottsföreningar anslutna till Riksidrottsförbundet och som är registrerade i Upplands Väsby kommun.

Hur och när ska jag ansöka?

Du ansöker via en elektronisk blankett i ApN (Aktivitetskort på nätet) senast 25 februari och 25 augusti.

Om bidraget

Grundbidraget baseras på antalet aktiva medlemmar mellan 7 och 20 år. Föreningen måste ansöka om aktivitetsbidrag via ApN för att kunna få grundbidrag. Grundbidraget betalas ut en gång per år, i samband med övrig bidragsutbetalning under våren, för föregående års antal bidragsberättigade medlemmar.

Kultur- och fritidsnämndens bidragsregler Pdf, 169 kB.

Vilka föreningar kan ansöka om bidraget?

Idrottsföreningar anslutna till Riksidrottsförbundet och som är registerade i Upplands Väsby kommun. Bidraget söks automatiskt i samband med ansökan om aktivitetsbidrag via ApN (Aktivitetskort på nätet). 

Hur och när ska jag ansöka?

Ingen särskild ansökan ska skickas in. Ansökan sker automatiskt i samband med ansökan om aktivitetsbidrag.

Om bidraget

Utöver möjlighet att hyra kommunens lokaler till reducerad kostnad kan föreningar, som kan påvisa särskilda behov, beviljas bidrag för annan lokal. Bidrag utgår med max 50 procent av den totala hyreskostnaden och är maximerat till 40 000 kronor.

Kultur- och fritidsnämndens bidragsregler Pdf, 169 kB.

Vilka föreningar kan ansöka om bidraget?

Idrotts-, kultur- och fritidsföreningar som är registerade i Upplands Väsby kommun.

Hur och när ska jag ansöka?

Du ansöker via en elektronisk blankett i ApN (Aktivitetskort på nätet) senast 25 februari.

Om bidraget

Kulturbidraget är ett verksamhetsbidrag som syftar till att stödja kulturföreningars ordinarie verksamhet. Genom bidraget kan kommunen stötta olika föreningar och därmed erbjuda en mångfald av kulturyttringar och aktiviteter för medborgarna att delta i eller ta del av. Verksamhetsbidraget betalas ut i förskott och avser kommande verksamhetsår.

Kultur- och fritidsnämndens bidragsregler Pdf, 169 kB.

Vilka föreningar kan ansöka om bidraget?

Kulturföreningar som är registrerade i Upplands Väsby kommun.

Du ansöker genom att boka ett möte med en handläggare

Ansökan sker i dialogform där din förening träffar handläggare från kommunens kultur- och fritidskontor och redovisar behoven för verksamheten.

 

Anmälan till bidragsmöte görs via mejl nedan senast 15 oktober. I samband med anmälan ska du också ladda upp föreningens dokument i ApN och uppdatera föreningens uppgifter i föreningsregistret (Fri).

 

Tiderna för bidragsmöten i år är 6 november, 7 november och 13 november. När vi får in din anmälan tar vi kontakt med dig och bokar in ett möte på 45 minuter.

Så ansöker du

Boka in ett möte genom att mejla oss på: foreningsstod@upplandsvasby.se

 

Ange följande i ditt mejl:

 • Föreningens namn
 • Kontaktperson
 • E-postadress till kontaktperson

Vi hör av oss till dig och bokar in en tid som passar dig under datumen 6, 7 och 13 november.

Om bidraget

Fritidsbidraget är ett verksamhetsbidrag som syftar till att stödja fritidsföreningars ordinarie verksamhet. Genom bidraget kan kommunen stötta olika föreningar och därmed erbjuda en mångfald av fritidsaktiviteter för medborgarna att delta i. Verksamhetsbidraget betalas ut i förskott och avser kommande verksamhetsår.

En idrottsförening som är ansluten till Riksidrottsförbundet, men som inte har tillräckligt stor barn- och ungdomsverksamhet för att beviljas grund- och aktivitetsbidrag, kan i vissa fall söka fritidsbidrag i syfte att skapa aktiviteter för barn och unga.

Kultur- och fritidsnämndens bidragsregler Pdf, 169 kB.

Vilka föreningar kan ansöka om bidraget?

Fritidsföreningar som är registrerade i Upplands Väsby kommun.

Hur och när ska jag ansöka?

Ansökan sker både via ansökningsformulär i ApN och i dialogform där din förening träffar handläggare från kommunens kultur- och fritidskontor och redovisar behoven för verksamheten. Ansökan i ApN ska skickas in senast 15 oktober. När ansökan är inskickad tar ansvarig handläggare kontakt med din förening för att boka tid för bidragsmöte.

Om bidraget

Bidraget syftar till att öka mångfalden av fritidsaktiviteter för kommunens barn och unga. Med öppen fritidsverksamhet avses aktiviteter efter skoltid för kommunens barn och unga i åldern 7-16 år.

 

De föreningsdrivna fritidsaktiviteterna kan ha nära koppling till föreningens övriga verksamhet, men bidrag kan inte sökas för föreningens vanliga verksamhet för dess egna medlemmar.

Fokus i fritidsverksamheten ska ligga på aktiviteter som främjar folkhälsan, med särskild vikt på psykisk hälsa och ökad fysisk aktivitet. Bidraget kan med fördel användas för att erbjuda kostnadsfria fritidsaktiviteter, alternativt till reducerad kostnad för besökarna.

Kriterier för att kunna beviljas stöd

 • Den föreningsdrivna verksamheten ska bedrivas i Upplands Väsby och vara öppen även för barn och unga som inte är medlemmar i föreningen. (Med undantag för verksamhet där medlemskap i föreningen krävs för att nödvändiga försäkringar ska gälla.) 
 • Verksamheten ska vara frivillig för besökarna och utan krav på prestation.
 • Verksamheten ska ledas av ledare.
 • Verksamheten ska präglas av ett positivt och välkomnande klimat som är fritt från mobbning och trakasserier.

Riktlinjer för föreningsdriven öppen fritidsverksamhet för barn och unga (pdf) Pdf, 175 kB.

Vilka föreningar kan ansöka om bidraget?

Ideella idrotts- och fritidsföreningar samt kulturföreningar med barn och ungdomsverksamhet. De ska vara godkända som bidragsberättigade föreningar enligt kultur- och fritidsnämndens riktlinjer.

Hur och när ska jag ansöka?

Bidragsansökan görs via kommunens bidragssystem ApN (Aktivitetskort på nätet) senast 31 mars 2024.

Sök bidrag och stipendium från Upplands Väsby musikråd

Upplands Väsby Musikråd är en paraplyorganisation för musik- och dansföreningar i Upplands Väsby.

Musikrådet får ett årligt anslag från Upplands Väsby kommun. Det ska användas för att stödja det lokala musiklivet, till exempel genom att bidra till konserter, festivaler och liknande arrangemang.

Varje år delar Upplands Väsby Musikråd ut ett musikstipendium.

Information om bidrag och stipendier och hur du söker på Upplands Väsby musikråds webbplats. Länk till annan webbplats.

Bidrag för organisationer för funktionsnedsatta, frivillig- samt intresseorganisationer

Läs de regler och riktlinjer som gäller för respektive bidrag innan du skickar in din ansökan.

Om bidraget

Bidraget är till för dem som har en viss funktionsnedsättning. Organisationen som ansöker ska ta tillvara personer med funktionsnedsättningars intressen i den kommunala verksamheten.

 

Riktlinjer för föreningsbidrag för organisationer för personer med funktionsnedsättning samt frivillig- och intresseorganisationer Pdf, 395 kB.

Hur och när ska jag ansöka?

Du ansöker via en elektronisk blankett i kommunens föreningsregister (FRI) senast 30 november 2023.

Ansökan kan även skickas med e-post till DC.KS@upplandsvasby.se.

Vänligen observera! Om ni inte får en kvittens på er ansökan – hör av er till ovan e-postadress.

Om bidraget

En intresseorganisation är en organisation som tar tillvara en viss grupps intressen. Organisationen ska bedriva verksamhet som är en kommunal angelägenhet, till exempel konsumentrådgivning. Engångsbidrag kan beviljas till föreningars jubileum och liknande. Även bidrag till tidsbegränsade projekt kan beviljas.

Riktlinjer för föreningsbidrag för organisationer för personer med funktionsnedsättning samt frivillig- och intresseorganisationer Pdf, 395 kB.

Hur och när ska jag ansöka?

Du ansöker via en elektronisk blankett i kommunens föreningsregister (FRI) senast 30 november 2023.

Ansökan kan även skickas med e-post till DC.KS@upplandsvasby.se

Vänligen observera! Om ni inte får en kvittens på er ansökan – hör av er till ovan e-postadress.

Om bidraget

Bidrag kan ansökas av organisationer som bedriver ideell verksamhet för samhällets eller andra människors bästa. Verksamheten ska utgöra ett komplement eller alternativ till kommunens socialtjänst, till exempel stöd- och rådverksamhet för missbrukare, psykiskt funktionshindrade, barn och ungdomar i riskzon, etcetera.

Riktlinjer för föreningsbidrag för organisationer för personer med funktionsnedsättning samt frivillig- och intresseorganisationer Pdf, 395 kB.

Hur och när ska jag ansöka?

Du ansöker via en elektronisk blankett i kommunens föreningsregister (FRI) senast 30 november 2023.

Ansökan kan även skickas med e-post till DC.KS@upplandsvasby.se.

Vänligen observera! Om ni inte får en kvittens på er ansökan – hör av er till ovan e-postadress.

Bidrag för studieförbund

Läs de regler och riktlinjer som gäller för bidraget innan du skickar in din ansökan.

Om bidraget

Studieförbund med verksamhet i Upplands Väsby kommun, som kan redovisa minst 50 studietimmar kan söka verksamhetsbidrag. Studieförbund med egen lokal i Upplands Väsby kommun kan även söka ett grundbidrag.

Regler för bidrag till studieförbund Pdf, 121 kB.

Vilka föreningar kan ansöka om bidraget?

Studieförbund som är registrerade i Upplands Väsby kommun.

Hur och när ska jag ansöka?

För att ansöka om verksamhetsbidraget år 2024 krävs redovisning av avslutat verksamhetsår 2023. Bidraget baseras på de två senaste verksamhetsårens studietimmar i Upplands Väsby kommun. Fyll i antalet studietimmar för studieverksamhet, annan gruppverksamhet, samt för kulturprogram för åren 2022 och 2023.

Årsmöteshandlingarna laddas upp i föreningsregistret senast 15 april 2024.

Logga in i kommunens föreningsregister Länk till annan webbplats.

Bidrag för seniorföreningar

Läs de regler och riktlinjer som gäller för respektive bidrag innan du skickar in din ansökan.

Om bidraget

Bidraget ges till aktiviteter/projekt i syfte att främja meningsfull, aktiv och hälsosam livsstil hos kommunens seniorer.


Riktlinjer för folkhälsobidrag till seniorföreningar Pdf, 140 kB.

Vilka föreningar kan ansöka om bidraget?

Seniorföreningar som är registrerade i Upplands Väsby kommun.

Hur och när ska jag ansöka?

Du ansöker genom att logga in på föreningens konto i FRI, och där fylla i en bidragsansökan senast 31 augusti 2023.

Om Adolf Stafs Fond

I slutet av 1960-talet testamenterade pensionären Adolf Staf en större del av av sin kvarlåtenskap till Upplands Väsby kommun. Det är kommunstyrelsens allmänna utskott som beslutar om utdelning av bidrag ur fonden. Bidraget ska i första hand gå till fritidsverksamhet för pensionärer i särskilt boende eller annat omvårdnadsboende.

Information om Adolf Stafs Fond och hur du ansöker om bidrag

Vem kan ansöka om bidrag ur fonden?

Bidrag ur fonden kan sökas av dig som driver verksamhet för ålderspensionärer.

Övriga bidrag

Läs de regler och riktlinjer som gäller för respektive bidrag innan du skickar in din ansökan

Om bidraget

Miljöstöd för föreningar är ett bidrag som tagits fram tillsammans med kommunens lokala föreningar. Miljöstödet ger en möjlighet för alla föreningar i Upplands Väsby att ansöka om upp till 11 000 kronor för att genomföra ett evenemang med miljökoppling (ekologisk). Aktiviteten som görs ska ha koppling till hur man kan minska sin miljöpåverkan eller vara kopplad till ett miljö- eller klimatproblem. Det kan vara allt från att få veta mer om hur man ska källsortera till att prata om solceller.

Riktlinjer för miljöstöd för föreningar Pdf, 135 kB.

Vilka föreningar kan ansöka om bidraget?

Ideella föreningar som är registrerade i Upplands Väsby kommun.

Hur och när ska jag ansöka?

Skicka din förenings ansökan till miljöstrategiska funktionen. Sökperioden pågår under hela året.

E-post: miljostrategiska@upplandsvasby.se

Ansökan ska innehålla följande information:

 • förening
 • organisationsnummer
 • kontaktperson
 • adress
 • postadress och postnummer
 • telefon
 • mobiltelefon
 • E-post
 • miljöstödets storlek (max 11 000 kronor per förening och år)
 • konto på vilket eventuellt bidrag ska sättas in
 • samarbetande förening(ar) till sökandet av miljöstöd
 • utförlig beskrivning av evenemanget
 • vad miljöstödet ska bekosta (uppdelad kostnad för annons, tryck, föredragsarvode med mera)
 • tidsplan
 • hur miljöstödet uppfylls.

Skicka med föreningens stadgar.


Föreningar, företag och enskilda aktörer i Upplands Väsby kan ansöka om medel från kommunens statsbidrag för finskt förvaltningsområde.

Information om statsbidrag för finskt förvaltningsområde

Kontakt

Kontakta Väsby Direkt om du har frågor eller vill ha mer information om kommunens bidrag, stöd och stipendier till föreningar.

Kontakta Väsby Direkt

Senast uppdaterad: 16 april 2024