Avfallsplan 2021–2032

Avfallsplanen i kommunen är framtagen tillsammans med SÖRAB. Den är ett styrdokument för avfallshanteringen i hela kommunen. Målen i avfallsplanen blir styrande för hur kommunerna inom SÖRAB-regionen kommer att arbeta med avfallsfrågor under perioden 2021-2032.

På SÖRAB:s webbplats kan du ladda ner broschyrer och avfallsplanen i sin helhet.

Avfallsplanen på SÖRAB:s webbplats Länk till annan webbplats.

Målen för avfallsplanen

Fokuset från 2021 till 2032 kommer vara "lätt att göra rätt". För att vi ska veta vad vi behöver göra har vi 5 mål som vi arbetar efter. Dessa mål är:

  1. System efter behov.
  2. Avfall förebyggs.
  3. Material cirkulerar.
  4. Matavfall.
  5. Skräp och nedskräpning.

De fem målområdena är valda för att det är viktigt att hanteringen av avfall och material ska bli cirkulär. Det ska vara lätt att göra rätt. Systemen för att hantera avfall och material ska vara effektiva. De ska också vara enkla att använda för såväl invånare, offentliga verksamheter och företag.

 

Målområde 1-3 är avfallsplanens grund. Matavfall och nedskräpning vill vi lyfta fram särskilt och de har därför fått egna målområden.

För att möjliggöra cirkulära system för material och avfall krävs strategisk planering och en genomtänkt infrastruktur där vi tänker fram insamlingssystem som gör det enklare att göra rätt val med de avfall du har på de platser som du kan befinna dig på. System som är behovsanpassade och tillgängliga möjliggör att material cirkulerar samt att avfall förebyggs. Det är viktigt att systemen för material- och avfallsflöden är planerade och utformade på ett miljömässigt hållbart sätt så att det blir lätt att göra rätt nu och i framtiden.

Vi minskar mängden avfall genom återvinning och hållbar konsumtion. Alla ska hjälpa till att minimera mängden avfall och skadliga ämnen i kretsloppet. Vi behöver också återanvända, dela, laga, byta och låna saker mer istället för att köpa nytt.


Du hittar förslag på platser som tillhandahåller återbruk på kommunens sida för återbruk

Avfall är material som hanteras som resurs i ett kretslopp. Genom arbete med utveckling och beteendeförändring ökar återvinningen till fördel för minskade mängder avfall till förbränning och deponering. Giftfria kretslopp är en förutsättning för att material ska cirkulera.

 

På sidan för Källsortering och återvinning kan du läsa mer om hur du kan hjälpa till att få material att cirkulera i kommunen

Vi vill att matsvinn ska förebyggas, samtidigt som matavfall samlas in separat och hanteras som en resurs. Matsvinn är onödigt matavfall som hade kunnat undvikas om det hanterats annorlunda, så som förvarats annorlunda eller tillagats och ätits.

 

Insamlat matavfall hanteras så att växtnäring och energi tas tillvara. Resterna, de såkallade rötslammet, ska efter behandling är så rena att de går att återföra till åker eller skogsmark.


Läs mer om hur vi arbetar med matavfall på sidan för matavfall

Genom att minska mängden skräp, minimerar vi nedskräpningen i offentlig miljö. Det bidrar till ett tryggare samhälle, och genom att sortera skräpet rätt kan vi öka återvinningen och minska mängden avfall.

Avfallsplanen är ett styrdokument som anger hur vi i kommunen ska minska mängden avfall och dess negativa miljöpåverkan. Planen beskriver också vikten av att skapa bättre möjligheter för hållbara val, som tillexempel återbruk och återvinning, utan att sprida farliga ämnen.


Läs mer om avfallsplanen på SÖRAB:s webbplats Länk till annan webbplats.

Enligt miljöbalken ska alla kommuner i Sverige anta en avfallsplan som en del av renhållningsordningen. Avfallsplanen ska bestå av olika uppgifter gällande avfall som behöver lösas eller förbättras inom kommunen. Planen ska också ange vilka åtgärder kommunen ska göra för att minska avfallets mängd och minska farligt avfall. Avfallsplanen gäller samtliga i kommunen som hushåll, verksamheter, skolor och arbetsplatser.

Syftet med avfallsplanen kan kortfattas beskrivas till att vi ska:

  • minimera negativ miljö- och klimatpåverkan
  • främja hållbara val
  • minimera avfallsmängderna
  • se till att avfall är rätt sorterat
  • se till att kretsloppen är giftfria.

Avfallsplan 2021-2032 bidrar också till att uppnå FN:s hållbarhetsmål, generationsmålet och de nationella miljökvalitetsmålen.

 

Du hittar de globala målen på SIDA:s webbplats där du kan läsa mer om samtliga mål som finns kopplade till agenda 2030 Länk till annan webbplats.

Upplands Väsby har valt att ta fram en gemensam avfallsplan med de övriga SÖRAB-kommunerna. SÖRAB-kommunerna är nio kommuner som tillsammans äger avfallsbolaget SÖRAB. Det betyder att Upplands Väsby, Vallentuna, Järfälla, Sollentuna, Täby, Sundbyberg, Solna, Danderyd och Lidingö har likadana avfallsplaner.

 

SÖRAB samordnar arbetet med att ta fram avfallsplanen. Arbetet leds av en styrgrupp som består av en representant från respektive kommun och en ordförande från SÖRAB. Det är också styrgruppen som sedan följer upp arbetet och ansvarar för att målen i planen uppnås.

 

Myndigheter, förtroendevalda, tjänstepersoner, företag, organisationer och invånare har bjudits in att komma med synpunkter på förslaget till avfallsplanen. De synpunkter som kommer in tas med i det fortsatta arbetet med att ta fram den slutgiltiga avfallsplanen. Det är kommunfullmäktige som beslutar om den slutgiltiga planen ska antas.

 

Avfallsplan 2021–2032 tas fram i enlighet med Naturvårdsverkets föreskrifter för framtagande av en kommunal avfallsplan (NFS 2017:2).

Sammanfattning av Avfallsplan 2021–2032 ("Lätt att göra rätt") som är en gemensamt framtagen avfallsplanen för Danderyd, Järfälla, Lidingö, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Täby, Upplands Väsby och Vallentuna kommun. Avfallsplanen "Lätt att göra rätt" innehåller fem målområden som tillsammans ska bidra till en cirkulär ekonomi och cirkulär avfallshantering i norra Storstockholm. Målområdena heter System efter behov, Avfall förebyggs, Material cirkulerar, Matavfall samt Skräp och Nedskräpning.

Senast uppdaterad: 10 juni 2024