Förbättring av Norrvikens vattenkvalitet

Under våren och sommaren 2020 genomförde Upplands Väsby och Sollentuna kommuner tillsammans med Länsstyrelsen ett arbete för att främja Norrvikens vattenkvalitet. Här kan du läsa mer om arbetet och dess mål att minska övergödningen i sjön.

Om arbetet

Film om arbetet

I filmen uttalar sig först Anna Silver, planarkitekt i Upplands Väsby kommun, och sedan Towe Holmborn, vattensamordnare i Sollentuna kommun. Filmen har producerats inom projektet LIFE IP Rich Waters, med stöd av EU/LIFE och Havs- och vattenmyndigheten.

Behandling

För behandling av Norrviken har aluminiumbehandling valts för att minska internbelastningen. Det är en välbeprövad och kostnadseffektiv metod som har använts i några hundra sjöar under de senaste fem decennierna. Sjöar som behandlats med denna metod har fokuserats kring djupa bottnar och fungerat väl. Behandlingen i Norrviken genomfördes på mjukbottnar djupare än 4 meter.

Bottenbehandlingen genomfördes av Vattenresurs AB. Vattenresurs AB har tidigare genomfört behandlingar av denna typ ibland annat Säbyviken samt Björnö- och Torpeinfjärdarna på Ingarö. Detta projekt utfördes för Baltic 2020 mellan 2012 och 2013.

Metoden innebär att aluminium tillsätts till det övre sedimentskiktet genom slangar. Fordonet körs sakta över behandlingsområdet och passerar samma punkt ca tre gånger under en behandling. All behandling har skett på Sollentuna kommuns vattenområde. Behandlingsområdet är 136 ha (se karta). Strandbrinkar och grunda områden behandlades inte. Behandlingen påbörjades i början på april och pågick till augusti.

En bild över behandlingsområdet i sjön. Behandlingsområdet är 136 ha och beläget i den djupare delen av sjön, vilken ligger i Sollentuna kommun.

Fordonet som användes för behandlingen är specialbyggd för ändamålet. Den består av utläggare med högteknologisk GPS-, ekolods- och styr och reglerteknik som säkerställer hög precision i arbetet och rapportering av vad som utförts. Bakom utläggaren kopplades en färja för transport av flockningsmedel, vilken drogs passivt med utläggaren. På land fanns det containrar med invallade tankar för förvaring av flockningsmedel.

Det vattenfordon som kommer att användas vid behandlingen.

Samråd och informationsmöte i samband med projektstart

Vid projektstart genomfördes ett så kallat 12:6-samråd. Det innebär att en anmälan för behandlingen skickas in till länsstyrelsen. Länsstyrelsen tittar på hur verksamheten kommer att påverka naturmiljön. Det kan till exempel innebära att titta på om det finns några hotade eller hänsynskrävande arter, markförhållanden, om området är planerat att skyddas på något sätt, landskapsbilden med mera. Dessutom granskas ärendet utifrån kulturmiljöintressen (till exempel fornlämningar).

Den 1 juni 2017 hölls en informationsträff för allmänheten på Scandic i Sollentuna. Mötet var välbesökt med knappt 100 stycket deltagare. Under mötet fanns projektdeltagare och experter med för att presentera projektet och svara på de frågor som fanns.

Utvärdering och erfarenhetsutbyte

Förutom själva behandlingen av sjön ingår i projektet även en utvärdering av vilka effekter behandlingen ger. Ett kontrollprogram som följer flera parametrar före, under och efter behandlingen har tagits fram och provtagning genomförs kontinuerligt. Utvärdering ska ske med fokus på effekter på parametrarna vattenkemi, plankton, bottenfauna, vattenväxter, fisk och miljögifter i fisk. För detta arbete har Calluna AB och Medins Havs- och Vattenkonsulter AB upphandlats.

Projektet innefattar även provtagning och analys vid inlopp och utlopp från Norrviken, vilken utförs av Länsstyrelsen i Stockholms län.

I och med att projektet är ett delprojekt inom LIFE IP Rich Waters läggs även stor vikt vid erfarenhetsutbyte mellan olika projekt i Östersjöns vattendistrikt. Den behandling som nu görs i Norrviken kommer alltså att bidra med erfarenhet och kunskap till åtskilliga vattenvårdsprojekt i framtiden.

Bakgrund till projektet

I arbetet med att nå kraven inom vattenförvaltningen om god ekologisk status 2027 togs en metodbeskrivning fram för åtgärdsinriktat arbete inom vattenförvaltningen med Norrviken som modell. Projektet visade att åtgärder av den betydande internbelastningen (29 %) är ett stort och viktigt steg på vägen att nå miljökvalitetsnormen god ekologisk status. Övergödning påverkar vattenkvalitet negativt och det kan ta mer än hundra år för sjöar att återhämta sig utan åtgärder för att minska internbelastning. För att varaktigt minska internbelastningen föreslogs som ett rimligt alternativ genomförande av en aluminiumbehandling, en metod som ger ökad fosforbindande förmåga i sedimenten. Fastläggningen sker genom att de naturliga processerna att binda fosfor i sjöbottnen förstärks genom en applicering av aluminiumklorid från en båt. Aluminiumklorid används även vid rening vid dricksvattenframställning

En bild som visar hur för mycket näring i en sjö orsakar algblomning som i sin tur leder till syrebrist när algerna bryts ner. Syrebrist frisätter fosfor vilket leder till ökad näring och övergödning. Vid en aluminiumbehandling tillsätts aluminium som binder fosfor och den onda cirkeln kan brytas.

EU- kommissionens projekt

Den 1 januari 2017 startade projektet LIFE IP Rich Waters. Det är ett projekt som inkluderar åtgärder i vatten för att minska näringsämnen och föroreningar i sjöar och andra vattendrag. LIFE är EU- kommissionens miljöprogram och IP står för integrerade projekt. Inom LIFE IP Rich Waters finns 35 parter. Detta projekt om Norrviken ingår i ett av fyra temaområden; ”övergödning från internbelastning”. Projektet finansieras till 50% av Sollentuna och Upplands Väsby kommuner tillsammans med Länsstyrelsen i Stockholm samt med 50% i bidrag av EU och Havs- och vattenmyndigheten.

Mer information om LIFE IP Rich Waters på Länsstyrelsen Stockholms webbplats. Länk till annan webbplats.

Projektets samarbetspartners logotyper: LIFE IP, Rich Waters, Havs- och Vattenmyndigheten, Sollentuna kommun och Upplands Väsby kommun.
Senast uppdaterad: 4 juni 2024