Sanda våtmark

En översvämningsvåtmark har anlagts under hösten 2020 och färdigställdes under våren 2022 i Fresta, strax norr om Bollstanässkolan.

Illustration över en sjö med fåglar som simmar och gäddor med fenorna över ytan.

På våren och försommaren kan man spana efter lekande gäddor och fåglar som knipa, enkelbeckasin och änder. Illustration: Jonas Lundin AB

En del av området har återställts. Massor av jord och sand har lagts ut med hela bäcken i en dammvall. På så sätt stannar vattnet kvar. En gångstig har anlagts på vallen och en gångbro har anlagts för att besökare ska kunna promenera runt våtmarken.

Våtmarker är viktiga livsmiljöer för många olika djur. Sedan 1850-talet och framåt dikades en stor del våtmarker ut för att skapa ny åker- och betesmark. Även Frestabäcken grävdes under den här tiden djupare och bredare. Det har lett till att vattnet rinner bort snabbare.

Våtmarker fyller många funktioner och har ett stort värde ur ett hållbarhetsperspektiv. De fungerar bland annat som naturliga reningsverk och främjar den biologiska mångfalden. Nitton procent av Sveriges rödlistade arter finns i olika typer av våtmarker.

Lekande gäddor och betande kor

Sanda våtmark är en översvämningsvåtmark som särskilt gynnar gäddor och fåglar. Våtmarken fylls upp med vatten under snösmältningen på vårvintern. Vårsolen värmer sedan upp det grunda vattnet i våtmarken. Gäddorna från Norrviken simmar upp i Frestabäcken till våtmarken för att leka. Vid midsommartid öppnas en dammlucka och gäddynglen simmar ut i Frestabäcken och vidare ut i Norrviken.

På sommaren och hösten när våtmarken är tom kommer kor att beta där för att hålla marken fortsatt öppen. Eftersom kor är stora djur skapas små gropar av deras trampavtryck. Dessa främjar groddjur och fåglar. Kor äter dessutom många olika växter vilket är bra för växtligheten på platsen.

Våtmarkens positiva effekter

Våtmarksprojektet är en långsiktig åtgärd men redan under 2022 har fåglar och gäddor etablerats sig i våtmarken. Dagligen besöker flera kommuninvånare våtmarken för att uppleva naturen och olika föreningar i Väsby har haft utflykter till våtmarken. I framtiden finns planer på att ha olika evenemang för att barn ska lära sig mer om växter och djur.

Bild på en del av våtmarken som har blivit anlagd. Bilder visar bild på gröna träd och promenadstråket.
En bild på en grupp människor från naturskyddsföreningens besök vid våtmarken.

Bildtext: Bild tagen från naturskyddsföreningens besök vid våtmarken.

En del av projektet har finansierats till 90 procent med bidrag från den lokala naturvårdssatsningen (våtmarks-LONA). Länsstyrelsen beslutar om vilka projekt som ska få pengarna som kommer från Naturvårdsverket.

Karta med markering var Sanda våtmark ska ligga. Platsen är beskriven i bildtexten.

Arbeten pågår nu i området norr om Bollstanässkolan. Observera att markeringen inte anger den exakta positionen för våtmarken.

I Hemmesta på Värmdö har en snarlik våtmark anlagts med ungefär samma storlek och närhet till bebyggelse.
Information om Hemmesta sjöäng på Värmdö kommuns webbplats Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 22 mars 2024