Bakgrund

Här är den bakgrundsbeskrivning som låg till grund till att man ansökte om att få göra en utgrävning i Smedby.

Bild

Gravfältet i Smedby

Smedby i Hammarby socken i Upplands-Väsby kommun har gott om fornlämningar på sina ägor. Närvaron av järnåldersgravfält visar att Smedby har funnits på platsen i över tusen år. Här finns också sedan 1989 en pedagogisk verksamhet i kommunens regi, där barn får prova på äldre hantverk i anslutning till en rekonstruktion av ett vikingahus, Gunnes gård. Strax intill gården ligger ett vackert och välbetat gravfält, som har fornlämningsnummer 13. Här är drygt tjugo gravar synliga, varav några är så otydliga att de är tveksamma. Antagligen gömmer sig ytterligare några gravar under gräset. De synliga gravarna består dels av flacka gravar, som kallas stensättningar, dels av välvda gravar, som kallas högar. Gravarna är från några enstaka meter till nästan 14 meter i diameter. Några av dem är knappt skönjbara förhöjningar i marken, medan andra har en höjd på över en meter. Alla gravarna är mer eller mindre runda.

Senare verksamhet på platsen har lett till att en del gravar är delvis förstörda och i några fall kan man misstänka att man plundrat gravar, eftersom de har gropar i mitten. Det går att grovt datera gravfält till rätt tidsperiod utifrån gravarnas yttre utseende. Inslaget av högar på detta gravfält är stort och sådana gravfält brukar tillhöra den yngre järnåldern, framförallt vikingatiden.

Smedby bildar tillsammans med grannen Vilunda en intressant fornlämnings miljö med flera yngre järnåldersgravfält. På några gravfält finns också stora gravhögar omkring 15 meter i diameter och mer, vilket kan ses som en indikation på att stormän kan ha bott i området. Det visar sig ofta att större gravar innehåller påkostade gravgåvor. Området är också rikt på runstenar.

Genom att datera gravfälten noggrannare och studera deras innehåll skulle det vara möjligt att få intressanta inblickar i den yngre järnålderns bebyggelsehistoria och sociala förhållanden. Det är också syftet med Stockholms läns museums forskningsprogram "Smedby-Vilundaområdet - bebyggelsehistoria och social struktur under yngre järnålder". En utgrävning skulle också få ett pedagogiskt värde, eftersom den skulle äga rum i direkt anslutning till Gunnes gård.

Senast uppdaterad: 5 december 2023