Fakta om näringslivet

Upplands Väsby är en av Sveriges mest företagsvänliga platser med ett unikt läge i Sveriges starkaste tillväxtregion. För att gynna näringslivet i Upplands Väsby satsar kommunen på både regionala och lokala samarbeten.

I Upplands Väsby finns drygt 2 000 bolag inom olika branscher. Av dessa är 90 procent småföretagare.

Branscherna med flest anställda är:

  • bygg
  • handel
  • verksamhet inom juridik, teknik och vetenskap.

  • Upplands Väsby ligger på plats fem i länet i Svenskt Näringslivs ranking av kommunernas företagsklimat 2023.
  • Totalt finns det 2071 bolag som omsätter mer än 300 000 kronor per år i Upplands Väsby.

  • De flesta företagen i Upplands Väsby finns inom bygg, handel, juridik teknik och vetenskap samt transport och magasinering.

  • Cirka 90 procent av företagen har under tio anställda och drygt sju procent har fler än tio anställda.

Kommunens vision och näringslivsstrategi

Vision Väsby stad 2040 har som syfte att skapa fokus och samla gemensam kraft för att göra Väsby till en bättre plats att leva och bo på. I visionen finns även en ambition om att både stora och små, lokala och globala företag ska frodas i Upplands Väsbys näringsliv.

Vision Väsby stad 2040. Pdf, 173 kB.

Ökad lokal tillväxt som målsättning

I näringslivsstrategin finns kommunens övergripande mål för näringslivsarbetet, till exempel att verka för ökad lokal tillväxt. Den ökade lokala tillväxten mäts i andelen ökade arbetsplatser. Om målet uppfylls visar det även på bra förutsättningar för företagande i Väsby.

Näringslivsstrategi för Upplands Väsby kommun Pdf, 408 kB.

Lokal samverkan viktig för att nå framgång

För att skapa bästa möjliga förutsättningar för företagare i kommunen har Upplands Väsby valt en unik samarbetsform med näringslivet. Här finns Väsby Promotion, som är politiskt oberoende och verkar tillsammans med lokala företag och kommunen för att skapa bästa möjliga företagsklimat.

Utöver denna samarbetsform samverkar kommunen även med andra lokala organisationer inom näringslivsområdet, däribland Företagarna.

Väsby Promotion är en fristående ideell förening. Den ägs och finansieras av sina medlemmar, stora som små företag, föreningar och offentlig verksamhet.

 

Väsby Promotion erbjuder företagare och kommunen en mötesplats för utbyte av affärer och idéer, samverkan och påverkan och agerar även som företagens dörröppnare och representant i närings- och utvecklingsfrågor med syfte att få Väsbys näringsliv och samhälle att blomstra.

 

Föreningen arrangerar sammankomster av olika karaktärer (cirka 50 olika aktiviteter per år).

 

Väsby Promotion är politiskt oberoende och verkar tillsammans med näringsidkarna och kommunen för att skapa landets bästa företagsklimat. Utöver sina aktiviteter driver Väsby Promotion även unika uppdrag i kommunen, däribland Väsby StartUp, arbetsmarknadsinformation för grundskolan och Ung Företagsamhet.

Samarbete mellan Väsby Promotion och kommunen

Väsby Promotion är central för kommunens näringslivsarbete och är en nyckelsamarbetspartner till kommunen. Kommunen bidrar därför med medfinansiering till verksamheten genom föreningsbidrag.

 

Föreningsbidraget från Upplands Väsby kommun till Väsby Promotion är en miljon kronor per år.

 

Kopplat till föreningsbidraget finns ett samverkansavtal mellan parterna. De särskilda kommunuppdrag som Väsby Promotion bedriver är upphandlade enligt lagen om offentlig upphandling (LOU).

 

Väsby Promotions webbplats. Länk till annan webbplats.

Företagarna skapar bättre förutsättningar för att starta, driva, utveckla och äga företag i Sverige. Företagarnas arbete är att verka för företagande, företagares rättigheter och bidra till ett klimat som gör det lätt och attraktivt att driva företag.

 

Företagarna är Sveriges största företagarorganisation och representerar 70 000 företagare i landet. Lokalt verkar Företagarna för att skapa ett starkt nätverk bland sina medlemmar.

 

Företagarna Upplands Väsbys webbplats Länk till annan webbplats.

Arbetsförmedlingen är en viktig samverkanspartner till kommunen. De skapar förutsättningar för tillväxt genom att matcha företagens behov av kompetens med de som är arbetssökande.

 

Genom åren har flera samarbetsprojekt genomförts. Ett av dessa var Vägval ungdom. Projektet hade som syfte att skapa strukturer samt att utveckla metoder och insatser för ungas etablering i studier och på arbetsmarknaden. Projektet övergick efter avslut till att bli en del av den ordinarie verksamheten.

Etableringslyftet är ett samverkansprojekt som drivs gemensamt av Arbetsförmedlingen och Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner med stöd av Europeiska Socialfonden ESF.

Etableringslyftet ger nyanlända en snabbare och kortare väg till arbete och minskar behovet av ekonomiskt bistånd.

 

Projektet matchar nyanlända och arbetsgivare med hjälp av coacher, skräddarsydd yrkesintroduktion och språkstöd, för att skapa en dynamisk regional arbetsmarknad där vi effektivt och samordnat tar tillvara de nyanländas kompetens.

 

Information om Etableringslyftet. Länk till annan webbplats.

Vägval unga ger stöd och vägledning för den som är mellan 16 och 24 år och som inte går i skolan eller jobbar. 

 

Arbete för ungdomar. Länk till annan webbplats.

Regional samverkan skapar tillväxt

Upplands Väsby är engagerat i Stockholm Business Alliance (SBA) och Arlandaregionen.

Stockholm Business Alliance (SBA) är ett partnerskap mellan 55 kommuner i åtta län där Upplands Väsby kommun är medlem. Fokus ligger på att attrahera utländska investeringar till regionen.

 

Information om Stockholm Business Alliance

Arlandaregionen är en av de regioner i Sverige som växer som mest. En avsiktsförklaring finns mellan Stockholm Arlanda flygplats och kommunerna Upplands Väsby, Knivsta, Sigtuna och Vallentuna. Prioriterade områden är bland annat:

 

  • näringsliv och arbetsmarknad
  • bostadsbyggande
  • infrastruktur och trafikering.

Samarbetet sker med fokus på hållbar utveckling, ekologiskt, ekonomiskt och socialt.

 

Delregional utvecklingsplan för Arlandaregionen Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 4 januari 2024