Överklaga beslut

Du kan överklaga de beslut som kommunen tagit. En överklagan ska alltid vara skriftlig.

Förvaltningsbesvär

Den vanligaste formen för överklagan i ett ärende som berör en individ är förvaltningsbesvär. Hit hör beslut som rör dig som person. Det kan till exempel gälla beslut om bygglov eller försörjningsstöd. Den överprövande instansen är vanligtvis länsstyrelsen eller förvaltningsrätten.

Vad är det som prövas?

Vid ett förvaltningsbesvär prövas både beslutets laglighet och lämplighet. Vilka regler som gäller för förvaltningsbesvär hittar du i förvaltningslagen.

Vem kan överklaga?

Det är bara den som beslutet angår och som beslutet kan anses ha gått emot som kan överklaga ett beslut genom förvaltningsbesvär.

Hur överklagar jag?

Din överklagan ska vara skriftlig och adresserad till den överprövande instansen. Du ska dock lämna eller skicka in din överklagan till den myndighet inom kommunen som har fattat beslutet. Du måste tydligt ange vilket beslut som överklagan gäller samt skälet till varför du anser att det är felaktigt. Du ska även ange på vilket sätt du vill att beslutet ändras.

Tid för överklagan

Din överklagan ska ha kommit in till kommunen inom tre veckor från det att du fick del av beslutet. Om din överklagan har kommit in i rätt tid, skickar kommunen överklagan till den överprövande instansen. Bedömer kommunen att din överklagan har kommit in för sent, beslutar kommunen att avvisa den. Om din överklagan avvisas kan du överklaga detta beslut på samma sätt som själva grundbeslutet.

Laglighetsprövning

Reglerna om laglighetsprövning finns i kommunallagen, kapitel 13. När ett beslut prövas genom laglighetsprövning är det beslutets laglighet som prövas. Det är förvaltningsrätten i Uppsala som gör prövningen.

Vem kan överklaga?

Alla som är medlemmar i kommunen kan överklaga beslut genom laglighetsprövning.

Hur överklagar jag?

Om du vill överklaga ett beslut ska du göra det skriftligt. Du måste tydligt ange vilket beslut som din överklagan gäller. Du ska även ange skälet till varför du anser att beslutet är felaktigt. Det är viktigt att du anger vilka omständigheter eller grunder du stödjer din överklagan på inom tiden för överklagan. Domstolen prövar inte omständigheter som du framställer efter att tiden för överklagan löpt ut. Skicka din överklagan till förvaltningsrätten i Uppsala.

Adress till förvaltningsrätten

Förvaltningsrätten i Uppsala

Box 1853

751 48 Uppsala

Tid för överklagan

När ett beslutsprotokoll är justerat sätts det upp information om detta på kommunens officiella anslagstavla. Din överklagan ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från det att informationen satts upp. I Upplands Väsby är den officiella anslagstavlan digital och finns på kommunens hemsida.

Överklaga ett beslut inom miljöbalkens område

Du kan överklaga ett beslut som bygg- och miljönämnden har fattat inom miljöbalkens område.

Om du vill överklaga ett beslut som bygg- och miljönämnden har tagit ska du lämna eller skicka ett brev till bygg- och miljökontoret. Brevet måste vara inkommet inom tre veckor från den dag som du har tagit del av beslutet. Bygg- och miljökontoret skickar sedan brevet till rätt instans tillsammans med alla övriga handlingar i ärendet.

 

Brevet ska innehålla följande uppgifter:

  • vilket beslut du vill överklaga
  • hur du vill att beslutet ska ändras
  • varför du vill att beslutet ska ändras
  • ditt namn, adress och telefonnummer
  • din namnteckning.

Om du anlitar ombud ska en fullmakt i original skickas med. Ombudet kan då underteckna överklagandet i stället för dig.

 

Överklagandet skickas till:

Upplands Väsby kommun
Bygg-och miljökontoret
Miljöenheten
194 80 Upplands Väsby

 

eller via e-post till dc.bmn@upplandsvasby.se

Senast uppdaterad: 17 maj 2024