Tyck till om kommunens kulturmiljöstrategi

Upplands Väsby kommun har tagit fram ett förslag på kulturmiljöstrategi som var ute på remiss fram till 9 mars 2024.

Kulturmiljön är den miljö som människor påverkat och format genom sina verksamheter och aktiviteter under tusentals år. Men kultur­miljön är en begränsad resurs. Om miljön en gång har fördärvats kan värdet sällan återställas helt. Den behöver därför tas om hand för kommande generationer.

Kulturmiljövård handlar om respekt för det som varit, men även om möjligheten för kommande generationer att förstå sin samtid genom kopp­lingar bakåt i tiden.

Vad är en kulturmiljöstrategi?

Kulturmiljöstrategin beskriver hur kommunen ska arbeta för att bevara, vårda, tillgängliggöra och utveckla de viktiga kulturmiljöer som finns. Genom strategin ska nämnder, förvaltningar och externa aktörer inom samhällsbyggnadsprocessen kunna få stöd i planering och beslut gällande kulturmiljöer.

Kulturmiljöstrategin riktar sig också till allmänheten och är en del av kommunens hållbarhetsarbete.

I strategin presenteras fyra olika målområden:

  • bevara
  • utveckla
  • tillgängliggöra
  • göra delaktig.

Strategin är den första delen i det nya kulturmiljöprogrammet som håller på att tas fram. De kommande delarna i kulturmiljöprogrammet ska användas som kunskapsunderlag. I dessa delar kommer kommunens olika kulturmiljöer och värdefulla byggnader identifieras och beskrivas.

Efter att strategin varit på remiss och redigerats i sin slutgiltiga form ska den beslutas av kommunfullmäktige.

Förslag till kulturmiljöstrategi för Upplands Väsby kommun Pdf, 2 MB.

Frågor och kontaktuppgifter

Om du har frågor kring strategin kan du kontakta Väsby Direkt.

Kontakta Väsby Direkt

Du kan också kontakta kommunantikvarie Sofia Erlandsson via e-post på sofia.erlandsson@upplandsvasby.se

Senast uppdaterad: 2 april 2024