Hur går det till att fatta beslut?

I kommuner fattas mängder av olika beslut. De mest övergripande besluten fattas av kommunfullmäktige. Utöver kommunfullmäktige tas även många beslut av kommunens olika nämnder och tjänstemän.

Kommunfullmäktige fattar viktiga beslut

Kommunfullmäktige kan ses som kommunens riksdag. Det är de som fastlägger kommunens övergripande inriktning. Detta gör de genom att anta en budget för kommunen och genom att anta policys och riktlinjer för hur kommunen ska agera i olika frågor. Kommunfullmäktige fattar också beslut i enskilda ärenden av stor vikt, så som hur nya bostadsområden ska se ut. Under kommunfullmäktige finns kommunstyrelsen som är det näst högsta politiska organet i kommunen.

Olika nämnder ansvarar för olika områden

Under kommunstyrelsen finns flera olika nämnder som har ansvar för olika områden. Det kan till exempel gälla samhällsbyggnadsfrågor eller utbildning. I kommunstyrelsen representeras många av de partier som sitter i fullmäktige.

Tjänstemän tar vissa beslut

Utöver den politiska organisationen finns en stor tjänstepersonsorganisation inom kommunen. Det finns en sådan organisation knuten till varje nämnd och till kommunstyrelsen. Tjänstepersonsorganisationen svarar för att ta fram underlag för politikernas beslut, men fattar också en rad beslut själva.

Tar två olika typer av beslut

Det handlar om två typer av beslut – verkställighetsbeslut och delegationsbeslut. Verkställighetsbesluten handlar om att ta beslut som ska leda till att de politiska besluten blir genomförda.

Andra beslut sker på uppdrag, delegation, av nämnden. Det innebär att tjänstepersoner har fått möjlighet att i nämndens ställe fatta beslut i olika frågor. Det kan till exempel handla om att bevilja ekonomiskt bistånd till en enskild person. Detta beslut fattas då på uppdrag av socialnämnden.

Om du har du frågor kring ett beslut

Om du har frågor kring ett särskilt beslut kan du kontakta kommunens kontaktcenter Väsby Direkt. De slussar dig vidare till rätt kontor. Är beslutet av mer övergripande karaktär kan du också ta kontakt med kommunens förtroendevalda.

Kontakta Väsby Direkt

När kommunen fattar ett beslut finns det vissa lagar som kommunen måste följa. Lagarna gäller till exempel hur kommuner ska fatta beslut och hur kommuner ska agera i olika verksamheter. Ett exempel är socialtjänstlagen. Alla beslut ska dessutom följa de riktlinjer kommunen själv beslutat om.

Du kan överklaga ett beslut

De flesta kommunala beslut kan överklagas. Du kan överklaga ett beslut om du anser att det är felaktigt i sak eller att det har fattats på ett felaktigt sätt.

Överklaga beslut

Man brukar säga att det parti eller de partier som har flest ledamöter i fullmäktige utgör majoriteten och de övriga partierna sitter i opposition. Majoriteten består av de partier som i kommunfullmäktige enats om ett politiskt program för kommunen. De har även enats kring valet av kommunens främsta företrädare, så som kommunstyrelsens ordförande.

 

I nämnderna blir det samma majoritetsförhållanden som i fullmäktige och det gäller även för kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen blir särskilt tongivande eftersom den har till uppgift att bereda ärenden, ta fram beslutsunderlag och förslag till beslut till kommunfullmäktige samt vaka över de enskilda facknämndernas verksamhet. Det är också kommunstyrelsen som håller samman kommunens ekonomi och tar fram ett förslag på budget för hela den kommunala organisationen.

Senast uppdaterad: 26 februari 2024