Trafik och gator

Begreppet trafik är brett och innefattar såväl bil- och kollektivtrafik som gångtrafik och cykeltrafik. Det övergripande målet för kommunens insatser på trafikområdet är att åstadkomma ett hållbart trafiksystem på småstadens villkor. Grunden ska vara en högvärdig kollektivtrafik och gång- och cykelplanering.  Drift och underhåll av kommunens trafiknät samt planering av nya vägar sköts av kontoret för samhällsbyggnad.

Trafikstrategin i Väsby ska ligga till grund för all trafikplanering i kommunen och ge underlag i den långsiktiga planeringen för en hållbar utveckling. I strategin pekas det ut en rad mål som trafiken i Väsby ska uppnå. Trafikstrategin är en tolkning och vidareutveckling av kommunens vision och vad den innebär för transportsystemet, men tar även hänsyn till andra styrdokument och övergripande mål. Målen är uppdelade på stadsbyggnadskvalitéer och trafikslag. Till stadsbyggnadskvalitétsmålen hör bland annat minskad miljöpåverkan och trafiksäkerhet. De trafikslagsspecifika målen anger målen för resande med de respektive trafikslagen gångtrafik, cykeltrafik, kollektivtrafik och biltrafik.

Upplands Väsby Trafikstrategi 2010

Samråd om förslag till ny trafikstrategi för Upplands Väsby kommun

Under året pågår arbetet med Upplands Väsbys nya trafikstrategi. Ett förslag till trafikstrategi går ut till boende och verksamma i kommunen, förvaltningar, myndigheter och organisationer som ges möjlighet att bidra med synpunkter på förslaget. De synpunkter som inkommer under samrådstiden redovisas för kommunstyrelsen inför deras beslut om antagande av trafikstrategin som ett kommunalt styrdokument.

Upplands Väsby Trafikstrategi - samrådsversion

Synpunkter på förslaget ska lämnas skriftligt senast den 15 dec 2017 till:
Kommunstyrelsen
Upplands Väsby kommun
194 80 Upplands Väsby

eller e-post:
dc.ks@upplandsvasby.se

Trafikplanen för Upplands Väsby kommun godkändes av kommunfullmäktige 2013. Trafikplanen redovisar inriktning för planeringen av trafiken i Väsby. Avsikten med planen är att den ska ligga till grund för åtgärdsprogram, genomförandeprojekt och/eller prioriterade förvaltningsåtgärder. Trafikplanen redovisar bland annat övergripande nät för gång, cykel, och bil samt kommunens ambition gällande kollektivtrafiken. Trafikplanen innefattar vilka förändringar som bedöms angelägna för att nå kommunens mål gällande trafiken i Upplands Väsby.

Trafikplanen behandlar främst åtgärder i tätorten och på det kommunala vägnätet. På det statliga vägnätet är Trafikverket väghållare.

Trafikplan för Upplands Väsby kommun

Trafikregler och säkerhet

Som trafikant är du själv ansvarig att följa alla trafikregler. Vissa regler är allmänna och gäller för förare av fordon.

Cykling och cykelvägar

Det går att cykla nästan överallt i Väsby. Inom tätorten finns ett väl utbyggt cykelnät och även ett upplevelsestråk för cyklister.

Färdtjänst

Färdtjänst är ett komplement till den vanliga kollektivtrafiken för dig som har en funktionsnedsättning.

Parkering

På kommunens allmänna mark är det fri parkering utifrån att du följer de parkeringsregler som finns. Vad som gäller regleras i lokala trafikföreskrifter.

Gator

Alla gator och vägar har någon som ansvarar för skötsel och underhåll. Det kan vara en myndighet, en samfällighet eller en privatperson.

Gräva och schakta: Tillstånd

Du som ansvarar för att ta upp grus, jord, sand eller tippa fyllnadsmassor, schakta, gräva eller liknande arbete har ansvar för allmänhetens olägenhet.