Cykling och cykelvägar

Det går att cykla nästan överallt i Väsby. Inom tätorten finns ett väl utbyggt cykelnät. I förhållande till andra kommuner har Upplands Väsby en stor mängd cykelinfrastruktur. Det finns även ett väl utbyggt upplevelsestråk för cyklister.

Vi arbetar löpande med cykelvägnätet

Ett väl utbyggt cykelnät är en förutsättning för att skapa ett miljöanpassat transportsystem. Cykelplanering ska var av god kvalitet och den fysiska miljön ska anpassas till cyklisternas villkor. Särskild hänsyn ska tas till barn och ungdomar.

Planering i Upplands Väsby sker för att skapa underlag för ökat cykelanvändande, både lokalt och regionalt. Nya områden planeras för att gynna kombinationsresor mellan cykel eller gång och kollektivtrafik. Vi jobbar löpande med att bygga ut cykelvägnätet och förbättra det befintliga nätet.

Vissa länkar mellan kommunens ytterområden och de centrala delarna av kommunen saknas. Därmed saknas också goda cykelförbindelser mellan några ytterområden och närmaste skolor. Delar av cykelvägnätet är illa underhållet och uppfyller inte alltid kvalitetskrav för att anses trafiksäkra.

Vi har tagit fram en cykelkarta som går att ladda ner digitalt eller hämta i kommunhuset.

Senast uppdaterad: 3 maj 2024