Gräva och schakta: Tillstånd

Du som ansvarar för att ta upp grus, jord, sand eller tippa fyllnadsmassor, schakta, gräva eller göra annat liknande arbete ska se till att det sker på ett sådant sätt att allmänheten utsätts för minsta möjliga olägenhet.

För att få lov att utföra ett schaktarbete på allmän platsmark måste du först få ett godkänt schakttillstånd av kommunen.

Om schaktarbetet kommer att påverka trafiken eller framkomligheten så måste även en TA-plan upprättas och sedan godkännas av kommunen. Även arbeten som inte behöver schakttillstånd men berör trafiken behöver en TA-plan.

Handläggningstiden för TA-planer och schakttillstånd är 10 arbetsdagar.

Villkor

Från och med den 23 april 2021 så har villkoren för schakt och TA-planer uppdaterats.

Upplands Väsby kommuns villkor för schakt och trafikanordningsplaner 2021 Pdf, 2 MB.

Avgifter

Fr.o.m. 1 maj 2019 tas en avgift ut i samband med handläggning av TA-planer och schakttillstånd.

Avgift för TA-plan

Avgift för TA-plan


Handläggning och beviljad TA-plan.

1 500 kr

Avgift för pågående TA-plan per dag.

100 kr / dag


Avgift för schakttillstånd

Avgift för schakttillstånd


Handläggning och beviljat schakttillstånd.

1 500 kr

Löpande avgift för pågående schaktarbete per dag, efter 30 dagar.

100 kr / dag, efter 30 dagar


Viten

Om kommunen finner underlåtenhet eller felaktighet som uppenbart kan betraktas som vårdslös kan Upplands Väsby kommun utdöma vite utan föregående tidsfrist.

Viten för TA-plan

Viten för TA-planGodkänd TA-plan saknas

Saknas ansökan (i ISY Case) debiteras byggherren, eller det bolag som utfört arbetet. Inom 36 timmar ska arbetet ha avslutats och eventuella schakter ska ha återställts, i annat fall har kommunen rätt att stoppa arbetet och på utförarens bekostnad genomföra den åtgärd som krävs. Återställning av schakter debiteras kostnad för återställning + 10%.

20 000 kr

Grov anmärkning* eller avvikelse/förändringar från godkänd TA-plan

Åtgärdas omgående. Åtgärdas inte brister enligt tidpunkt för åtgärd har kommunen rätt att stoppa arbetet och på utförarens bekostnad genomföra den åtgärd som krävs. Återställning av schakter debiteras kostnad för återställning + 10%.

20 000 kr

Mindre grov anmärkning* eller avvikelse/förändringar från godkänd TA-plan 

Åtgärdas inom 36 h, tas ytterligare ett vite ut.

3 000 kr

Arbetet fortgår efter angivet slutdatum


5 000 kr / vecka

*Bedömningen av anmärkningen eller avvikelsens karaktär kan ske direkt på plats eller beslut i efterhand av kommunens handläggare eller kontrollanten.

Viten för schakttillstånd

Viten för schakttillståndOlovlig grävning (utan krav på TA-plan)

Om arbetet ej behöver TA-plan, men ett giltigt schakttillstånd saknas debiteras byggherren endast för olovlig grävning.

10 000 kr

Återställning ej utförd eller ej tillfredställande återställning enligt Teknisk Handbok


Kostnad för återställning + 10%

Arbetet fortgår efter angivet slutdatum (utan krav på TA-plan)


5 000 kr / vecka

Ej anmält till slutbesiktning

Om tillståndsinnehavaren eller en representant ej anmäler återställningsarbetena till slutbesiktning äger Upplands Väsby kommun rätt att debitera tillståndsinnehavaren en besiktningsavgift.

1 500 kr

Ej anmält till efterbesiktning

Om tillståndsinnehavaren eller en representant ej anmäler till efterbesiktning när felen är avhjälpta äger Upplands Väsby kommun rätt att debitera tillståndsinnehavaren ytterligare en besiktningsavgift för utförd efterbesiktning.

1 500 kr

Skador på träd, < 50 år


Enligt katalog-modellen

Skador på träd, > 50 år


5000 kr * ålder på trädet

När du ska ansöka om tillstånd för schakt eller trafikanordningsplan gör du det via e-tjänsten ISY Case. Både den som bereder ärendet och den som söker tillstånd (ansökande bolag) måste registrera sig för att få tillgång till e-tjänsten.

Om du inte har använt tjänsten förut ska du registrera ditt företag som användare först. Gör så här:

  • Fyll i de obligatoriska uppgifterna och markera den grupp som tillhör ledningsägaren/beställaren som du ska företräda i ärenden och utföra arbeten åt. Finns inte gruppen du önskar tillhöra kontakta då ledningsägaren/beställaren eller kryssa i rutan ”saknar grupp – kontakta mig” eller välj gruppen för "fristående entreprenörer".
  • När du registrerat dig får du ett e-post med lösenord och ansvarig för gruppen får information om att du önskar tillhöra gruppen.
  • Du kan logga in i ISY Case med angivet e-post och erhållet lösenord. Gruppen måste godkänna dig innan du kan skapa ett ärende. Om du inte kan göra en ansökan i ISY Case har gruppansvarig inte godkänt dig ännu. Kontrollera med din ledningsägare/beställare.

I vissa fall krävs markupplåtelse och marklov

Innefattar byggarbetet även containrar eller byggbodar måste du även ha tillstånd för detta (markupplåtelse). Permanenta förändringar av mark inom detaljplanelagt område kan även kräva marklov som söks hos kommunen.

Enligt ordningslagen krävs det tillstånd för att använda offentlig plats inom detaljplanerat område, för till exempelvis placering av container, byggnadsställningar eller byggsäck (så kallad byggetablering). En offentlig plats är exempelvis en gata, trottoar eller park, det vill säga en plats som ofta används. Detta tillstånd söks hos Polismyndigheten.

Information om tillstånd ordningslagen på Polisens webbplats Länk till annan webbplats.

Marklov är inte att förväxla med schakttillstånd.

Information om marklov

Senast uppdaterad: 3 maj 2024